Věda a zahraničí


Poslední změna: 08.03. 2013

EMBC - The European Molecular Biology Conference

EMBC - The European Molecular Biology Conference

Evropská spolupráce v oblasti molekulární biologie

 

Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) je mezivládní organizací na podporu aktivit v oblasti molekulární biologie a příbuzných oborů. Členské příspěvky 27 zemí do EMBC podporují a financují aktivity tzv. Všeobecného programu, který musí být schválen členskými zeměmi EMBC.

 

Všeobecný program EMBC zahrnuje tyto aktivity: stipendijní program krátko a dlouhodobých stáží, Program kurzů a workshopů, Program mladých vědců, Program pro vědní politiku, Program studijního volna pro lékaře a Elektronické informační programy. Vybrané EMBC státy, včetně České republiky financují také nové EMBO instalační granty.

 

Největší část rozpočtu organizace je věnována stipendijním programům a kurzům a workshopům.

 

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) je nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů. EMBO na základě hodnocení a výběru zajišťuje provádění Všeobecného programu EMBC, z tohoto důvodu nesou jednotlivé aktivity Všeobecného programu značku EMBO.

 

Aktivity EMBC i EMBO jsou charakterizovány výběrem na základě kvality ve spolupráci s vědeckou komunitou. EMBC rozhoduje o rozpočtu a Všeobecném programu, EMBO má plnou odpovědnost za jeho kvalitní provedení.

 

Dohoda ustavující EMBC byla v roce 1969 podepsána 14 státy, dnes jsou členskými státy EMBC Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Slovensko a Lucembursko.

Členy EMBO je v současné době přes 1200 předních evropských vědců z oboru věd o živé přírodě a 70 přidružených mimoevropských členů. EMBO podporuje mezinárodní spolupráci napříč Evropou i mimo ni, včetně školení a výměn. Činnost EMBO je z převážné části financována EMBC. Českých EMBO členů je doposud velmi málo, patří mezi ně: Doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., prof. Jan Svoboda, Ph.D., DrSc. a Dr. Jan Svoboda.

 

EMBC společně s EMBO ročně udělí více než 600 stipendií pro výzkum, zorganizují více než 70 praktických kursů a konferencí. Program mladých vědců administrovaný EMBO oceňuje vynikající mladé vědce, kteří již založili svoji vlastní laboratoř. Na podporu výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách ve vybraných státech EMBC, mezi nimiž je i Česká republika, byl vytvořen speciální program Instalačních grantů. EMBC také podporuje Program pro vědní politiku, který poskytuje prostor pro dialog mezi vědci a ostatními členy společnosti, Program studijního volna pro lékaře, který umožňuje lékaři z klinického prostředí seznámit se s moderními molekulárně biologickými metodami v nejlépe vybavených laboratořích zemí EMBC a Elektronický informační program, poskytující na webu umístěné služby pro komunitu vědců z oboru molekulární biologie a příbuzných věd, včetně možností vzdělávacích aktivit, školení, stipendií, seminářů a kursů pořádaných a poskytovaných vědeckou komunitou z tohoto oboru.

 

Web stránka o EMBC je umístěna na http://embc.embo.org/

 

 

 

Stipendia pro výzkum - Krátkodobá stipendia – Získání nové odbornosti

 

Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD ani věkem, nicméně od případného získání titulu Ph.D by nemělo uplynout více než deset let. Žádosti o krátkodobá stipendia mohou být podávány během celého roku, jelikož pro podávání přihlášek není vypsána uzávěrka. Více informací a formuláře na http://www.embo.org/programmes/fellowships.html

 

 

 

Dlouhodobá stipendia – Podpora v rané fázi kariéry vědce

Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4 - 24 měsíců a jsou určena pro postdoktorální výzkumný pobyt v evropské nebo jiné laboratoři. Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Podmínkami jsou zejména vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD., kterou uchazeč získal před méně než 3 lety (tuto hodnost nemusí mít nutně v době žádosti, ale v době nastoupení na stipendium již ano), publikace v mezinárodně uznávaném odborném časopise, kde je uchazeč uveden jako první autor.

 

Uzávěrka podávání přihlášek je dvakrát ročně vždy 15 února a 15. srpna. Více informací a příslušné formuláře na http://www.embo.org/programmes/fellowships.html

 

 

 

Program mladých vědců

EMBO Program mladých vědců je zaměřen na mladé vědce v rané fázi jejich nezávislé vědecké dráhy. Mladí vědci vybraní do tohoto programu nesou vlivnou známku kvality jejich vědecké práce. Ocenění s sebou nese finanční ohodnocení v podobně tříletého grantu 15.000 EUR ročně a jedinečnou možnost setkávání s již oceněnými kolegy a členy EMBO. Pro mladé vědce je poskytováno školení pro řízení laboratoře, pro jejich PhD studenty je organizováno školení v laboratorních technikách. Ke grantu je možné získat ještě další tzv. top-up prostředky od EMBO. Prostředky na tříletý YIP grant se hradí z národních prostředků.

 

Do programu se mohou přihlásit vedoucí vědeckých skupin, kteří před dobou kratší čtyř let založili vlastní laboratoř. Tato doba se prodlužuje u rodičů, kteří se starali o děti. Naší doposud jedinou držitelkou Young Investigator programme grantu je prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

 

Uzávěrka přihlášek je vždy 1. dubna.

 

Formuláře a další informace na http://www.embo.org/programmes/yip/programme.html

 

 

 

Program studijního volna pro lékaře

 

Program napomáhá rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi klinickými lékaři a vědci z laboratoří základního výzkumu. Přednost budou mít projekty, které mají výzkumnou spíše než konzultační povahu. Žadatelé nemusí splňovat žádná věková kriteria, přednost však bude dávána lékařům před získáním atestací.

 

Další informace lze nalézt na http://www.embo.org/programmes/fellowships/molecular-medicine.html

 

 

 

Kursy, workshopy a konference

Z rozpočtu EMBC jsou hrazena prestižní evropská setkání za účelem podpory spolupráce a výměny zkušeností z nejnovějších pokroků molekulární biologie. Tato setkání navštíví ročně více než 5000 vědců. Praktické kursy slouží k získání nových dovedností v nejnovějších technikách, workshopy slouží jako diskusní fórum pro vědce z různých oborů.

 

Kursy, workshopy nebo série konferencí mohou být organizovány vědci pracujícími v molekulární biologii a příbuzných oborech. Účastníkem se může stát každý kvalifikovaný vědecký pracovník z oboru molekulární biologie a příbuzných věd.

 

Organizátor může získat grant 30.000 EUR a organizační pomoc EMBO, účastník získá cestovní grant.

 

Formuláře a další informace na http://www.embo.org/programmes/courses-workshops.html

 

 

 

Program pro vědní politiku

Cílem projektu je posílení vztahů mezi vědci a ostatními členy společnosti. Tento program se zabývá také problémy žen ve vědě, vztahem vědy a společnosti a dalšími zajímavými tématy.

 

Další informace na http://www.embo.org/policy-and-society.html

 

 

 

Instalační granty

Cílem instalačních grantů je zajištění stejného vědeckého standardu v Evropě. V rámci národních systémů podpory výzkumu a vývoje se vysoce kvalifikovaným vedoucím výzkumných týmů, vybraným EMBO, uděluje grant pro založení vlastní laboratoře. V České republice činí tento grant 50.000 EUR ročně po dobu tří až pěti let.

 

Granty jsou určeny vedoucím výzkumných týmů, kteří si chtějí založit vlastní laboratoř s vynikajícím publikačním portfoliem a nabídkou od organizace, ve které by byla laboratoř založena. Podmínkou je také to, že žadatel pracoval nejméně dva po sobě jdoucí roky mimo zemi, ve které si chce otevřít laboratoř a v té zase méně než dva roky po svém návratu. Bez dalších věkových limitů.

 

Roční uzávěrka je vždy 15. dubna.

 

Formuláře a další informace na http://www.embo.org/programmes/installation-grants/programme.html

 

Současnými držiteli instalačních grantů v ČR jsou Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze, Vítězslav Bryja a Štěpánka Vaňáčová z Masarykovy Univerzity v Brně, Martin Anger z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově, Alena Zíková z Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, Cyril Bařinka z Biotechnologického ústavu AVČR a nově také Alena Krejčí z Jihočeské univerzity.

 

 

Elektronický informační program

Elektronický informační systém sdružuje informace o aktivitách EMBO, on-line systém pro podávání přihlášek, portál mobility v oblasti věd o živé přírodě a jiné informace pro nositele grantů EMBO a ostatní zájemce.

 

Další informace na http://mobility.embo.org/

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: