Studenti

Moravova, Marketa
Poslední změna: 05.01. 2022

Metodika k tvorbě disertační práce a žádost o obhajobu

 Struktura doktorské disertační práce (DP)

Níže uvedená struktura disertační práce je základní obecně platné schéma. Odchylky od této struktury jsou možné, je však nutné je předem projednat se školitelem a příslušnou oborovou radou.

Uspořádání disertační práce

 1. Přední deska a titulní strana (viz příloha č. 1, příloha č. 2)
 2. Prohlášení autora (viz příloha č. 3)
 3. Poděkování
 4. Obsah
 5. Seznam použitých zkratek
 6. Souhrn (česky a anglicky)
 7. Úvod do problematiky
 8. Cíle disertační práce
 9. Metody a soubor nemocných / materiál (dle typu studie)
 10. Výsledky
 11. Diskuse
 12. Závěry (shrnující podstatné výsledky výzkumu a zejména pak osobní přínosy doktoranda se zdůvodněním původnosti řešení).
 13. Seznam citací použité literatury (v souladu s některou aktuální normou a jednotně. Doporučena norma Vancouver Style - jako v Acta Medica HK).
 14. Přílohy (dle potřeby - nikoliv však tabulky, obrázky a grafy dokládající výsledky studie, které se zařazují do textu disertační práce).
 
 • Kromě výše uvedeného je možné akceptovat též rukopis disertační práce ve formě komentovaného souboru prací. Ten má ale obecně odlišné uspořádání, které nutno předem konzultovat s proděkanem pro DSP, který následně posoudí i kvalitu této formy disertační práce před jejím předložením k posouzení kolegiem děkana.

Další náležitosti DP

 • DP se zpracovává v českém nebo anglickém jazyce (dle jazyka výuky).
 • S platností od 29. 9. 2010 musí být DP studentem zaevidována v SIS (Studentský informační systém), v modulu „Vypisování témat prací“ (přihlášení heslem do systému nutné) – více viz Opatření děkana č.  10/09-10 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
 • Elektronická verze práce i autoreferátu, jejichž vložení je součástí evidence v SIS, musí být shodná s tištěnými originály. Metodika, jak vložit dokumenty do SIS.
 • DP je zpracována ve 4 výtiscích formátu A4 a musí být vázaná v tvrdých deskách.  Před zadáním DP do tisku doporučujeme kontaktovat studijní oddělení pro více info. Se žádostí o obhajobu doporučujeme předložit 1 výtisk DP v kroužkové vazbě (pro případné korektury ze strany SO a proděkana pro DSP). Tisk DP v tvrdých deskách se provede až na pokyn referentky.
 • DP obsahuje cca 80 - 200 stran textu včetně grafů a tabulkové části, řádkování 1,5, velikost písma 12, tisk může být oboustranný.
 • Bibliografické citace je nutné zpracovat dle ČSN ISO 690 Dokumentace, ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Elektronické dokumenty nebo jejich části
 • Seznam vlastních publikací autora se v disertační práci neuvádí, je součástí autoreferátu.
 

Žádost o obhajobu DP  

 1. Formulář žádosti je dostupný na webu fakulty (Studium – Doktorské studium – Formuláře)
 2. Přílohy žádosti o obhajobu DP:
 • notářsky ověřenou kopii VŠ diplomu (pokud nebyla předložena při zahájení studia)
 • aktualizovaný životopis
 • přehled publikační činnosti autora v následující struktuře (původní vědecké publikace s IF, ostatní publikace v časopisech s IF -  přehledové články, editorialy, kazuistiky, apod., původní vědecké práce v časopisech bez IF, monografie, kapitoly v monografiích, ostatní publikace v časopisech bez IF)
 • xerokopie původních prací
 • odborné přednášky, plakátová sdělení na odborných setkáních
 • 1x disertační práce v kroužkové vazbě (4x disertační práce v knižní vazbě se bude předkládat až  na pokyn referentky)
 • 3 návrhy autoreferátů (dle metodiky na webu)
 • vyjádření školitele k práci doktoranda a stanovisko k obhajobě
 • stanovisko vedoucího školicího pracoviště k obsahu a kvalitě disertační práce
 • stanovisko oborové rady k zahájení (nezahájení) obhajoby
 • (pokud se některé osoby shodují v uvedených funkcích – školitel, vedoucí škol. pracoviště, předseda OR - je třeba toto uvést na stanovisko)
 • návrh oponentů podepsaný předsedou komise pro obhajoby DP

  3. Žádost o obhajobu se všemi přílohami předkládá student oborové radě k finálnímu
      odsouhlasení, a poté na studijní oddělení. Součástí podání musí být i návrh dvou
      oponentů, kteří nesmí být členy akademické obce LF HK ani zaměstnanci FN HK.
 

Harmonogram přípravy obhajoby DP

Proces od podání žádosti do obhajoby trvá minimálně 2 měsíce.
 
 1. Odevzdání žádosti s přílohami na studijní odd.
 2. Vyjádření proděkana a kolegia děkana k žádosti a předloženým podkladům (cca 7 – 14 dnů od předložení žádosti, s výjimkou období letních prázdnin).
 3. Jmenování oponentů a předání DP k oponentuře (na zpracování posudku mají oponenti 1 měsíc, nemohou-li jmenování přijmout, jsou povinni oznámit to do 7 dnů od doručení jmenování).
 4. Po obdržení obou oponentských posudků následuje žádost předsedy OR o vyhlášení termínu obhajoby, který předkládá děkanovi fakulty. Termín konání musí být oznámen na úřední desce nejpozději 14 dnů před konáním obhajoby. Do konání obhajoby je DP k nahlédnutí na studijním oddělení děkanátu.
 5. Student doplní termín a místo konání do autoreferátu a zajistí urychlený tisk potřebného počtu výtisků, předá na studijní oddělení k rozeslání.
 6. Studijní oddělení zašle posudky oponentů neprodleně po doručení uchazeči, školiteli a předsedovi OR/ předsedovi komise pro obhajoby DP.
 7. Obhajoba
 8. Promoce (květen nebo listopad)
 

Harmonogram vlastní obhajoby DP

 1. Obhajobu zahájí předseda/předsedající, stanoví zapisovatele a skrutátora, sdělí, zda došly připomínky k práci a stručně představí studenta, sdělí téma disertační práce a přehled významných publikovaných původních vědeckých prací studenta, stanovisko OR a dále vyzve k  doplnění informací školitele. Následně předá slovo uchazeči:
 2. uchazeč objasní podstatu své disertační práce – 20-25 min.,
 3. oponenti přednesou posudky; za nepřítomného oponenta přečte posudek předsedající nebo jiný stanovený člen komise pro obhajoby,
 4. student zaujme stanovisko k posudkům oponentů, zodpoví jejich dotazy dle pokynů předsedy komise (oběma najednou, nebo jednotlivě po přednesení posudku),
 5. předsedající poté zahájí veřejnou rozpravu, které se mohou zúčastnit všichni přítomní,
 6. uchazeč zodpoví všechny dotazy účastníků z pléna i z komise, rozpravu ukončuje předseda komise.
 7. Po uzavření veřejné rozpravy vyloučí předsedající z jednání všechny hosty včetně uchazeče a zahájí neveřejné zasedání komise, kterého se mohou zúčastnit členové komise pro obhajoby disertačních prací, oponenti a školitel. Na neveřejném zasedání komise zhodnotí průběh obhajoby a rozhodne o výsledku tajným hlasováním. Následně předseda komise výsledek veřejně sdělí uchazeči.
 
 
Aktualizace: 1/2022
 

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: