LFUK-HK-ditetovev
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Fyzika e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE

Kapacita
kurzu

200 osob
Cena kurzu

2 400,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Ubytování Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Organizace kurzu e-learning + PREZENČNĚ

 • Přípravný kurz se skládá z 12 výukových hodin e-learningových kurzů doplněných čtyřmi dvouhodinovými prezenčními konzultacemi (8 výukových hodin).
 • Prezenční konzultace budou probíhat ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charekteristika programu:
  Přípravný kurz z fyziky nabízí 12 výukových hodin e-learningových kurzů (e-kurzy) rozdělených do čtyř tematických bloků, přičemž každý tematický blok je doplněn dvouhodinovou prezenční konzultací (celkem 8 výukových hodin), do nichž bude zpracováno pět základních témat středoškolské fyziky v rozsahu učebnic fyziky pro gymnázia (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika - podrobně specifikováno v požadavcích na přijímací řízení z fyziky na webových stránkách Lékařské fakulty). E-kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy zadané uchazeči v LMS Moodle (Forum, Anketa) nebo na místě výuky a procvičeny oblasti, které se obecně jeví z našich dlouhodobých zkušeností jako problematické.
  Přípravný kurz z fyziky pomůže uchazečům ověřit si nejen teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, ale zejména schopnost jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a připravit se tak co nejlépe a cíleně na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.

 • Tématické bloky:
  Blok 1 - Mechanika
  1) Fyzikální jednotky a veličiny. Mezinárodní soustava jednotek. Skaláry a vektory.
  2) Kinematika hmotného bodu.
  - pojmy: dráha, rychlost, zrychlení, perioda, frekvence, úhlová rychlost, dostředivé zrychlení, gravitační zrychlení, …
  3) Dynamika hmotného bodu.
  - pojmy: Hmotnost, hybnost, síla (tíhová, setrvačná, dostředivá, odstředivá).
  4) Energie, práce, výkon, zákon zachování energie.
  - pojmy: Energie mechanická, kinetická, potenciální, práce, výkon.
  5) Mechanika tuhého tělesa.
  - pojmy: moment síly, moment setrvačnosti, těžiště tělesa, rovnovážná poloha tělesa, kinetická energie rotujícího tělesa.
  6) Mechanika kapalin a plynů.
  - pojmy: Tlak, tlaková síla, hydrostatický tlak, hmotnostní průtok, tlaková energie, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, tlaková energie a Bernoulliova rovnice.
  7) Newtonův gravitační zákon a pohyby těles v gravitačním poli Země.
  - pojmy: Gravitační síla, gravitační konstanta, tíhová síla, tíha, Newtonův gravitační zákon, vrh svislý, vodorovný a šikmý, ...
  8) Speciální teorie relativity, dilatace času, kontrakce délek, relativistická hmotnost, hybnost, souvislost energie a hmotnosti.
  Blok 2 - Molekulová fyzika a termodynamika
  1) Rovnovážný stav termodynamické soustavy, termodynamická teplota.
  - pojmy: Pravděpodobnost náhodného jevu, Celsiova a termodynamická teplota.
  2) Tepelná kapacita, první termodynamický zákon, změna skupenství látek, fázový diagram.
  - pojmy: Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu.
  3) Relativní atomová a molekulová hmotnost, látkové množství, molární veličiny.
  - pojmy: Atomová hmotnostní konstanta, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, molární objem.
  4) Ideální plyn, střední kvadratická rychlost molekul plynu, stavová rovnice ideálního plynu.
  - pojmy: Boltzmannova konstanta, střední kvadratická rychlost molekul, střední kinetická energie, základní rovnice pro tlak, molární plynová konstanta, stavová rovnice ideálního plynu.
  5) Izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický děj s ideálním plynem. Druhý termodynamický zákon, účinnost tepelného stroje.
  - pojmy: Zákon Boyleův-Mariotteův, Charlesův, Gay-Lussacův, Poissonův, Poissonova konstanta, kruhový děj, vztah mezi c(p) a c(V).
  6) Deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost.
  - pojmy: Normálové napětí, relativní prodloužení, modul pružnosti, Hookeův zákon, součinitel teplotní délkové a objemové roztažnosti.
  7) Povrchová vrstva kapaliny, jevy na rozhraní kap. pevná látka, kapilarita.
  - pojmy: Povrchová energie, napětí, síla, smáčející a nesmáčející kapaliny, elevace, deprese, kapilární tlak.
  Blok 3 - Optika, mechanické vlnění, akustika
  1) Světlo jako elektromagnetické záření, index lomu, odraz a lom, úplný odraz.
  - pojmy: Úhel dopadu, lomu, odrazu, Snellův zákon, mezní úhel.
  2) Optické soustavy a zobrazení.
  - pojmy: typy zrcadel a čoček a jejich popis, zobrazení zrcadlem a tenkou čočkou, zobrazovací rovnice, znaménkové konvence, příčné zvětšení.
  3) Oko jako optická soustava, lupa, mikroskop.
  - pojmy: Blízký bod, daleký bod, krátkozrakost, dalekozrakost, korekce, zorný úhel, úhlové zvětšení, konvenční vzdálenost, optický interval mikroskopu, rozlišovací schopnost mikroskopu.
  4) Vlnové vlastnosti světla, disperze, interference na tenké vrstvě, ohyb světla na mřížce, polarizace odrazem, lomem.
  - pojmy: Spektrum, fázová rychlost světla v daném prostředí, koherentní vlnění, řád interferenčního maxima (minima), mřížková konstanta, Brewsterův (polarizační úhel).
  5) Základní fotometrické veličiny.
  - pojmy: Svítivost, světelný tok, osvětlení.
  6) Zvuk jako mechanické vlnění
  - pojmy: Vlnová délka, frekvence, rychlost šíření vlnění, interference vlnění, interferenční maximum, stojaté vlnění, vlnoplocha a Huygensův princip, harmonické vlnění, zákon odrazu a lomu, ohyb vlnění, Dopplerův jev, vlnová délka, frekvence, rychlost šíření v prostředí, fázová rychlost, harmonický pohyb, vyšší harmonické frekvence, zvuk, ultrazvuk, infrazvuk
  7) Fyzikální akustika, hudební akustika
  - pojmy: zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, intenzita, akustický tlak, hladina intenzity, tón, výška tónu, barva tónu, síla tónu
  8) Fyziologická akustika
  - pojmy: hladina hlasitosti, hlasitost, sluchové pole, izofony, sluchový orgán
  9) Mechanický oscilátor
  a) Kinematika kmitavého pohybu.
  - pojmy: Kmitavý pohyb, amplituda, okamžitá výchylka, frekvence, úhlová frekvence, perioda, zrychlení kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram kmitavého pohybu, složené kmitání, izochronní kmitání.
   b) Dynamika kmitavého pohybu.
  - pojmy: Tuhost pružiny, závislost síly pružnosti na okamžité výchylce, energie kmitavého pohybu.
  Blok 4 A - Elektřina, magnetismus
  1) Elektrické pole, elektrický náboj, napětí, kapacita, Coulombův zákon, kondenzátory a jejich zapojení.
  - pojmy: Elektrický náboj, elementární náboj, elektrická síla, Coulombův zákon, permitivita, intenzita elektrického pole, práce v homogenním elektrickém poli, elektrický potenciál, elektrické napětí, plošná hustota náboje, kapacita, kondenzátor.
  2) Vznik stejnosměrného elektrického proudu, elektrický zdroj, Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, elektrický odpor.
  - pojmy: Elektrický proud, permitivita, elektromotorické, svorkové napětí, měrná elektrická vodivost, měrný elektrický odpor, vnitřní odpor zdroje.
  3) Kirchhoffovy zákony, elektrická práce a výkon.
  - pojmy: Uzel stejnosměrného obvodu, znaménková konvence pro zdroje a směry proudů ve smyčce uzavřeného elektrického obvodu, výkon, účinnost zdroje.
  4) Elektrický proud v elektrolytech.
  - pojmy: Kationy, aniony, elektrolyty, elektrolýza, elektrochemický ekvivalent, Faradayova konstanta, Faradayovy zákony.
  5) Magnetické pole stacionární a nestacionární.
  - pojmy: Magnetické pole v okolí vodičů, indukčnost cívky, částice s nábojem v magnetickém poli, magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce.
  6) Elektromagnetický oscilátor.
  - pojmy: LC obvod, vlastní kmitání oscilátoru, indukčnost, kapacita, Thompsonův vztah.
  7) Střídavý proud.
  - pojmy: Induktance, kapacitance, reaktance, efektivní hodnota proudu a napětí, účiník, činný výkon.
  8) Elektromagnetické vlnění.
  - pojmy: Rychlost světla, elektrická (E) a magnetická (B) složka elektromagnetického pole.
  Blok 4 B - Atomistika
  1) Úvod do kvantové, atomové a jaderné fyziky.
  - pojmy: foton, energie fotonu, hybnost fotonu,  Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, Planckova konstanta, vlnové vlastnosti částic, de-Broglieho vztah, elementární a fundamentální částice.
  2) Stavba atomu
  - pojmy: elektronový obal, jádro, energie elektronu v základním a excitovaném stavu, kvantová čísla, proton, neutron, protonové a nukleonové číslo, izotopy, hmotnostní úbytek a vazebná energie jádra, zákony zachování při jaderných dějích.
  3) Radioaktivita, ionizující záření
  - pojmy:  radioaktivní přeměna, aktivita, intenzita ionizujícího záření, typy ionizujícího záření, poločas rozpadu, rozpadová konstanta, zákon radioaktivní přeměny.

  Přijímací test z fyziky zahrnuje kombinaci tzv. teoretických otázek a fyzikálních příkladů, které převažují. Fyzika operuje s fyzikálními veličinami a vazbami mezi nimi. Každá fyzikální veličina má svoji definici a jednotku, bez tohoto základu se při studiu  fyziky neobejdete.  Středoškolská fyzika se neobejde bez matematického aparátu, nejen při výkladu, ale zejména při řešení fyzikálních úloh. Doporučuje v této souvislosti uchazečům, aby se při přípravě na přijímací řízení z fyziky v přiměřené míře věnovali středoškolské matematice.

  Výukové hodiny

  22.10.2022 10:45 - 12:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  7.1.2023 12:45 - 14:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  25.2.2023 12:45 - 14:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  15.4.2023 09:00 - 10:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: