Fakulta

Vlachova, Radka
Poslední změna: 10.03. 2022

Volby kandidáta na funci děkana LF HK (2022-2026)

Vážení členové a členky akademické obce,

 

v souladu s Volebním a Jednacím řádem Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje Akademický senát LF HK volby kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové pro funkční období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2026. Kandidáta na děkana volí akademický senát. Volby jsou rovné a tajné.

 

Usnesení o vyhlášení těchto voleb přijal AS LF HK na svém zasedání dne 7. 3. 2022 a stanovil jejich harmonogram:

 

 • Termín I. kola voleb kandidáta na děkana je 4. 4. 2022 ve 14.30 h.
 • Termín II. kola (případně III. kola) voleb kandidáta na děkana je 19. 4. 2022 ve 14.30 h.
 • Vyhodnocení výsledků voleb: bezprostředně po skončení každého kola.
 • Zveřejnění výsledků voleb: bezprostředně po skončení každého kola.

 

Návrhy kandidáta na děkana lze podávat počínaje dnem 15. 3. 2022 a konče dnem konání I. kola voleb, tj. 4. 4. 2022, nejpozději do 12.00 h.

 

Formuláře:

 

 

Kdo může navrhovat:

Kandidáta na děkana může senátu navrhnout skupina nejméně deseti členů akademické obce nebo člen senátu. Navrhovat lze zpravidla profesory a docenty, kteří jsou členy akademické obce ke dni prvního kola voleb.

 

Návrh musí obsahovat:
 1. Jméno navrhovaného

 2. Písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou

 3. Stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na fakultě

 4. Koncepci činnosti fakulty, předloženou navrhovaným

 5. Jména, pracoviště a podpisy navrhovatelů

 

Návrh se předává osobně sekretářce Akademického senátu LF HK (p. R. Vlachové), která návrh zaeviduje. Po obdržení všech návrhů připraví volební komise seznam navržených, který tvoří kandidátní listinu pro první kolo voleb.


Informování členů akademické obce:

Seznam navržených kandidátů pro I. kolo bude průběžně zveřejňován na webové stránce fakulty a bude aktualizován každý pracovní den vždy v 15.00 h. jen pokud dojde ke změně vůči předchozímu zveřejnění. Oficiálně navrženým kandidátům bude umožněna prezentace materiálů na webové stránce fakulty od 15. 3. 2022 do 19. 4. 2022 s výjimkou dne konání I. kola voleb.

 

Volby organizuje, řídí a stížnosti řeší volební komise pro volby kandidáta na děkana. Volební komise je tříčlenná (dva akademičtí pracovníci a jeden student). Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na děkana ve druhém kole voleb.

 

AS LF HK ustanovil tajným hlasováním volební komisi ve složení:

 

 • prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (předseda)
 • doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D. (mluvčí)
 • Marek Kvarda (člen)

 

I. kolo voleb kandidáta na děkana proběhne na zasedání AS LF HK 4. 4. 2022 takto:

 

Seznam navržených kandidátů tvoří kandidátku pro I. kolo voleb. Členové senátu volí z kandidátky nejvýše 3 osoby. Svou volbu vyjádří tak, že na volební lístek napíší čitelně pořadové číslo a příjmení nejvýše tří uchazečů ze seznamu kandidátů. Volební lístek vloží do volební urny. Za platný bude považován takový volební lístek, kde bude uveden nejméně jeden a nejvýše tři kandidáti jednoznačně a bez opakování. Výsledkem I. kola voleb je soupis kandidátů na děkana seřazených sestupně podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů se uchazeči řadí v abecedním pořadí. První tři osoby v tomto soupisu tvoří kandidátku pro II. kolo voleb. V případě, že v soupisu jsou i další osoby, které mají stejný počet hlasů jako třetí osoba z tohoto soupisu, potom se kandidátka pro II. kolo voleb rozšiřuje i o ně. Pokud bude počet kandidátů pro I. kolo nižší než čtyři, bude to považováno za nesplnění technické podmínky pro konání I. kola voleb, které se tak stává bezpředmětným a kandidáti postoupí přímo do II. kola voleb.

 

Členové volební komise pro volby kandidáta na děkana v intervalu mezi I. a II. kolem osobně navštíví kandidáty na děkana, kteří jsou na kandidátce pro II. kolo voleb. Zeptají se jich, zda hodlají kandidovat ve II. kole voleb a v případě zvolení plnit funkci děkana. Pokud ano, pozvou je k osobnímu vystoupení před senátem na den, kdy se koná II. kolo voleb.

 

Pokud se některá z osob, uvedená na kandidátce pro II. kolo voleb, vzdá své kandidatury před zahájením II. kola voleb, doplní se kandidátka o další osobu, popř. další osoby se stejným počtem hlasů, a to jen v tom případě, že by na kandidátce zůstali méně než dva kandidáti. Pro další osobu, popř. další osoby, platí znění předchozího odstavce obdobně.

 

II. kolo voleb kandidáta na děkana proběhne na zasedání AS LF 19. 4. 2022 takto:

 

Pozvaní kandidáti mají možnost v nejvýše desetiminutovém projevu vyložit senátu svou koncepci činnosti fakulty a dále zodpovědět případné dotazy členů senátu. Kandidáti na děkana vystupují před senátem v nepřítomnosti zbývajících kandidátů v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů v abecedním pořadí. Po vyslechnutí koncepcí jednotlivých kandidátů a po případné rozpravě přikročí senát k hlasování ve II. kole.

 

Ve II. kole se volí jedna osoba, která bude rektorovi navržena do funkce děkana. Svou volbu vyjádří člen senátu tak, že na volební lístek napíše příjmení (v případě nutnosti odlišení kandidátů i jméno) jediné osoby z kandidátů uvedených na kandidátce pro II. kolo voleb. Volební lístek vloží do volební urny.

 

Vítězem voleb se stává kandidát, který ve II. kole obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Pokud nezíská ve II. kole voleb žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, pokračují volby ihned III. kolem.

 

Případné III. kolo voleb kandidáta na děkana následuje hned po II. kole voleb.

 

Do III. kola postupují dva kandidáti, kteří ve II. kole získali nejvíce hlasů nebo jediný kandidát, který zůstal po rezignaci všech ostatních kandidátů. V případě rovnosti hlasů se kandidátka pro III. kolo rozšiřuje i o další osoby. 

 

Ve III. kole se volí jedna osoba, která bude rektorovi navržena do funkce děkana. Svou volbu vyjádří člen senátu tak, že na volební lístek napíše příjmení (v případě nutnosti odlišení kandidátů i jméno) jediné osoby z kandidátů, kteří postoupili do třetího kola. Volební lístek vloží do volební urny.

 

Vítězem voleb se stává kandidát, který ve III. kole získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Získají-li dva nebo více kandidátů nejvyšší shodný počet hlasů, hlasování ve III. kole se ihned opakuje, nejvýše však jednou. Nedojde-li ke zvolení děkana ve třech hlasovacích kolech, zorganizuje senát nové volby děkana.

 

 

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda AS LF HK

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: