Fakulta

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Kontakty

Telefon: +420 495 816 421 - Ústav preventivního lékařství

Zaměstnání

Členství

Vzdělání

1979 Ing. Vysoká škola chemicko-technologická obor organická chemie
1992 CSc. Ústav experimentální biofarmacie ČSAV v Hradci Králové kandidát chemických věd v oboru toxikologie
 

Akademické hodnosti

2001 doc.  Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové obor Hygiena
2010 prof. Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 

Pracovní zkušenosti

1986-1991 Lékařská fakulta v Hradci Králové, samostatný odborný pracovník Ústavu hygieny a preventivního lékařství
1992-2000 Lékařská fakulta v Hradci Králové, odborný asistent, tajemník Ústavu hygieny a preventivního lékařství
2001-2011 Lékařská fakulta v Hradci Králové, docent, zástupce přednosty a tajemník Ústavu hygieny a preventivního lékařství
2012 - dosud Lékařská fakulta v Hradci Králové, profesor, přednosta Ústavu hygieny a preventivního lékařství
 

Pracovní zkušenosti ze zahraničí

 • Oslo, National Institute of Occupational Health, Department of Toxicology (prof. Aage Haugen)
 • University of Montreal, Department of Occupational and Environmental Health (prof. Claude Viau, prof. Adolf Vyskocil)

Odborné zaměření

 • Hodnocení genotoxických a imunotoxických rizik chemických látek. In vitro experimenty a epidemiologické studie v životním a pracovním prostředí. Monitoring prostředí a biologický monitoring.
 • Nástroje pro odhad úrovně zdravotních rizik expozic průmyslovým škodlivinám a jejich směsím (biologické interakce).
 • Transdermální absorpce chemických látek. In vitro experimenty.

Vědecké a publikační aktivity

Odborné společnosti

 • Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, xenobiochemická sekce (1988-2001)
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, sekce toxikologie (1994 – 2005)
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost hygieny a komunitní medicíny (2001 – dosud)
 • Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické toxikologie (2002 – 2015)

Národní poradní orgány a komise

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, úřad hlavního hygienika, Odborná rada monitoringu prostředí České republiky (2001 – 2005)
 • Akreditační středisko Ministerstva zdravotnictví ČR. Laboratoře pro rozbory složek životního prostředí (Státní zdravotní ústav (1994 – 2000)
 • Vědecká rada Státního zdravotního ústavu (2011 – dosud)
 • Ministerstva zdravotnictví ČR. Komise pro projekty dotačního programu Národní program zdraví (2014 – 2017)
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pracovní skupiny pro Podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí (2017 – dosud)
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání Hygiena a Epidemiologie (2017 – dosud)

Redakční rady

 • Acta Medica (Hradec Králové) (2005 – 2009)
 • Central European Journal of Public Health (2011 – dosud)

Další odborné aktivity mimo pracoviště

 • Krajský soud v Hradci Králové, soudní znalec v  oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik ( č.j. 1567/96) (1997 – 2012)
 • Státní zdravotní ústav v Praze, osvědčení o Autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí č. 16/04 (2004-2016)
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 4/2009 (2004-2014)