Poslední změna: 11.01. 2021

Organizace atestační zkoušky

Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou o zkouškách č. 282/2019 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

Termíny a místo atestací

MZ ČR vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Atestační zkoušky se konají střídavě na osmi lékařských fakultách. Přihlášku včetně příloh zasílejte v doporučené lhůtě 90 dní před vyhlášeným termínem atestace přímo na fakultu, která je pověřena organizací atestace.
Povinná lhůta dodání přihlášky je 60 dní (datum odeslání) před vypsaným termínem konání zkoušky. Později dodané přihlášky nebudou akceptovány.

Splnění podmínek

Všichni uchazeči o atestační zkoušku musí mít vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávacím program, podle kterého k atestaci přistupují, splněno nejpozději 60 dní před datem konání atestační zkoušky.
V případě dodání Přihlášky k atestační zkoušky, kde nebude vše splněno, bude přihláška lékaři vrácena a k atestaci nemůže přistoupit. Školitel na přihlášce garantuje splnění podmínek svou kontrolou a podpisem (nejde o formalitu).
Splněna musí být teoretická i praktická povinná část vzdělávacích programů.

 • Viz. Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
 • Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
  (1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Přihlášky k atestacím

Přihláška k atestaci v elektronické formě je k dispozici ve webové aplikaci MZ ČR - Evidence zpravotnických pracovníků (EZP). Přihlášku je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat Vámi a dalšími určenými, orazítkovat a zaslat na fakultu, která konkrétní obor atestací pořádá. Používejte pouze tuto elektronickou přihlášku.
Všechny přílohy k přihlášce (prosté kopie z logbooku, indexu, kopie kurzů atd.) zasílejte ve formátu A4, nijak nezmenšujte ani nerozstřihujte.
Akce "v plánu" doložíte co nejdříve po absolvování skeny e-mailem.
 

Náplň atestační zkoušky

 1. Teoretická část
  • 3 losované odborné otázky,
  • event. písemný test nebo obhajoba atestační práce.
 2. Praktická část
  • vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba,
  • simulovaný případ,
  • analýza laboratorních nálezů,
  • operační výkon.

Konkrétně obsah atestační zkoušky určuje vzdělávací program daného oboru.

Atestační zkouška na LF UK v Hradci Králové

Kontakt v případě dotazů

Praktická část atestační zkoušky v Hradci Králové

K vykonání praktické zkoušky, pokud se jedná o operační výkon nebo vyšetření pacienta na oddělení, je uchazeč povinen uzavřít smlouvu na odbornou stáž ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

 

Kontakt pro uzavření smlouvy

    Bc. Renata Hanušová
  Tel.: +420 495 834 152
  E-mail: renata.hanusova@fnhk.cz
  Adresa:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odbor personální a mzdové politiky

Oddělení vzdělávání

Sokolská třída 581

500 05 Hradec Králové

Platby za atestační zkoušky

Úhrada za atestační zkoušku byla od roku 2009 stanovena nařízením vlády č.184/2009 Sb.

Došlo ke snížení této úhrady nařízením vlády č. 225/2011 Sb. s účinností od 1. 8. 2011 takto:

úhrada za atestační zkoušku 500,- Kč teoretická část 250 Kč
praktická část 250 Kč
úhrada při prvním opakování atestační zkoušky 3 500,- Kč teoretická část 2 000 Kč
praktická část 1 500 Kč
úhrada za druhé opakování atestační zkoušky 5 000,- Kč teoretická část 3 000 Kč
praktická část 2 000 Kč

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: