Fakulta

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 03.03. 2021

Koronavirus

Provozní a úřední doba LF HK - březen 2021

Stanovisko vedení UK k nouzovému stavu - aktualizovaná informace - 1.3.2021

Informace - provoz jídelny a bufetu
 

Stanovisko vedení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu

V reakci na vládní usnesení vyhlášená 26. 2. 2021, shrnuji pro naši činnost relevantní informace takto:

 

 1. Usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen nouzový stav od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů.
 2. Činnosti vysokých škol se dotýká usnesení vlády č. 200, které se uplatní v době od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021. Konstatuji, že na rozsahu výjimky pro výkon pedagogické činnosti vysokých škol se ničeho nemění – viz níže text usnesení.
 3. Usnesením vlády č. 198 a zejména č. 216, které platí od 00:00 hod. dne 1. 3. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021, se omezuje volný pohyb osob. Uvedené usnesení je významné z hlediska požadavku na povinnost písemného potvrzení zaměstnavatele pro účely cesty do práce, resp. potvrzení o studiu pro naše studenty za účelem cesty na fakultu nebo k praktické výuce – viz níže.


Studium

Z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází k zásadní změně. Dle usnesení vlády č. 200 i nadále platí výjimka tohoto znění:

Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávánízákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
 3. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

 

To znamená, že:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,
 • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

 

Zpěv a sportovní činnosti jsou jako součást vzdělávání povoleny pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv/sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu.

 

Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je dle čl. II bodu 1. a bodu 7 umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro:

 1. cestu do zaměstnání,
 2. cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

 

Současně toto usnesení v čl. IV stanoví tuto povinnost:

 1. osobám využívajícím výjimky dle bodu II/1 (zaměstnanci) povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 3 funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,
 2. osobám využívajícím výjimky dle bodu II/2 až 11 (studenti) povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;

 

Pro naplnění takto uložené povinnosti zasílám v příloze k tomuto sdělení návrh textace vzorů písemného prohlášení pro zaměstnance a pro studenty.

Protože není možno zajistit, aby zaměstnanci a studenti měli písemná prohlášení již v pondělí, navrhuji dočasně řešit tento problém čestným prohlášením, které si vystaví zaměstnanec nebo student sám. Doporučuji pouze upozornit zaměstnance a studenty, aby s sebou měli průkaz zaměstnance, resp. kartu ISIC.

 

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 1. 3. 2021 od 10.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

 

S přátelským pozdravem,

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 

V Praze dne 27. 2. 2021 ve 13,00 hod.Provoz menzy a bufetu zůstává beze změny.
Podle nařízení rektorátu, ale musí mít při jejich návštěvě všichni zaměstnanci i studenti u sebe průkaz zaměstnance nebo studenta,
neboť provoz menzy i bufetu může být kontrolován městskou policií.

Informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních


Stanovisko pěti lékařských fakult UK k očkování proti nemoci Covid-19

Vážené studentky, vážení studenti,
 
V návaznosti na množící se případy shromažďování studentů ve studovnách za současného porušování povinnosti aktuálně platných nařízení vlády, bychom rádi připomněli následující skutečnosti.

Ode dne 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mimo jiné ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Zákaz se tedy týká všech studentů, zaměstnanců a dalších osob ve všech vnitřních prostorách LF HK.

Obdobně od 14. října 2020 platí zákaz pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob.

Dodržování uvedených mimořádných opatření by měli být v budovách fakulty povinni kontrolovat především vrátní (zejm. při vstupu do budovy), správci budov a vedoucí pracovišť. V případě porušení mimořádných opatření některou osobou jsou povinni osobu vyzvat k dodržování těchto opatření a v případě neuposlechnutí tuto osobu vykázat z budov fakulty. Pokud osoba porušující mimořádná opatření ani na výzvu nesplní povinnosti podle mimořádných opatření nebo dobrovolně okamžitě neopustí budovu, je správce budovy nebo vedoucí pracoviště povinen učinit bezodkladně oznámení o této skutečnosti Policii ČR nebo Městské policii v Hradci Králové.

U zaměstnanců se porušení povinností stanovených mimořádnými opatřeními v prostorách fakulty považuje za porušení pracovních povinností a u studentů za disciplinární přestupek.

Dodržování mimořádných opatření kontrolují na základě zákona č. 243/2020 o pravomoci orgánů PČR a obecní policie strážníci městské policie a policisté PČR. Porušení mimořádných opatření je přestupkem podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, za který může městská policie nebo PČR uložit příkazem na místě pokutu do 10.000,- Kč nebo správní orgán ve správním řízení pokutu až do výše 20.000,- Kč.

Naším cílem je zachovat provoz studoven pro účely vašeho samostudia a přípravy na probíhající výuku, pokud však budou v těchto prostorách i nadále porušována aktuálně platná mimořádná opatření, budeme nuceni jejich provoz přerušit.

Obdobně platí, že prostor bufetu a výdejny obědů je určen pouze ke konzumaci zakoupených potravin, nikoliv k samostudiu či jiným aktivitám přesahujícím čas potřebný na konzumaci. Zdržování se v tomto prostoru bez ochranných pomůcek mimo samotnou konzumaci zakoupených potravin bude považováno za porušení platných mimořádných opatření.

Znovu vás tedy žádáme o důsledné dodržování všech platných nařízení. V případech, kdy budou tato nařízení porušena, bude dodržen výše uvedený postup, a to včetně případného zahájení disciplinárního řízení, předání věci orgánům PČR a dočasného uzavření studoven.

V této sekci najdete především obecně platná pravidla pro zaměstnance i studenty ve vztahu k provozu fakulty. Aktuality ohledně organizace výuky, státních zkoušek a kontrol studia prosím sledujte v jednotlivých podsekcích.

Pracovní povinnost pro studenty LF HK
Informace o výuce
Státní zkoušky, konání kontrol studia
Helpdesk a FAQ

Sledujte také aktuální Seznam rizikových oblastí a doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou.

Aktuální informace o koronaviru: www.khshk.cz

Kontaktní osoba – děkan fakulty

Univerzita Karlova - informace k situaci ohledně šíření nemoci COVID-19

Aktuality pro studenty UK
 

Fotografie

Kalendář akcí

<březen 2021>
poútstčtsone
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Dnes: