Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 11.06. 2019

Charakteristika oboru ošetřovatelství

Myšlenka vysokoškolského studia ošetřovatelství vznikla v Hradci Králové počátkem devadesátých let. Tehdejší děkan doc. K. Barták pověřil proděkana doc. J. Bittnera organizačně zajistit vznik nového studia a prof. PhDr. J. Mareše, CSc. požádal, aby připravil koncepci studia a podrobnější návrh kurikula. Ve Fakultní nemocnici sílily snahy zlepšit nejen ošetřovatelskou péči, ale též pomaturitní vzdělávání sester.

 

Nový obor výuky na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vznikl tedy na průsečíku dvou snah: snah fakulty rozšířit spektrum nabízených oborů a snah zdravotních sester, které si uvědomovaly potřebnost vyššího stupně vzdělávání pro vedoucí ošetřovatelské sestry na vedoucích místech, ale i sestry u lůžka. Fakulta dala novému směru výuky prostory, organizační řád a učitele. Dvojice J. Mareš a J. Pečenková (bývalá hlavní sestra FN) ve spolupráci se zainteresovanými vedoucími kateder připravila náplň bakalářského studia ošetřovatelství tak, že mohlo úspěšně projít schvalovacím řízením v senátech a od školního roku 1993/94 byla zahájena výuka. Zpočátku nebylo jistě vše hned dokonalé; nevyhnuli jsme se těm známým „prvým dětským krůčkům“. Učitelům trvalo nějakou chvíli, než si uvědomili, že studentky bakalářského směru nejsou jen jakýmisi „menšími mediky“, ale že jejich výuka a výchova vyžaduje specifický přístup. I kurikulum výuky se s novými zkušenostmi upravovalo. Na konci školního roku 1996/97 slavnostně promovalo ve staroslavném Karolinu prvých 23 absolventek – bakalářek ošetřovatelství. Naše počáteční obavy, že se po několika letech vyčerpá, se nepotvrzují. Počet každoročně přijímaných studentek se pohybuje kolem 60.

 

V roce 1995 nastoupila do Oddělení ošetřovatelství lékařské fakulty PhDr. D. Mastiliaková (nyní doc., Ph.D.), která měla odborné předpoklady obohatit obor o nové poznatky. Z LF UK v Hradci Králové se tyto poznatky šířily po celé České republice. V rámci projektu HOPE jsme získali nemalý počet zahraniční literatury věnovaný ošetřovatelství. Využívali jsme této literatury pro zdokonalování výuky.

 

V lednu 1999 proběhlo na naší fakultě – v rámci evaluačního řízení Akreditační komise vlády ČR – hodnocení forem studia, mj. též bakalářského. Jedním z námětů, které komise naznačila pro další vývoj oboru ošetřovatelství na hradecké fakultě, bylo vytvoření samostatného Odd. ošetřovatelství v rámci Ústavu sociálního lékařství a založení celostátního časopisu. První číslo časopisu Ošetřovatelství (Teorie a praxe moderního ošetřovatelství) vychází v témže roce. Na webových stránkách je možno se s obsahem jednotlivých čísel časopisu seznámit. Časopis má dvě dvojčísla ročně.

 

Odd. ošetřovatelství je součástí Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové, UK v Praze. Po projednání v kolegiu děkana dne 18. 3. 1999 byl na návrh prof. PhDr. Mareše, CSc. schválen vznik tohoto oddělení. S účinností od 18. 7. 1999 byla jmenována děkanem LF prof. MUDr. Ivo Šteinerem, CSc. vedoucí Odd. ošetřovatelství Jaroslava Pečenková.

 

V roce 2001 nastupuje do funkce vedoucí Oddělení ošetřovatelství PhDr. A. Archalousová (nyní doc., Ph.D.). V této době se vybudovala modelová učebna (finančně byla zajištěna z grantu FRVŠ) a ve spolupráci s Ústavem anatomie počítačová učebna jak pro výuku bakalářek, tak i posluchačů 2. ročníku všeobecného lékařství. Výuka je nadále zdokonalována, probíhají studentské konference.

 

V roce 2005 byly přijaty studentky do prezenční formy studia, a to jak do oboru Všeobecná sestra, tak do oboru Porodní asistentka. Studijní program se upravuje dle požadavků EU a je tříletý. Pro kompatibilitu studijních programů prezenční i kombinované formy vypisuje Doc. MUDr. S. Býma, CSc. projekt na tzv. EU sestru od roku 2005 do roku 2007. V tomto projektu jsou zpracovány vyučujícími jednotlivých oborů kontaktní i nekontaktní hodiny výuky všech tří ročníků na DVD a dostává je každá studentka/student.

 

Při SVOČ na LF UK byla v roce 2003 zřízena Sekce studentů bakalářského studia a každým rokem je udělována Blechova cena za mimořádný čin (publikace, nová metoda) v oblasti ošetřovatelství. Vychází publikace A. Archalousové a kol.: Ošetřovatelská péče, úvod do oboru ošetřovatelství pro studující všeobecného a zubního lékařství ku pomoci posluchačům 2. ročníku všeobecného lékařství.

 

Z pracoviště vycházejí mnohé publikace: D. Mastiliakové: Úvod do teorie ošetřovatelství: 1. a 2. díl, Holistické přístupy v péči o zdraví, E. Trachtové Potřeby nemocného v rámci ošetřovatelského procesu, A. Archalousové: Přehled ošetřovatelských modelů. Dále studijní materiály týkající se kazuistik z jednotlivých oborů zpracovaných studentkami a upravenými do vzorových kazuistik pro výuku. Zástupkyně hlavní sestry fakultní nemocnice I. Vašátková a kol. vydala titul Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici.

 

V roce 2006 je pověřena vedením Oddělení ošetřovatelství po odchodu dr. Archalousové Mgr. R. Slowik (v současné době studuje Ph.D.). Dále na pracoviště přichází Mgr. A. Tůmová, Mgr. Veronika Kuříková a Mgr. M. Štěpánková (Votroubková). Rozšiřuje se tak počet spolupracovníků s vysokoškolským vzděláním. V září 2007 nastupuje po výběrovém řízení (po odchodu Mgr. Slowik na mateřskou dovolenou) do funkce vedoucí Oddělení ošetřovatelství Mgr. Eva Vachková (v současné době studuje Ph.D.) a dále přichází Mgr. M. Schneiderová. V roce 2008 promují absolventky prezenční formy studia oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Zároveň také promují studentky kombinované formy.

 

Bakalářské práce studentek obou forem studia obohacují studium; závěry jsou často prezentovány na stránkách časopisu a používají je při vystoupeních na konferencích a seminářích.

 

Mgr. E. Vachková a Mgr. M. Schneiderová vydávají příručku Deník praxe studenta, který slouží jak studentkám k zaznamenávání potřebných informací, tak vyučujícím ke kontrole. Na Oddělení ošetřovatelství pracují: Mgr. E. Vachková, Mgr. M. Schneiderová, Doc. PhDr. J. Kutnohorská, CSc., Mgr. M. Štěpánková, Bc. H. Ulrychová a ekonomická pracovnice A. Klausová. Bez spolupráce s externisty z FN Hradec Králové bychom nemohli zajistit kvalitní praktickou výuku. S těmito mentory se scházíme, domlouváme metody výuky. V příštím roce proběhne kurs pro tyto mentory (v rámci podaného grantu, který byl přijat grantovou agenturou MŠMT).

Po odchodu Mgr. Schneiderové (nyní PhDr, Ph.D.) nastupuje v roce 2014 Mgr. Gigalová (studující Ph.D.), v roce 2015 dochází k zásadní změně forem bakalářského studia – končí kombinovaná forma a je zahájena prezenční forma studia.
V návaznosti na tyto změny Dr. Vachková a Mgr. Gigalová vydávají Deník praxe pro prezenční formu studia.
Oddělení ošetřovatelství participuje na  programových projektech, které probíhají jednak v rámci MZČR (IGA, AZV) Pacientovo pojetí nemoci, Individualizovaná péče a dále na celouniverzitním projektu PROGRES (PRVOUK).
Vzhledem k narůstající výukové zátěži přichází v roce 2018 Mgr. Matulová, která kromě výuky studentů Všeobecného lékařství zabezpečuje výuku zahraničních studentů General medicine.
Cílem prezenční forma bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je připravit studenta k výkonu regulovaného povolání Všeobecná sestra tak, aby byl schopen  poskytnout všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým  i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických i psychických obtížích ať už v nemocnicích nebo mimo ně. Všeobecné sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví jednotlivců a skupin osob; podporovat jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím k psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem způsobu života těchto osob. Naplnění požadavků stanovených na obsahovou stránku profesního vzdělání všeobecných sester, na jeho rozsah a strukturu, jakož i kompetence tímto vzděláním získané, umožní volný pohyb absolventů/tek tohoto oboru na trhu práce v rámci Evropské unie.
Studijní program byl zpracován podle Kvalifikačního standardu MZČR k Vyhlášce 39/2005 Sb.
Jedná se o profesně zaměřený studijní program. V prvním ročníku je kladen důraz na teoretické předměty včetně ošetřovatelských, v dalších ročnících tvoří významnou složku studijního programu klinické ošetřovatelské obory (ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, v chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v pediatrii apod.), dále komunitní péče a domácí péče. Důležitou součástí studia jsou humanitní předměty (psychologie osobnosti,  vývojová a sociální psychologie, zdravotnická psychologie, etika a filosofie, komunikace, anglický jazyk apod.), informační systémy ve zdravotnictví, management, zdravotnické právo a profesní legislativa apod..
 

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: