Studenti

Global Administrator
Poslední změna: 06.11. 2019

Rámcový studijní program pro DSP se standardní dobou studia 4 roky

Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je čtyři roky. Maximální doba studia DSP je 8 let. Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

 

Studium je rozčleněno

 • do oblasti všeobecné, se zaměřením na prohloubení obecných základů v daném studijním doktorském programu, na studium odborných disciplín s daným studijním programem souvisejících, popř. na studium anglického jazyka,
 • do oblasti specializované, zaměřené na řešení konkrétního vědeckého úkolu disertační práce.

 

 1. Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem a student je povinen tento plán plnit. O plnění povinností a o výsledcích vědecké práce předkládá student písemnou zprávu školiteli, nejméně jednou ročně, obvykle do 30. 6. (nestanoví-li oborová rada jinak).
 2. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému ročnímu hodnocení oborovou radou, která zpracuje výroční hodnotící zprávu (obvykle do termínu 31.7.). Tato výroční zpráva obsahuje i upřesní individuálního studijního plánu na další období studia (schvaluje OR, předá ke zpracování studijnímu odd.) - změny student promítne do Dodatku k ISP (formuláře jsou uloženy pod záložkou Studenti – Doktorské studium – Formuláře, metodiky)
 3. Na základě výroční zprávy a na základě hodnocení plnění všeobecných povinností, které provádí proděkan, je v souladu se stipendijním řádem a platným opatřením děkana určena pohyblivá částka stipendia u studentů v prezenční formě studia. 
 4. Změny nebo přesun povinností do následujícího roku řeší student tzv. Dodatkem k ISP č. x, jenž musí obsahovat vyjádření školitele a oborové rady.
 5. Student je povinen sledovat webové stránky LF HK (www.lfhk.cuni.cz), především v oddíle Studenti – Doktorské studium a Věda, zahraničí, udržovat funkční fakultní e-mailovou adresu a sledovat komunikaci ze studijního oddělení LF HK.
 6. V průběhu studia musí student absolvovat stáž v souhrnném rozsahu alespoň 1 měsíc. Před výjezdem na stáž je zapotřebí vždy informovat Studijní oddělení a sekretářku katedry.

1. ročník

Všeobecná výuka

Probíhá bloková výuka společných všeobecně vědních předmětů: příprava odborné přednášky a odborné publikace, příprava výzkumných projektů, statistika a další témata důležitá pro vědeckou práci. Časový plán a sylaby blokové výuky jsou zveřejněny před začátkem blokové výuky. Každý student doktorského studia je povinen absolvovat všechny kurzy soustředěné do blokové výuky, včetně stanovené formy ověřování znalostí. Nedílnou součástí úkolů pro 1. ročník je prokázání znalosti anglického jazyka. Na zkoušku se student připravuje individuálně. Pravidla pro složení zkoušky z anglického jazyka jsou zveřejněna.
 

Předepsané všeobecné povinnosti v 1. ročníku:

 • prokázání znalosti angličtiny - zkouška
 • zpracování odborné přednášky/odborné publikace – zápočet
 • prokázání znalostí statistiky – zápočet
 • absolvování blokové výuky v rozsahu minimálně 100%

 

Specializovaná výuka

V prvním ročníku student pod vedením školitele zahájí přípravy k provádění experimentů - sběru dat.

 

2. ročník

Všeobecná výuka

 1.  Konference pořádané LF HK a FN HK – minimálně 2 účasti (je důležité si blokovat termíny a domluvit si na Vašem pracovišti možnost absolvování). V případě, že je student na stáži v zahraničí, zúčastní se minimálně 2 odpovídajících odborných akcí v rámci stáže.
 2. Cyklus speciálních seminářů zaměřených na možnosti vyšetřovacích a experimentálních metod na pracovištích  LF HK a FN HK  (biochemie, farmakologie, patologie, práce s laboratorními zvířaty, radiologie). Speciální semináře budou probíhat dle harmonogramu, který naleznete na webových stránkách fakulty Všeobecná výuka 2. ročník. Je důležité si blokovat termíny a domluvit si na Vašem pracovišti možnost jejich absolvování
 3. Jedna aktivní prezentace na odborné akci od úrovně minimálně semináře. Student předloží tuto prezentaci v power-point formě spolu s potvrzením o účasti na dané akci do 30. 9. daného akademického roku na studijní oddělení. Prezentace může být na jakékoli téma ze svého oboru, přičemž téma související s realizací disertační práce je doporučena.


Předepsané všeobecné povinnosti ve 2. ročníku:

 • absolvování konferencí a cyklusu speciálních seminářů – zápočet
 • prezentace dosažených výsledků - zápočet
 • příprava výzkumného projektu - zápočet (plnění možné v 1. nebo 2. ročníku - dle ISP)

 

Specializovaná výuka

Těžiště studia je ve specializované odborné přípravě (a to po stránce faktické i metodické), zejména v provádění experimentů a sběru dat. Podle pokynů školitele se student vzdělává i formou přednášek, kurzů, konzultací, písemného zpracování zadaných témat atd. Tuto výuku zajišťuje pro každý studijní program příslušná oborová rada. Každý uchazeč se může zúčastnit i výuky organizované jinými oborovými radami.

V průběhu akademického roku se předpokládá složení průběžné zkoušky z oboru, v němž se nachází těžiště disertační práce, dle podmínek stanovených oborovou radou.

 

3. ročník

V tomto ročníku není organizovaná všeobecná výuka a nejsou předepsané všeobecné povinnosti.

 

Specializovaná výuka

Student dokončuje sběr dat, zpracovává získané údaje a připravuje je ke zveřejnění ve vědeckých časopisech. Opět se zúčastňuje odborných akcí, konzultací, stáží ap. podle pokynů školitele.

V průběhu akademického roku se předpokládá složení průběžné zkoušky z oboru, v němž se nachází těžiště disertační práce, dle podmínek stanovených oborovou radou.


Studijní povinnosti ve 3. ročníku:

 • složení průběžných zkoušek (plnění možné v 1., 2. nebo 3. ročníku - dle ISP)
 • složení státní doktorské zkoušky (jsou-li splněny všechny všeobecné povinnosti a průběžné zkoušky) - přihláška k SDZ
 • publikační činnost

 

4. ročník

V tomto ročníku není organizovaná všeobecná výuka a nejsou předepsané všeobecné povinnosti.
 

Specializovaná výuka

Student má povinnost ukončit sběr dat, zpracovat je statisticky a publikovat v odborném tisku (především v časopisech s IF) a sepisovat disertační práci. Složí státní doktorskou zkoušku, pokud se tak nestalo ve 3. ročníku.
 

Publikační činnost před obhajobou disertační práce:

 • studenti, kteří zahájili doktorské studium před 1. 9. 2012, musí ve smyslu Opatření děkana č. 7/06-07 doložit minimálně 3 původní práce, z toho jedna publikace v časopise s IF (není nutné být 1. autorem) a minimálně u dvou původních publikací musí být uchazeč prvním autorem.
   
 • studenti, kteří zahájili doktorské studium v době od 2. 9. 2012 do akademického roku 2018/2019 včetně, musí ve smyslu Opatření děkana č. 9/11-12 publikovat nejméně 4 původní vědecké práce v časopisech evidovaných v databázích WoS, SCOPUS nebo uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Z publikovaných prací je student alespoň ve 2 případech prvním autorem a nejméně 2 práce jsou publikovány v časopisech s impakt faktorem.
 
 • studenti, kteří zahajují studium v doktorském studiu v akademickém roce 2019/2020, musí ve smyslu Opatření děkana č. 6/2019 a Opatření děkana č. 9/2019 (Změna opatření děkana č. 6/2019) být autorem nebo spoluautorem nejméně 3 publikací v recenzovaných časopisech s afiliací publikací k LF HK, přičemž
     a) nejméně dvě publikace musí být původní vědecké práce a třetí může být jiným
         typem vědecké práce (přehledová, metodická, kazuistická práce, apod.).
 
     b) nejméně dvě publikace musí být uveřejněné v impaktovaném časopise s IF  ≥ 0,5.
 
     c) student musí být prvním autorem nejméně jedné z publikací dle čl. 2 odst. 2 písm.
         b., a to té, která prezentuje výsledky jeho výzkumného projektu pro disertační práci.
     

Po splnění všech povinností a po doporučení školitele student předloží disertační práci včetně autoreferátu a dalších povinných náležitostí (viz Žádost o obhajobu disertační práce). Studium končí obhajobou disertační práce.

 

Tyto zásady jsou rámcové. Oborová rada může náplň studia doplňovat a měnit v rámci mezí daných univerzitními a fakultními studijními předpisy, rozhodnutími Vědecké rady LF HK a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Kalendář akcí

<srpen 2020>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: