Směrnice, opatření, příkazy, metodické pokyny a operační postupy

Kolektivní smlouva

Úplné znění dodatků ke Kolektivní smlouvě UK O 2020-9
Dodatek č. 8/2020 ke Kolektivní smlouvě Univerzity Karlovy O 2020-8
Dodatek č. 7/2020 ke Kolektivní smlouvě UK O 2020-7
Dodatek č. 6/2019 ke Kolektivní smlouvě UK O 2019-6
Dodatek č. 5/2019 ke Kolektivní smlouvě UK O 2019-5
Dodatek č. 4/2018 ke Kolektivní smlouvě UK O 2018-4
Dodatek č. 3/2017 ke Kolektivní smlouvě UK O 2017-3
Dodatek č. 2/2017 ke Kolektivní smlouvě UK O 2017-2
Dodatek č. 1/2017 ke Kolektivní smlouvě UK O 2017-1
Kolektivní smlouva UK O 2016

Opatření děkana

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek v roce 2022 OD 2022-7
Limitovaný příslib neinvestičních prostředků pro výuku na kalendářní rok 2022 OD 2022-6
Změna opatření děkana č. 8/2021 Kontrola studia a evidence výsledků studia OD 2022-5
Změna opatření děkana č. 15/2020 Podrobnosti k poskytování příspěvků ze sociálního fondu Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2022-4
Podmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2021/2022 OD 2022-3
Harmonogram akademického roku 2022 - 2023 OD 2022-2
Změna opatření děkana č. 11/2020 Provozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2022-1
Doktorandská stipendia v akademickém roce 2021/2022 OD 2021-13
Pravidla pro uznávání splnění kontrol studia OD 2021-12
Pravidla pro užívání telefonů a svěřených mobilních zařízení OD 2021-11
Kontrola studia a evidence výsledků studia
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 5/2022
OD 2021-8
Pravidla pro vytváření a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech OD 2021-7
Pravidla pro konání zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem distančním nebo hybridním způsobem OD 2021-6
Harmonogram akademického roku 2021 - 2022 OD 2021-5
Změna opatření děkana č. 13/2016-2017 Vstupní preventivní prohlídka a očkování studentů OD 2021-3
Zvláštní pravidla pro konání kontrol studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové při mimořádných situacích OD 2021-2
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků OD 2020-19
Podrobnosti k poskytování příspěvků ze sociálního fondu Lékařské fakulty v Hradci Králové
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 4/2022
OD 2020-15
Provozní řád Lékařské knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2020-13
Provozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci Králové
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 1/2022
OD 2020-11
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2020-9
Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu OD 2020-8
Zvláštní pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2020-7
Pravidla pro úpravu pracovní doby a dovolené na LF HK OD 2020-6
Změna názvu pracoviště Radioizotopové laboratoře a vivárium OD 2020-2
Poskytování dnů osobního rozvoje na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2020-1
Organizační změna – Zřízení pracoviště Centrum podpory moderních výukových metod OD 2019-17
Plán první pomoci na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2019-16
Výkon spisové služby na Lékařské fakultě v Hradci Králové OD 2019-15
Odměňování za vědecké publikace OD 2019-14
O provozu kamerového systému v prostorách Lékařské fakulty v Hradci Králové a ochraně a zpracování osobních údajů při provozu kamerového systému OD 2019-10
Změna OD č. 6/2019 Pravidla pro publikační tvůrčí činnost studentů DSP pro studenty, kteří zahajují studium DSP v akademickém roce 2019/2020 a později OD 2019-9
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky OD 2019-7
Pravidla pro publikační tvůrčí činnost studentů DSP pro studenty, kteří zahajují studium v DSP v akademickém roce 2019/2020 a později
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 9/2019
OD 2019-6
Úhrada za akce a úkony spojené se specializačním vzděláváním lékařů OD 2019-3
Poskytování příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí OD 2019-1
Postup pro provádění zvláštního očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B OD 2018-16
Organizační změna - Zřízení pracoviště Simulační centrum OD 2018-10
Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2018-9
Pracovnělékařské služby OD 2018-8
Vyrovnávací období při nerovnoměrně rozvržené pracovní době OD 2018-4
Místní provozní bezpečnostní předpis k zajištění bezpečné práce v chlorovně s jímkou odpadních vod OD 2018-3
Úprava hygienického režimu při výuce klinických předmětů OD 2018-2
Pravidla pro poskytování tvůrčího volna akademickým pracovníkům OD 2018-1
Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů OD 2016/2017-15
Vstupní preventivní prohlídka a očkování studentů
ZMĚNĚNO opatřením děkana č. 3/2021
OD 2016/2017-13
Pracovní řád Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2016/2017-11
Pravidla pro používání šatních skříněk v budově teoretických ústavů OD 2016/2017-10
Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu OD 2016/2017-3
Programy celoživotního vzdělávání OD 2015/2016-8
Hospodářská a nehospodářská činnost na LF HK OD 2015/2016-2
Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury OD 2015/2016-1
Absenční výpůjčky z LK studentům MGR oborů v AJ OD 2014/2015-12
Jednotný vizuální styl Lékařské fakulty v Hradci Králové OD 2014/2015-10
Publikační činnost studentů doktorských studijních programů OD 2011/2012-9
Organizace specializačního vzdělávání lékařů

na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

OD 2011/2012-5
Pronájem nebytových prostorů

Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

OD 2011/2012-3
Projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0152 – čerpání mzdových prostředků

– centrum UK v HK

OD 2011/2012-2
Projekt CZ.1.05/4.1.00/04.0152 – účtování a oběh účetních dokladů

– centrum UK v HK

OD 2011/2012-1
Zásady pro obnovu a správu výpočetní techniky OD 2010/2011-3
Evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OD 2009/2010-10
Podmínky pro udělení Fingerlandovy, Procházkovy a Blechovy ceny OD 2009/2010-7
Pravidla pro používání platebních karet OD 2009/2010-4
Statut Ceny Josefiny Napravilové OD 2008/2009-8
Statut interního auditora OD 2008/2009-1
Poplatky za administrativní úkony OD 2007/2008-8
Stravování studentů doktorských studijních programů prezenčního studia v jídelně stravovacího provozu FN HK OD 2007/2008-3
Doplnění podmínek pro předložení doktorské disertační práce OD 2006/2007-7
Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků OD 2006/2007-2

Příkazy děkana

K interní směrnici T_S-1-Zadávání veřejných zakázek PD 2014/2015-6
Zařazování osob mezi školitele a školitele konzultanty PD 2014/2015-3
Vyřizování podnětů doručených Lékařské fakultě

UK v Hradci Králové

PD 2013/2014-6
Organizační změna

-zrušení pracovišť

PD 2013/2014-2
Pravidla pro tvorbu, obsah a zveřejňování stránek na webu LF PD 2012/2013-8
Dodržování režimu práce neschopného

– organizace kontrol

PD 2012/2013-4
Organizační změna – Ústav anatomie

– zrušení pracovního místa

PD 2012/2013-3
Účast zaměstnanců na projektech souvisejících s činností fakulty PD 2012/2013-2
Organizační změny – Katedra interních oborů

– rozdělení pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-7
Používání fakultních mailových adres PD 2011/2012-6
Organizační změny – Mephared, KARIM

– nové pracoviště, reorganizace

PD 2011/2012-3
Administrativní změna – Katedra interních oborů

– změna názvů pracovišť v rámci katedry

PD 2011/2012-2
Ochrana majetku v budově Na hradě

– zajištění ochrany majetku a bezpečnosti mimo provozní dobu

PD 2009/2010-4
Organizační změna – Ústav tělovýchovného lékařství

– změna v zařazení

PD 2008/2009-6
Výplaty náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

– stanovení povinností k zabezpečení úkonů vyplývajících z platného znění zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce

PD 2008/2009-3
Organizační změna – Ústav tělesné výchovy

– zrušení pracoviště

PD 2006/2007-2
Organizační změny – děkanát 2006

– reorganizace oddělení

PD 2005/2006-3
Odpovědnost za škodu na odložených věcech

zaměstnanců a studentů LF

PD 2004/2005-5
Organizační změny – děkanát 2003

– zrušení míst na obslužných pracovištích

PD 2002/2003-4
Nakládání s chemickými látkami a přípravky PD 2002/2003-2
Povinnost sledovat nové informace na webu PD 2002/2003-1
Likvidace chemikálií a dalších látek

– likvidace tekutých chemikálií, jedů, léčiv, návykových a radioaktivních látek

PD 2000/2001-12
Hospodaření s prostředky na výzkum a vývoj PD 1999-6

Opatření tajemnice

Metodika výpočtu režijních nákladů projektů EU OT 2013/2014-1

Příkazy tajemnice

Provozní předpisy

Požární dokumentace budovy teoretických ústavů PP 2016-2
Požární dokumentace Výukového a výzk. centra UK PP 2015
Provozní řád Výukového a výzkumného centra UK PP 2015/2016
Provozní řád budovy Na Hradě PP 2010-3
Provozní řád budovy Výukového centra v areálu FN HK PP 2010-2
Provozní řád budovy teoretických ústavů PP 2010-1

Směrnice

Podpisový řád
EO_S_17
S 2016-12
Harmonogram účetních závěrek
EO_S_07
S 2016-11
Pořizování, používání a evidence razítek
SPRO_S_04
S 2016-10
Pravidla provádění finanční kontroly
EO_S_20
S 2016-9
Odpisový plán majetku
EO_S_05
S 2016-8
Evidence, účtování a odpisování majetku
EO_S_04
S 2016-7
Oběh účetních dokladů

EO_S_03

S 2016-6
Vedení účetnictví
EO_S_2a
S 2016-5
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
IPTO_S_04
S 2016-4
Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
IPTO_S_03
S 2016-3
Zadávání veřejných zakázek - změna2

T_S_1

S 2016-2
Evidence, účtování a oceňování zásob
EO_S_06
S 2016-1
Nakládání s dokumenty k projektům
GZO_S_1
S 2015
Poskytování cestovních náhrad

T_S_02

S 2013
Ukládání a skartace účetních písemností

EO_S_12

S 2012-12
Doplňková činnost

EO_S_16

S 2011-16
Stravování zaměstnanců

EO_S_18

S 2010-18
Organizační řád děkanátu

SPRO_S_03

S 2009-3

Metodické pokyny a operační postupy

Změna Metodického pokynu k postupu zaměstnanců při procesu tvorby a evidence smluv
aktualizace předpisu
SOP 2016-2
Metodický pokyn k postupu zaměstnanců při procesu tvorby a evidence smluv
postup při tvorbě, uzavírání a evidenci smluv
SOP 2016-1
Obsluha a manipulace s tlakovými lahvemi

IPTO_SOP_02

SOP 2007-2
Organizační zajištění zasedání vědecké rady

SPRO_SOP_01

SOP 2007-1

Rychlé odkazy

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: