Fakulta

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 22.09. 2021

Koronavirus

Aktuální sdělení ke COVID-19 - 3. 9. 2021

Shrnutí aktuálních pravidel platných pro provoz LF HK - k datu 31. 5. 2021

Změny od 17. 5. 2021 v provozní a úřední době LF HK

Provoz vysokých škol od 10. května 2021

Testovací centrum pro zaměstnance a studenty LF HK

Věnujte prosím pozornost novým aktualním pokynům, jsou platné od 10. března 2021.

Stanovisko vedení UK k nouzovému stavu - aktualizovaná informace - 1.3.2021

Informace - provoz jídelny a bufetu

Provoz menzy a bufetu zůstává beze změny.
Podle nařízení rektorátu, ale musí mít při jejich návštěvě všichni zaměstnanci i studenti u sebe průkaz zaměstnance nebo studenta,
neboť provoz menzy i bufetu může být kontrolován městskou policií.

Informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Stanovisko pěti lékařských fakult UK k očkování proti nemoci Covid-19

Vážené studentky, vážení studenti,
 
V návaznosti na množící se případy shromažďování studentů ve studovnách za současného porušování povinnosti aktuálně platných nařízení vlády, bychom rádi připomněli následující skutečnosti.

Ode dne 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mimo jiné ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Zákaz se tedy týká všech studentů, zaměstnanců a dalších osob ve všech vnitřních prostorách LF HK.

Obdobně od 14. října 2020 platí zákaz pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob.

Dodržování uvedených mimořádných opatření by měli být v budovách fakulty povinni kontrolovat především vrátní (zejm. při vstupu do budovy), správci budov a vedoucí pracovišť. V případě porušení mimořádných opatření některou osobou jsou povinni osobu vyzvat k dodržování těchto opatření a v případě neuposlechnutí tuto osobu vykázat z budov fakulty. Pokud osoba porušující mimořádná opatření ani na výzvu nesplní povinnosti podle mimořádných opatření nebo dobrovolně okamžitě neopustí budovu, je správce budovy nebo vedoucí pracoviště povinen učinit bezodkladně oznámení o této skutečnosti Policii ČR nebo Městské policii v Hradci Králové.

U zaměstnanců se porušení povinností stanovených mimořádnými opatřeními v prostorách fakulty považuje za porušení pracovních povinností a u studentů za disciplinární přestupek.

Dodržování mimořádných opatření kontrolují na základě zákona č. 243/2020 o pravomoci orgánů PČR a obecní policie strážníci městské policie a policisté PČR. Porušení mimořádných opatření je přestupkem podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, za který může městská policie nebo PČR uložit příkazem na místě pokutu do 10.000,- Kč nebo správní orgán ve správním řízení pokutu až do výše 20.000,- Kč.

Naším cílem je zachovat provoz studoven pro účely vašeho samostudia a přípravy na probíhající výuku, pokud však budou v těchto prostorách i nadále porušována aktuálně platná mimořádná opatření, budeme nuceni jejich provoz přerušit.

Obdobně platí, že prostor bufetu a výdejny obědů je určen pouze ke konzumaci zakoupených potravin, nikoliv k samostudiu či jiným aktivitám přesahujícím čas potřebný na konzumaci. Zdržování se v tomto prostoru bez ochranných pomůcek mimo samotnou konzumaci zakoupených potravin bude považováno za porušení platných mimořádných opatření.

Znovu vás tedy žádáme o důsledné dodržování všech platných nařízení. V případech, kdy budou tato nařízení porušena, bude dodržen výše uvedený postup, a to včetně případného zahájení disciplinárního řízení, předání věci orgánům PČR a dočasného uzavření studoven.

V této sekci najdete především obecně platná pravidla pro zaměstnance i studenty ve vztahu k provozu fakulty. Aktuality ohledně organizace výuky, státních zkoušek a kontrol studia prosím sledujte v jednotlivých podsekcích.

Pracovní povinnost pro studenty LF HK
Informace o výuce
Státní zkoušky, konání kontrol studia
Helpdesk a FAQ

Sledujte také aktuální Seznam rizikových oblastí a doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou.

Aktuální informace o koronaviru: www.khshk.cz

Kontaktní osoba – děkan fakulty

Univerzita Karlova - informace k situaci ohledně šíření nemoci COVID-19

Aktuality pro studenty UK
 

Fotografie

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: