Mazanek, Pavel
Poslední změna: 05.12. 2017

Výzkum

Laboratoře našeho ústavu slouží nejen akademickým pracovníkům a postgraduantům v jejich vědeckém bádání, ale i pregraduálním studentům medicíny, kteří s námi spolupracují v rámci studentské odborné činnosti. Zapojení studentů do práce na ústavu pokládáme za stěžejní pro rozvoj oboru, neboť nejen že studenti jsou schopni zvládat pokročilé laboratorní techniky a rozšiřovat tak experimentální základnu pracoviště, ale zároveň jejich elán a nadšení přispívá k budování přátelské a tvůrčí atmosféry našeho ústavu.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu se soustředí zejména na hledání nových kandidátních léčiv pro farmakoterapii nádorových onemocnění. Studovány jsou převážně rostlinné alkaloidy a jejich syntetická nebo semi-syntetická analoga. Další skupinou jsou pak syntetické látky ze skupiny organokovových sloučenin - metalocenů a v neposlední řadě také látky podílející se na cytostatickém účinku nepřímo, ovlivněním buněčného cyklu nádorových buněk. K tomuto účelu se využívá moderních metod preklinického testování, založených na in vitro experimentech s vybranými nádorovými liniemi. Dále je využito in vivo testování, kde máme zavedené modely nádorových onemocnění u outbredních i athymických myší a momentálně rozvíjíme operační techniky pro ortotopické transplantace, které umožní dokonalejší simulaci nádorové choroby na zvířecím modelu. Farmakokinetika a metabolismus studovaných látek jsou zkoumány s využitím komplementárních bioanalytických metod (LC/MS).

Druhý významný směr výzkumu se pak zabývá možnostmi zlepšení regenerace tkání při
různých patologických stavech, zejména pak při diabetickém onemocnění. Ve viváriu máme zavedený chov potkanů Zucker Diabetic Rat (ZDF), kteří vykazují mutaci genu pro leptinový receptor, čímž je navozen stav odpovídající pacientům s diabetes mellitus II. typu a metabolickým syndromem.

Mechanismy buněčné smrti a reparace DNA

Kolektiv pracovníků pod vedením paní prof. MUDr. Martiny Řezáčové, Ph.D. se věnuje charakterizaci odpovědi somatických buněk na genotoxický stres. Mezi výzkumné úkoly řešené v rámci skupiny patří studium citlivosti zejména nádorových buněčných typů k působení genotoxických agens a možnosti jejího ovlivnění. Výzkum je zaměřen na objasnění mechanismů, které spouštějí a regulují procesy zástavy buněčného cyklu, opravy rozdílných typů poškození DNA a indukci apoptózy. Cílem práce je využití získaných poznatků k rozvoji funkční biochemie a zefektivnění současné lékařské terapie různých forem nádorových onemocnění. V současné době se skupina věnuje protinádorovému efektu nově syntentizovaných nízkomolekulárních inhibitorů ovlivňující aktivitu Ataxia telangiectasia mutated (ATM) kinázy, DNA-dependentní protein kinázy (DNA–PK) a proteinu PUMA (p53 upregulated modulator of apoptosis). Dalším předmětem výzkumu je protinádorový vliv látek přírodního původu, který je zaměřen na studium cytotoxicity a antiproliferační aktivity alkaloidů izolovaných z rostlin čeledí Amaryllidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae a Berberidaceae. V rámci spolupráce s dalšími pracovišti se tým podílí na studiu cytotoxicity nanočástic s magnetickými jádry a komplexními termosensitivními obaly, které umožňují řízené uvolňování chemoterapeutických látek a na studiu plně syntetických protinádorových látek ze skupiny metalocenů. K objasnění účinku testovaných látek a mechanismu jejich působení využívá tým řadu metod, k nimž patří metody spektrofotometrické (stanovení cytotoxicity látek, aktivity enzymů), elektroforetické (detekce proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy a Western blottingu), flow-cytometrické (stanovení buněčného cyklu, vazby Annexinu V) a imunocytochemické (imunofluorescenční detekce proteinů).
 
 

Vývoj analytických metod pro účely základního
a aplikovaného lékařského výzkumu

Laboratoř kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, jejíž činnost zajišťuje doc., Ing. Miloš Hroch, Ph.D. je zaměřena na vývoj a validaci nových analytických metod sloužících pro kvalitativní a kvantitativní analýzu léčiv, metabolitů, nebo jiných xenobiotik a dále látek endogenního původu.

Analýza je prováděna jak v běžných biologických matricích jakými jsou např. plasma nebo moč, tak i v měně běžně dostupných matriálech živočišného původu, mezi něž můžeme zařadit tkáňové homogenáty, žluč, in vitro kultivované buněčné linie, intracelulární obsah erytrocytů, nebo jaterní mikrozomální inkubáty. Pro tento účel je využíváno analytických technik kapalinové chromatografie s detekcí látek pomocí hmotnostní spektrometrie.

Majoritní část výzkumu je zaměřena na vývoj metod, které jsou následně využity pro kvantifikaci látek v rámci farmakokinetických studií, při terapeutickém monitorování, nebo jako screeningové metody. Druhá část výzkumu je zaměřena na vývoj metod pro kvalitativní analýzu. Tyto metody jsou využívány k in vivo, nebo in vitro metabolickému profilování xenobiotik a to zejména v návaznosti na výzkum nových farmak.

Vzhledem k širokému záběru laboratoře a multioborovému zaměření, jsme schopni spolupracovat jak při řešení otázek základního výzkumu, tak i při praktických aplikacích ve spolupráci s klinickými pracovišti. Z ukončených nebo probíhajících spoluprací stojí za zmínku kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové (Interní, Dětská, Kožní, Onkologická, Ortopedická), dále pak spolupráce s jinými fakultami (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) a v neposlední řadě i spolupráce s kolegy naší vlastní fakulty, zejména s několika pracovními týmy Ústavu farmakologie.
 
 
 
 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: