Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 14.08. 2019

Obhajoby a ukončení studia v AR 2018/2019

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Lukáš Krbal
Patologie

Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/137875/2019
 
25. 9. 2019 od 12:15 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D., Ústav biologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň
 • doc. MUDr. Kristýna Nemejcová, Ph.D., Ústav patologie 1. LF a Vojenské fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Lenka Zátopková
Patologie

Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální známka prochlazení

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/100789/2019
25. 9. 2019 od 11:30 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., Vojenský ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • doc. MUDr. Jozef Krajčovič, Ph.D., Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Mgr. Alena Prašnická
Lékařská farmakologie

Dispozice železa reguluje jaterní homeostázu cholesterolu a žlučových kyselin

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Čj: UKLFHK/227800/2019
18. 9. 2019 nod 14:00 hodin

Děkanát Lékařské fakulty v Hradci Králové, zasedací místnost, 1. patro, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 • prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D., Ústav farmakologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D., Ph.D., Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany v Brně
Mgr. Martin Mžik
Klinická biochemie

Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesterát

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/136111/2019
17. 9. 2019 od 15:30 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

 • doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D., Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MUDr. Andrea Málková
Hygiena, preventivní lékařství

Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy)

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Čj: UKLFHK/174190/2019
17. 9. 2019 od 14:00 hodin

Ústav hygieny a preventivního lékařství, zasedací místnost, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta Plzeň
 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc., Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Ing. Helena Kovaříková
Klinická biochemie

Epigenetic Alternations in Head and Neck Aquamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/136103/2019
17. 9. 2019 od 14:00 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Laboratoř dědičných metabolických poruch, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., Ústav biologie, Lékařská fakulta Plzeň
Mgr. Ing. Ivana Baranová
Klinická biochemie

Epigenetic Regulation of Adhesiive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/135790/2019
17. 9. 2019 od 12:30 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D., Katedra biochemických věd, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Laboratoř dědičných metabolických poruch, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Stanislav John
Lékařská biologie

Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Čj: UKLFHK/163181/2019
27. 8. 2019 od 10:00 hodin

Budova Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové (Kampus), přednáškový sál A105 (K), Zborovská 2089, 500 05 Hradec Králové
 • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno
MUDr. Paula Morávková
Vnitřní nemoci

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138083/2019
27. 6. 2019 od 13:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Jiřří Ehrmann, CSc., II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, LF UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Interní klinika 1. LF a ÚVN - VFN Praha
MUDr. Eva Vejražková
Vnitřní nemoci

Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138079/2019
27. 6. 2019 od 12:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., LF Plzeň a FN Plzeň
MUDr. Tereza Řeháková
Oční lékařství

Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací zadněkomorové fakické nitrooční čočky implantable collamer lens

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111520/2019
26. 6. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika 1. LF a ÚVN, Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Pavel Póczoš
Oční lékařství

Využití optické koherentní tomografie a evokovaných zrakových potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiasmatu

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111548/2019
26. 6. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., Klinika JL, s.r.o., Praha
 • doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., Masarykova univerzita, Katedra optometrie a ortoptiky, Brno, Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Kateřina Krylová
Pediatrie

Štítná žláza u novorozence

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/108117/2019
6. 6. 2019 od 11:00 hodin

Výukové centrum, EC 4, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Eva Al Taji, Ph.D., Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., Pediatrická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. David Astapenko
Chirurgie

Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/104877/2019
30. 5. 2019 od 13:00 hodin

Aesculap akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Motol a 2. LF, Praha
 • prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Irena Šínová
Oční lékařství

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/161796/2018
16. 1. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Věra Veliká
Oční lékařství

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/5892/2018
16. 1. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., Oční klinika Gemini, Praha
MUDr. Radek Štichhauer
Chirurgie

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/152969/2018
19. 12. 2018 od 14:00 hodin

změna začátku: nově od 12:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, 2. LF a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Rybnikár
Chirurgie

Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/148013/2018
19. 12. 2018 od 13:00 hodin

změna začátku: nově od 13:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o.
 • prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Klinika dětské ORL, FN a LF Masarykova univerzita, Brno
Ing. Dana Potužníková
Hygiena, preventivní lékařství

Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Čj: UKLFHK/133869/2018
12. 12. 2018 od 10:00 hodin

Ústav hygieny a preventivního lékařství, LF HK, Šimkova 870
 • prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF Praha
 • doc. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D., Ústav hygieny, LF Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Jarmila Prošvicová
Klinická onkologie a radioterapie

Monitoring sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru, interferonu alfa-2b, matrixmetaloproteinázy 8 a jejich prognostická hodnota pro pacienty s maligním melanomem podstupující léčbu vysokodávkovaným interferonem

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/120409/2018
7. 12. 2018 od 13:00 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Prim. MUDr. Ivana Krajsová, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF VFN v Praze
 • Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Brno
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologie

Proteomika, lymfocytární populace u roztroušené sklerózy a disabilita

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Čj: UKLFHK/149539/2018
6. 12. 2018 od 11:00 hodin

Neurologická klinika, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., Neurologická klinika, FN Olomouc
 • MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika, FN Ostrava

Kalendář akcí

<srpen 2019>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: