Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 31.05. 2021

Informace o výuce


Shrnutí aktuálních pravidel pro provoz LF HK - k datu 31. 5. 2021


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. dubna - provoz škol od 3. května 2021


Organizace výuky v letním semestru


Doporučení RUK pro vyučující a garanty studijních programů


Nové týmy v aplikaci MS Teams

Aktuální závazné hygienické pokyny hlavní hygieničky FN dr. Hobzové a vedení FN HK k praktické výuce a praxím ve Fakultní nemocnici Hradec Králové


Informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí


Studentky a studenti,
 
pro naši fakultu platí výjimky z Usnesení vlády z 12. 10. 2020. Je povolena kontaktní praktická výuka, praxe i zkoušení, je povoleno ubytování na kolejích a stravování v menze.
 
Je však třeba striktně dodržovat zvýšený hygienický režim, důsledné nošení roušek (ústenek), opakovanou hygienu a desinfekci rukou, udržování rozestupů a omezení shromažďování.
 
Je nezbytně nutné sledovat aktuální informace na webovských stránkách fakulty a stránkách hygienické služby a důsledně dodržovat pokyny tam zveřejněné. Nedodržováním pokynů se vystavujete riziku následných postihů.
 
Je zakázáno účastnit se výuky se známkami infekčního onemocnění, resp. známkami postižení horních cest dýchacích, horečkou, celkovou slabostí atd. I v tomto případě je ale třeba kontaktovat lékaře a zahájit adekvátní léčbu v neschopnosti s omluvou z výuky. Bez potvrzení lékaře nebude absence omluvena. Je zakázáno účastnit se výuky v karanténě.
 
Je třeba okamžitě nahlásit kontakt s pozitivní osobou orgánům hygienické služby, a to i zpětně, a řídit se striktně jejich pokyny. Je nutné toto nahlásit i vyučujícímu nebo na sekretariát daného pracoviště ještě před výukou. Je nepřípustné toto ohlásit až po proběhlé kontaktní výuce nebo jiných aktivitách, pokud je informace k dispozici už dříve.
 
Nebudou-li dodržována tato opatření a pokyny, hrozí ze strany nemocničního hygienika zákaz praktické výuky a praxí ve Fakultní nemocnici Hradce Králové.


Informace k výuce pro garanty


Pro organizaci výuky i nadále platí níže uvedená pravidla
Aktualizované informace MŠMT najdete zde

1. Organizace výuky

Přednášky:

Pro všechny ročníky všech studijních programů se přednášky budou konat distanční on-line formou a to až do odvolání ve výukových časech dle platného rozvrhu. Za zajištění výuky zodpovídá garant předmětu.
 

Praktická výuka:

Praktická výuka a semináře se budou konat ve všech studijních programech prezenční formou do odvolání dle platného rozvrhu.
 

Technické řešení:

Pro účely online přednášek je primárně určena aplikace MS Teams. Přednášky či semináře jsou organizovány v kalendáři aplikace dle studijních skupin studentů. O případných výjimkách bude informovat pracoviště.
Pracoviště jsou povinna přednášky nahrávat, a to včetně případných vstupů studentů. Nahrávka bude automaticky zpřístupněna v aplikaci MS Stream všem účastníkům webináře. Vyučující může upravit možnosti přístupu. MS Stream je podobný YouTube, ale je přístupný pouze uživatelům sítě lfhk.cuni.cz. Následné šíření nahrávek studenty je zakázané a případně i trestné. Bližší informace o nahrávání a umístění přednášek bude uvedena v LMS Moodle, v kartě kurzu.
Návody pro studenty jsou dostupné v LMS Moodle
 

Aktuální informace

V případě povinnosti ukončit prezenční výuku na základě nařízení vydaného vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství a tělovýchovy, Univerzitou Karlovou nebo LFHK bude povinností pracoviště a garantů zajistit on-line výuku dle platného rozvrhu a informovat studenty o formě výuky a podmínkách pro splnění předmětu.

Aktuální informace sledujte na fakultním emailu a na webu LFHK

2. Vyhodnocení studia

Pracoviště budou informovat studenty o formě výuky a podmínkách pro splnění studijních povinností/kontrol studia v LMS Moodle, v kartě kurzu.

3. Hygienická opatření

Vybavení ochrannými prostředky

Vyučující a studenti jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení a vybavit se předepsanými ochrannými prostředky. Student je povinen seznámit se s požadovanou výbavou ochrannými prostředky před zahájením prezenční výuky. Vybavení studentů předepsanými ochrannými prostředky kontroluje vyučující. Studenti, kteří nebudou náležitě vybaveni ochrannými prostředky, nebudou k výuce připuštěni a nebude jim uznána účast.
 

Absence při výuce z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantény

Pravidla pro splnění předmětu byla stanovena před zahájením výuky a zveřejněna v SIS a nepozbývají platnost. Pokud je student COVID-19 pozitivní a/nebo je z rozhodnutí Hygienické stanice v karanténě, nemůže se účastnit výuky. Formu a rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností stanoví garant předmětu. Student, který výuku nemůže z výše uvedených důvodů absolvovat, se dohodne s garantem daného předmětu na náhradní výuce a podmínkách splnění studijních povinností.
 

Protiepidemická opatření při výuce ve FN HK - obecně

 • Před vstupem do všech budov musí být student vybaven vlastní rouškou.
 • Účast na výuce je možná pouze v případě, že student netrpí přenosným infekčním onemocněním.
 • Pokud se student necítí zdráv a/nebo trpí příznaky respirační infekce, kontaktuje svého obvodního lékaře, který zhodnotí jeho zdravotní stav a účast na výuce.
 • S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci s COVID-19:
  • Při návratu z rizikové země, odkud je nařízen test na COVID-19 či karanténa, student je povinen tato nařízení a doporučení respektovat. Informace jsou pravidelně aktualizovány na stránkách ministerstev zdravotnictví a vnitra ČR.
  • V posledních 10 dnech nesmí trpět dušností, kašlem, teplotou nad 37.3 °, ztrátou čichu, chuti, bolestmi svalů, kloubů, ani nesmí mít kontakt s COVID-19 pozitivní osobou.
  • Nesmí mít nařízenou karanténu pro COVID-19
 

Výuka ve FN HK – všichni vyučující kontrolují tato opatření před každým praktikem

 • Před zahájením výuky musí být student vybaven ústenkou.
      Na teoretickou výuku má vlastní ústenku.

      Na praktickou výuku u pacientů má jednorázovou třívrstvou ústenku nebo
      respirátor dle požadavku pracoviště. Studenti používají stejný typ ochranných
      pomůcek jako zdravotnický personál FN HK konkrétního pracoviště.
      Požadované pomůcky zajistí vyučující v rámci oddělení, kde probíhá výuka.

 • Před zahájením každého praktika se vyučující dotáže všech svých studentů,

     zda se všichni aktuálně cítí zdrávi a nemají klinické příznaky infekčního onemocnění,       a zda nebyli v kontaktu s COVID-19 v posledních 10 dnech, a zda jim není
     nařízena karanténa z důvodu tohoto či jiného infekčního onemocnění.

 • V rámci výuky studenti dodržují pravidla pro hygienu rukou.

     (Dezinfekce či mytí rukou před kontaktem s pacientem, před aseptickými činnostmi,
     po kontaktu s okolím pacienta, po kontaktu s pacientem, po kontaktu
     s biologickým materiálem, před vstupem do učebny).


Hygienická pravidla budou průběžně aktualizována ve spolupráci s MUDr. Lenkou Hobzovou, PhD, vedoucí oddělení nemocniční hygieny a zveřejňována na web LFHK.

Prosíme studenty, aby dobrovolně nahlásili pozitivitu COVID-19 nebo nařízenou karanténu na studijním oddělení na email - studijni@lfhk.cuni.cz - z důvodu hlášení počtu těchto studentů na Rektorát UK.

4. Provoz studijního oddělení

Provoz studijního oddělení se řídí aktuálními protiepidemickými pravidly. Úřední hodiny mohou být v souladu s nimi upraveny. Případně změny budou zveřejněny na webových stránkách.

5. FAQ

Mnoho odpovědí na dotazy související s výukou najdete v níže přiloženém dokumentu Rektorátu UK ze dne 14. 9. 2020. Odpovědi na konkrétní dotazy vašich kolegů pak najdete v části Helpdesk a FAQ.

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: