Studenti

Moravova, Marketa
Poslední změna: 18.02. 2020

Metodika k tvorbě autoreferátu

Metodika k tvorbě autoreferátu

 
Další text autoreferátu je členěn takto: 
 
 1. Obsah (samostatná strana číslo x)
 2. Souhrn (maximálně jedna strana)
 3. Summary (maximálně jedna strana) – včetně názvu disertace v anglickém jazyce
 4. Úvod do problematiky                     
 5. Cíle disertační práce
 6. Materiál a metodika
 7. Výsledky       
 8. Diskuse
 9. Závěry
 10. Použitá literatura
 11. Přehled publikační činnosti autora v následující struktuře:
 
 • původní vědecké práce v impaktovaném časopise
 • ostatní práce v impaktovaném časopise (především přehledové, metodické, kazuistické)
 • původní vědecké práce v recenzovaném neimpaktovaném časopise
 • ostatní práce v recenzovaném neimpaktovaném časopise
 • přednášky, plakátová sdělení na odborných setkáních
 • Jakákoliv abstrakta uvádějte odděleně: podobně jako monografie, kapitoly v učebnicích a sbornících, úvodníky, epilogy, prology a nekrology etc.

Dokladování publikační činnosti:

Publikační činnost před obhajobou disertační práce:
 

 • studenti, kteří zahájili doktorské studium před 1. 9. 2012, musí ve smyslu Opatření děkana č. 7/06-07 doložit minimálně 3 původní práce, z toho jedna publikace v časopise s IF (není nutné být 1. autorem) a minimálně u dvou původních publikací musí být uchazeč prvním autorem.
   
studenti, kteří zahájili doktorské studium v době od 2. 9. 2012 do akademického roku 2018/2019 včetně, musí ve smyslu Opatření děkana č. 9/11-12 publikovat nejméně 4 původní vědecké práce v časopisech evidovaných v databázích WoS, SCOPUS nebo uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Z publikovaných prací je student alespoň ve 2 případech prvním autorem a nejméně 2 práce jsou publikovány v časopisech s impakt faktorem.
 
 • studenti, kteří zahajují studium v doktorském studiu v akademickém roce 2019/2020, musí ve smyslu Opatření děkana č. 6/2019 a Opatření děkana č. 9/2019 (Změna opatření děkana č. 6/2019) být autorem nebo spoluautorem nejméně 3 publikací v recenzovaných časopisech s afiliací publikací k LF HK, přičemž
     a) nejméně dvě publikace musí být původní vědecké práce a třetí může být jiným
         typem vědecké práce (přehledová, metodická, kazuistická práce, apod.).
 
     b) nejméně dvě publikace musí být uveřejněné v impaktovaném časopise s IF  ≥ 0,5.
 
     c) student musí být prvním autorem nejméně jedné z publikací dle čl. 2 odst. 2 písm.
         b., a to té, která prezentuje výsledky jeho výzkumného projektu pro disertační práci.
 
 • U publikací v časopisech s impakt faktorem musí být hodnota impakt faktoru uvedena – např. IF 1,125.

Další náležitosti tvorby autoreferátu

 • Autoreferát je zpracován v jazyce, ve kterém student studuje (ČJ). Pro zpracování autoreferátu a disertační práce v jiném jazyce je nutný předchozí písemný souhlas příslušného proděkana.
 • Doporučený rozsah textu autoreferátu je 20 – 30 číslovaných stran textu, formát A5 (z formátu A4 tisk do brožury = automatické zmenšení do formátu A5 nebo dle dohody s tiskárnou), řádkování 1-1,5, font 12. Autoreferát musí být ve formě brožury a pevně spojen.
 • Návrh autoreferátu (v počtu 3 ks) předloží student/OR spolu se žádostí o obhajobu a dalšími náležitostmi na studijní oddělení fakulty.
 • Po stanovení termínu a místa konání obhajoby oborovou radou zajistí student doplnění těchto údajů do příslušného prostoru na str. 2 a vytištění příslušného počtu autoreferátů viz tabulka. Výtisky předá/zašle na studijní oddělení. Tyto výtisky jsou následně studijním oddělení rozeslány s oznámením o konání obhajoby komisi pro obhajoby DP (těm, kteří nemají zřízenou elektronickou spisovou službu). Členům Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, fakultám v České a Slovenské republice je autoreferát zaslán elektronicky. Vzhledem k této skutečnosti je nutné věnovat odborné i formální úrovni zpracování autoreferátu velkou pozornost.
 
 


Aktualizace: 7/2019
 

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: