Juranova, Iveta
Poslední změna: 07.04. 2021

Světový den zdraví - 7. dubnaSvětový den zdraví je globálním dnem povědomí o zdraví, který se každoročně slaví 7. dubna pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších spřízněných organizací.

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady". Zdraví je přitom ovlivňováno velkým množstvím faktorů a jejich vzájemnými vazbami, které se v průběhu života jedince mění, zanikají a opět zase obnovují.

Úroveň zdravotních služeb hospodářsky vyspělých států umožňuje úspěšně léčit (a vyléčit) široké spektrum onemocnění. Nicméně, z celospolečenského pohledu je minimálně stejně důležité zabránit vzniku a rozvoji těchto onemocnění v jejich prvopočátcích. 

„Umění léčit dokáže zmírnit mnoho bolesti, o to krásnější je umění zabránit nemoci dříve, než tato propukne.“
 profesor Max von Pettenkofer (1818–1901), zakladatel evropské hygieny
 
„Strategickou naději primární prevence vidíme v tom, že trvale rostoucí náklady na léčení nemocných dříve či později povedou k hlubšímu pochopení významu primární prevence“.  
profesof Vladimír Bencko, nestor české hygieny a epidemiologie
 
WHO HFO  zdůrazňuje zdravotní, ekonomické i sociální benefity preventivního lékařství, které je zaměřeno jak na ochranu a podporu zdraví populace (hygiena a epidemiologie), tak i na právní, sociální, ekonomické a politické aspekty organizace a řízení zdravotnických a sociálních zařízení s vazbou na systémy zdravotního pojištění (veřejné zdravotnictví a praktické lékařství).

U příležitosti letošního Dne zdraví bychom vám rádi představili nový ústav LF HK, který vznikl 1.1. 2021:

Ústav preventitvního lékařství

Edukační činnost nově vzniklého Ústavu preventivního lékařství vychází z  kategorizace WHO HFO a opírá se o pět základních pilířů primární a sekundární prevence a primární péče:
  1. Ochrana zdraví
  2.  Podpora zdraví
  3.  Psychologie zdraví
  4.  Veřejné zdravotnictví a Praktické lékařství

„Pracovními tématy“ jsou faktory životního a pracovního prostředí, faktory životního stylu, faktory vývojově-vztahových okolností a faktory širších sociálních souvislostí.

Ochrana zdraví. Tento pilíř z oblasti primární prevence zahrnuje hodnocení zdravotních rizik kontaminace životního a pracovního prostředí biologickými, fyzikálními a chemickými faktory, geneticky podmíněnou zvýšenou vnímavost vůči faktorům prostředí a možnosti efektivních intervencí (regulace biologických, fyzikálních a chemických faktorů a vakcinace).
 
Podpora zdraví a Psychologie zdraví. Tyto dva pilíře z oblasti primární a sekundární prevence zahrnují hodnocení zdravotních rizik životního stylu a širších sociálních souvislostí (výživových zvyklostí, pohybové aktivity, sebe-poškozujících návyků a psychologických a sociologických faktorů) a možnosti efektivních intervencí (ozdravných a psychologicko-sociologických programů). Do těchto pilířů je začleněna i problematika psychosomatické medicíny, komunikace s pacientem a lékařské etiky. Psychosomatická medicína představuje širší pojetí lékařské psychologie, integrující nové poznatky z různých oborů. Výuka lékařské etiky probíhá ve spolupráci se zástupci těch klinických oborů FN HK, v nichž lékaři nejčastěji čelí závažným etickým dilematům. Přednášena jsou témata z lékařské psychologie, interpersonální neurobiologie a psychologie zdraví.
 
Všechny tři výše uvedené pilíře využívají metodiky obecné a neinfekční epidemiologie kardiovaskulárních, metabolických a onkologických onemocnění a metodiky primární péče v těchto oblastech.

Veřejné zdravotnictví a Praktické lékařství. Tyto dva pilíře z oblasti primární péče (v případě veřejného zdravotnictví) zahrnují základní informace o problematice prevence onemocnění a prodlužování života ve zdraví pomocí organizovaného úsilí společnost, o zdravotní politice, legislativě, managementu, personalistice a ekonomice zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a o způsobech financování zdravotní péče. V případě praktického lékařství jsou to základní informace o realizaci primární a sekundární prevence nemocí v populaci. Praktické lékařství je klíčovým článkem zdravotnických systémů, který má dle WHO vyřešit až 80% zdravotních problémů populace za 15% rozpočtu na zdravotnictví a který rozhodujícím způsobem zabezpečuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče v daném státě.

Ústav preventivního lékařství disponuje dvěma akreditovanými doktorskými programy:
  • Hygiena, preventivní lékařství
  • Veřejné zdravotnictví
Jejich zaměření koresponduje se zaměřením pěti výše uvedených základních pilířů primární a sekundární prevence a primární péče (ochrana, podpora a psychologie zdraví; veřejné zdravotnictví a praktické lékařství). V oblastech ochrany a podpory zdraví je studium rozšiřováno o znalosti z patofyziologických a pato-biochemických mechanismů vzniku a rozvoje vybraných onemocnění, se zaměřením na onemocnění civilizační. Zvláštní pozornost je věnována problematice senescence, jako komplexního procesu poklesu efektivity fyziologických a biochemických funkcí organismu, který má za následek zvýšení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje onemocnění.
 
Domnívám se, že postgraduální studenty je možné dále vzdělávat jen v případě, že školící pracoviště udrží „krok s dobou“. Významně je podporován multidisciplinární charakter studijních plánů DSP studentů, a to v těsné spolupráci s teoretickými a zejména pak klinickými pracovišti LF a FN v Hradci Králové.

Hlavním smysl vzniku nového ústavu vidím v tom, že odpovídá aktuálním požadavkům celosvětového trendu na profesionální edukaci a výzkum, zaměřené na předcházení onemocněním a významně rozšiřuje stávající aktivity výukové i výzkumné oblasti primární a časné sekundární prevence a primární péče, jež odpovídá aktuálnímu stavu poznání dle WHO (HFA 2020) ve scénáři stárnoucí populace hospodářsky vyspělých zemí.
 
 
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
přednostka Ústavu preventivního lékařství

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes:
Žádné záznamy nenalezeny