Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 25.05. 2021

Nová opatření s účinností od 24. 5. 2021

Informace o nových mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021, které tvoří přílohy usnesení vlády č. 471.  

 

Oblast školství – příloha č. 3

S účinností od 24. května 2021 platí:

Omezuje se:

1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že:

a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

 

To znamená, že:

-      je možná veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek, se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 1,5 metru (kromě klinické a praktické výuky a praxe)

-      je možné konat individuální konzultace a poradenské služby

 

Sportovní činnosti je možné konat:

- ve studijních programech, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu

- ve vnějších prostorech

- ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje

 

Účast u prezenčních přijímacích zkoušek již není omezena počtem účastníků v místnosti. Je však třeba dodržet rozestupy min. 1,5 m.

 

Testování na VŠ – příloha č. 5

S účinností ode dne 18. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 3. května 2021, č.j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, a to tak, že v čl. III písm. c) se text „48 hodin“ nahrazuje textem „72 hodin“. => platnost antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb se prodlužuje ze 48 hodin na 72 hodin.

 

Maloobchod, vzdělávací akce a jiné – příloha č. 1

Konání prezenčních zápisů do studia – bod 15, s účinností od 24. května 2021

Omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak (uvedené výjimky jsou na zápisy neaplikovatelné).


 

To znamená, že prezenční zápisy do studia lze od příštího týdne konat za současného splnění těchto podmínek:

-      maximálně 50 osob ve vnitřních prostorech

-      zúčastněné osoby musí prokázat, že splňují podmínky uvedené v bodu 18 – viz níže (test, očkování, prodělání nemoci)

-      po celou dobu používat respirátor nebo obdobný prostředek.

 

Podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (včetně kurzů CŽV) – bod 3, s účinností od 24. května 2021

Omezují se vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, s tím, že

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

 

Podmínkou pro účast na zápisu do studia a kurzu CŽV je splnění podmínek stanovených v bodu I/18, který stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

I nadále jsou ve vnitřních prostorách vysokých škol povinné respirátory.

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: