Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 08.04. 2013

Charakteristika oboru Sociální lékařství

Sociální lékařství je interdisciplinárním medicínským oborem, který se zabývá zdravím populace a péčí o zdraví ve společnosti. Základní otázky, kterými se obor zabývá se týkají zdraví lidí (celková zdravotní situace a studium zdravotního stavu obyvatelstva), analýzy proč je zdraví obyvatelstva takové (determinanty zdraví) a jakými metodami lze dosáhnout jeho zlepšení (soustava zdravotní péče). Samotná výuka sociálního lékařství prodělala značné změny. Od akcentování skutečně sociálních aspektů lékařské péče za první republiky a těsně po druhé světové válce, přes témata prosazovaná totalitním režimem až k současnému pojetí zvýrazňujícímu New Public Health (které vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou), propojení s primární péčí, ekonomické, právní, manažerské aspekty zdravotní péče, ohled na evropské a celosvětové souvislosti zdravotní péče.Výuka oboru sociální lékařství, veřejné zdravotnictví je v Hradci Králové soustředěna do 5. ročníku. V zimním semestru probíhá výuka předmětu „Management, etika a legislativa stomatologické praxe“ pro studijní program Zubní lékařství. Výuka je zajištěna ve spolupráci se Stomatologickou klinikou FN v Hradci Králové. Předmět je zakončen ústní zkouškou. V letním semestru probíhá výuka pro studijní program Všeobecné lékařství. Předmět je zakončen společnou státní zkouškou z hygieny, preventivního lékařství a sociálního lékařství v 6. ročníku. Součástí státní zkoušky je vypracování písemné práce a její obhajoba. Student si může zvolit, zda písemnou práci vypracuje z oboru hygiena a preventivní lékařství nebo ze sociálního lékařství. V rámci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství je v prvním ročníku vyučován předmět „Veřejné zdravotnictví“. Předmět je zakončen zápočtem.Témata písemných státnicových prací ze sociálního lékařství jsou velmi pestrá. Student si může zvolit z nabízených zhruba 30 témat či po konzultaci s vedoucím ústavu je možné téma jiné, vlastní. Mezi hlavní okruhy vypisovaných témat patří - šetření zdravotního, psychického a sociálního stavu osob, psychosociální a etický pohled, kvalita života, šetření v oblasti primární péče, vnímání a zvládání nemoci, sociální opora, sledování vybraných aspektů životního stylu populace. Cílem zadávání státnicových písemných prací je vést studenty k vlastní výzkumné práci, získat informace o zkušenostech studentů s aplikováním teoretických znalostí při řešení praktické činnosti, a to jak z pohledu odborného, tak i technického, ověřit stupeň studentských znalostí při zpracování jednoduchého vědeckého úkolu, přiblížit studentům problematiku sociálního lékařství ve zdravotnickém terénu, rozšířit jejich sociálně medicínský obzor, naučit studenty samostatně pracovat a uvažovat a rozhodovat se v kategoriích populace, komunity i jednotlivců a identifikovat a řešit problémy interdisciplinárního charakteru.Tématickou náplní oboru je sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, vztah ke klinickým předmětům a zdravotnické praxi, vývoj, obsah, metody. Zdraví, nemoc, epidemiologický model nemoci, klasifikace nemocí, determinanty zdraví. Demografie, populační základna a populační procesy. Metody studia zdravotního stavu populace, cíle, význam. Vývoj zdravotního stavu populace ČR. Úvod do epidemiologie, základní epidemiologické pojmy, epidemiologické studie. Priority zdravotní péče, Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny, jeho globální, regionální a národní cíle. Druhy zdravotní péče a druhy zdravotnických zařízení, která ji poskytují, problémy řízení zdravotnických zařízení. Systém péče o zdraví v ČR, transformace zdravotní péče v ČR, systémy péče o zdraví, typy, vývoj, přednosti a problémy. Systém financování zdravotnictví v ČR, zdravotní pojištění, výkaznictví pro zdravotní pojišťovny. Prevence, posilování, podpora a rozvoj zdraví, základní zdravotní péče. Kvalita zdravotní péče a metody jejího hodnocení. Etické problémy v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita. Právní aspekty činnosti lékaře a zdravotnických pracovníků, obecně závazné právní normy, práva a povinnosti pacientů. Psychosociální aspekty strachu a bolesti. Pacientovo subjektivní pojetí zdraví a nemoci. Spokojenost pacientů a metody jejího zjišťování. Kulturní, sociální, etické a náboženské aspekty zdravotní péče. V rámci předmětu „Management, etika a legislativa stomatologické praxe“ pro studijní program Zubní lékařství jsou vyučována ještě další témata - stomatologická péče v ČR, management stomatologické péče, zřízení a provoz privátní praxe, ekonomická hlediska v činnosti stomatologů, náklady privátní praxe, práce s dokumentací, možnosti, práva a povinnosti absolventa, způsobilost a odpovědnost k poskytování zdravotní péče.

Kalendář akcí

<září 2021>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: