Klausova, Alena
Poslední změna: 12.02. 2021

Historie

Myšlenka vysokoškolského studia ošetřovatelství vznikla v Hradci Králové počátkem devadesátých let, kdy ve Fakultní nemocnici Hradci Králové sílily snahy zlepšit nejen ošetřovatelskou péči, ale též pomaturitní vzdělávání sester. Nový bakalářský obor studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vznikl na průsečíku dvou snah: snah fakulty rozšířit spektrum nabízených oborů a snah zdravotních sester, které si uvědomovaly potřebnost vyššího stupně vzdělávání pro vedoucí ošetřovatelské sestry na vedoucích místech, ale i sestry u lůžka. Fakulta dala novému směru výuky prostory, organizační řád a učitele.

V akademickém roce 1993/94 byla výuka v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství zahájena nejprve v kombinované formě. Na konci školního roku 1996/97 slavnostně promovalo ve staroslavném Karolinu prvých 23 absolventek – bakalářek ošetřovatelství.

V lednu 1999 proběhlo na naší fakultě – v rámci evaluačního řízení Akreditační komise vlády ČR – hodnocení forem studia, mj. též bakalářského. Jedním z námětů, které komise naznačila pro další vývoj oboru ošetřovatelství na hradecké fakultě, bylo vytvoření samostatného Oddělení ošetřovatelství v rámci Ústavu sociálního lékařství a založení celostátního časopisu. První číslo časopisu Ošetřovatelství (Teorie a praxe moderního ošetřovatelství) vyšlo v témže roce.

Oddělení ošetřovatelství bylo součástí Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové, UK v Praze. Po projednání v kolegiu děkana dne 18. 3. 1999 byl na návrh prof. PhDr. Mareše, CSc. schválen vznik tohoto oddělení. S účinností od 18. 7. 1999 byla jmenována děkanem LF prof. MUDr. Ivo Šteinerem, CSc. první vedoucí Oddělení ošetřovatelství Jaroslava Pečenková.

V roce 2001 se vybudovala modelová učebna (finančně byla zajištěna z grantu FRVŠ) a ve spolupráci s Ústavem anatomie počítačová učebna jak pro výuku bakalářek, tak i posluchačů 2. ročníku všeobecného lékařství.

V roce 2005 byla zahájena prezenční forma studia, a to jak obor Všeobecná sestra, tak obor Porodní asistentka. Studijní program dle požadavků EU byl upraven do tříleté doby studia jak pro prezenční, tak i pro kombinovanou formu. Pro kompatibilitu studijních programů prezenční i kombinované formy byl vypsán projekt na tzv. EU sestru od roku 2005 do roku 2007. V roce 2008 promují absolventky prezenční formy studia oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Při SVOČ na LF UK byla v roce 2003 zřízena Sekce studentů bakalářského studia a každým rokem je udělována Blechova cena za mimořádný čin (publikace, nová metoda) v oblasti ošetřovatelství.

Na základě spolupráce s externisty z FN Hradec Králové zajišťujeme kvalitní praktickou výuku. Základnu spolupracovníků mentorů rozšiřujeme zakreditovaným certifikovaným vzdělávacím kurzem Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence.

Oddělení ošetřovatelství participuje na programových projektech, které probíhají jednak v rámci MZČR (IGA, AZV) - Pacientovo pojetí nemoci, Individualizovaná péče a dále na celouniverzitním projektu PROGRES (PRVOUK).

V roce 2015 dochází k zásadní změně forem bakalářského studia – končí kombinovaná forma a je zahájena prezenční forma studia. Cílem prezenční formy bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je připravit studentky k výkonu regulovaného povolání Všeobecná sestra tak, aby byly schopny poskytnout všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických i psychických obtížích ať už v nemocnicích nebo mimo ně. Všeobecné sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví jednotlivců a skupin osob; podporovat jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím k psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem způsobu života těchto osob. Naplnění požadavků stanovených na obsahovou stránku profesního vzdělání všeobecných sester, na jeho rozsah a strukturu, jakož i kompetence tímto vzděláním získané, umožní volný pohyb absolventů/tek tohoto oboru na trhu práce v rámci Evropské unie.
Studijní program byl zpracován podle Kvalifikačního standardu MZČR k Vyhlášce 39/2005 Sb.
Jedná se o profesně zaměřený studijní program. V prvním ročníku je kladen důraz na teoretické předměty včetně ošetřovatelských, v dalších ročnících tvoří významnou složku studijního programu klinické ošetřovatelské obory (ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, v chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v pediatrii apod.), dále komunitní péče a domácí péče. Důležitou součástí studia jsou humanitní předměty (psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie, zdravotnická psychologie, etika a filozofie, komunikace, anglický jazyk apod.), informační systémy ve zdravotnictví, management, zdravotnické právo a profesní legislativa, apod….

1. 1. 2021 vzniká samostatný Ústav nelékařských studií, který zabezpečuje výuku v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v programu v anglickém jazyce General Medicine. Cílem nového ústavu je vybudovat pracoviště, které bude vzdělávat v dalších nelékařských jak bakalářských oborech, tak i navazujícím magisterském programu.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: