Micuda, Stanislav
Poslední změna: 20.05. 2019

Historie

Farmakologický ústav byl zřízen současně se vznikem Lékařské fakulty v roce 1945. Katedra byla tehdy umístěna ve 2. poschodí budovy teoretických ústavů a vedením ústavu byl pověřen prof. MUDr. Zdeněk Köcher. Při přeměně fakulty na Vojenskou lékařskou akademii v roce 1951 však musel prof. Köcher z kádrových důvodů odejít (stal se vedoucím farmakologického ústavu plzeňské lékařské fakulty). Katedra byla přemístěna do přízemí budovy, kde zpočátku sídlila společně s fakultní knihovnou. Přednášky z farmakologie byly několik měsíců zajišťovány docentkou MUDr. Helenou Raškovou (později profesorkou a legendou naší farmakologie) z pražského farmakologického ústavu než přešel z Prahy do Hradce MUDr. Zdeněk Votava (později profesor, významný psychofarmakolog), který byl přednostou katedry v letech 1951 – 1958. V hodnosti majora byl na hradecké pracoviště v roce 1951 poslán další asistent z pražské lékařské fakulty MUDr. Vojtěch Grossmann. Mezi další učitele patřili vojenští lékaři MUDr. František Hradil a MUDr. Milan Dostál (později profesor a vedoucí katedry vojenské radiobiologie) a od r. 1955 potom zejména PhMr. Jaroslav Květina (později profesor, vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, děkan FaF UK v Hradci Králové i ředitel ÚEBF ČSAV v Hradci Králové). Po řadě peripetií bylo dořešeno i umístění katedry, která získala trakt v přízemí budovy teoretických ústavů. Se značným úsilím se podařilo adaptovat místnosti na laboratoře, v areálu fakulty realizovat výstavbu zvěřince pro chov laboratorních zvířat, prostor pro umístění tzv. experimentální chirurgie a pro pozdější radioizotopové laboratoře a ozařovacího rentgenového centra.

 

Když byla v roce 1958 Vojenská lékařská akademie zrušena a obnovena Lékařská fakulta UK v Hradci Králové jako jedna ze samostatných fakult Karlovy Univerzity, stal se přednostou katedry farmakologie tehdy doc. MUDr. Vojtěch Grossmann (habilitován 1955, profesorem farmakologie byl jmenován 1962 – Obr. 1). Zejména s jeho osobností byl v následném období zhruba patnácti let spojen dynamický rozvoj katedry jak v oblasti výzkumné, tak i personální a výukové a vznik tzv. hradecké farmakologické školy. Během šedesátých let se tak utvořil okolo tandemu Grossmann – Květina silný tým mladých pracovníků, z nichž mnozí následně působili ve funkcích vedoucích řady pracovišť. Intenzivní vědeckou práci v této době dokládají obhajoby desítek kandidátských prací a návštěvy pracoviště řadou významných zahraničních odborníků.

 

Výzkumné zaměření ústavu bylo až do začátku sedmdesátých let zaměřeno zejména na studium interakcí léčiv s organismem zasaženým radiačním zářením. Znalosti o nemoci z ozáření byly zpočátku totiž pouze na úrovni popisů postiradiačních symptomů a jednalo se tedy o zcela průkopnický výzkumný záměr. Jeho význam ocenil mj. i profesor Zenon Bacq, zakladatel evropské radiobiologie, který označil tuto etapu hradeckých výzkumů jako základ pro vývoj pozdějšího samostatného podoboru - radiofarmakologii. Kromě studia farmakologické reaktivity organismu zasaženého ionizujícím zářením byla však pozornost zaměřena i na preklinické testování potenciálních léčiv - analgetik, námelových alkaloidů, nebo nukleárních diagnostik. Aktivity prof. Grossmanna však nebyly omezeny pouze na hradeckou fakultu. Podílel se i na klinických studiích (mj. ve spolupráci s prof. Šerclem poprvé systémem „double blind“), na vývoji několika léčiv - jako např. Anavenolu, Alnagonu, i na návrzích syntéz nových potenciálně účinných struktur (např. derivátů prostaglandinů).  Jeho snažení se promítlo i do společenské oblasti - byl jedním z iniciátorů vzniku farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, při kterém významnou roli pak sehrál zejména prof. Květina. Proto také začátkem sedmdesátých let – než nově vznikající farmaceutická fakulta získala vlastní prostory – působili na pracovišti farmakologové a další pracovníci obou fakult, což do značné míry předurčilo stále přetrvávající dobré vztahy obou farmakologických pracovišť.

 

V rámci procesu tzv. normalizace byl však prof. Grossmann v roce 1971 odvolán z místa přednosty katedry a následně musel i fakultu opustit (získal útočiště na ÚEM ČSAV v Olešnici v Orlických horách a později na ÚEBF v Hradci Králové) a vedení pracoviště na krátký čas v letech 1971-1972 převzal prof. Jaroslav Květina. V roce 1972 byla jmenována vedoucí katedry resp. ústavu farmakologie prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. (habilitována v roce 1978, profesorkou farmakologie jmenována v roce 1992), která v této funkci působila do roku 2005. Kolektiv učitelů pod jejím vedením zpočátku tvořili převážně mladí farmakologové s pouze několikaletými zkušenostmi, protože většina starších odešla na jiná, většinou nově se formující, pracoviště (mj. na lékařskou fakultu v Martině či na hradeckou farmaceutickou fakultu). Zejména v 90. letech po změně režimu došlo k výraznému otevření světu a navázání spoluprací, což se projevilo mj. přijetím prof. Martínkové do Management Committee COSTu (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) v projektech B1, B15 a B25 a jejím zapojením do sítě Epharnet (European Pharmacology Network). Na současné nezbytné transformaci akademického prostředí a vysokého školství se aktivně podílel doc. Geršl (mj. jako předseda komise pro síť a strukturu vysokých škol Rady VŠ či jako předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy i lékařské fakulty). Ve druhé polovině devadesátých let se potom začal vytvářet nový kolektiv tvořený jak zkušenými učiteli, tak současně perspektivními mladými pracovníky absolvujícími postgraduální studium, kteří natrvalo na pracovišti zakotvili. V letech 2006 – 2011 byl přednostou Ústavu farmakologie prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc (habilitován v roce 1989, profesorem humánní a veterinární farmakologie jmenován v roce 2003). V tomto období proběhla rekonstrukce celého pracoviště včetně interiéru laboratoří a výrazná modernizace přístrojového vybavení. Od roku 2012 je přednostou pracoviště doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. 

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: