Studenti


Poslední změna: 04.10. 2018

Příprava výzkumných projektů

Výzkumné projekty a jejich podpora


Cílem tohoto bloku přednášek je seznámit studenty doktorského studia s grantovým systémem v celé jeho šíři - příprava projektů na základě zásad správné klinické a laboratorní praxe, sepsání projektů, schvalování projektů etickou komisí, hodnocení žádostí v grantových komisích atd.

Příprava a zajištění výzkumného projektu

Sylabus
Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Součásti výzkumného projektu (výběr tématu, výběr zadavatele, materiální předpoklady, intelektuální předpoklady, časový faktor, kreativita, zdůvodnění návrhu grantu)

- Vědecký a praktický rozměr projektu
- Struktura řešitelského týmu, pravidla práce v týmu
- Osobnost a odborné kvality vedoucího výzkumného týmu v přípravě projektu
- Rozvržení studie a časový plán
- Sběr dat, jejich vyhodnocení a zpracování
- Zvláštnosti klinických výzkumných projektů
- Zvláštnosti experimentálních výzkumných projektů

 

Podpora řešení výzkumných projektů grantovými agenturami

- Přehled grantových agentur v ČR
- Systém hodnocení v různých grantových agenturách
- Úloha oponentů (posuzovatelů)
- Pravidla posuzování projektů
- Nejčastější chyby při podávání žádostí o grant.

Lékařská etika

Přednáška se soustředí na porozumění etickým principům obecně platným v medicíně a regulaci výzkumu na podkladě sdílených etických pravidel. Zmíněna bude také etika publikační činnosti a problémy spojené s podáváním placeba.

- Obecná etická východiska a principy v medicíně
- Etické problémy výzkumné práce
- Od Norimberských pravidel k Helsinské deklaraci
- Etická komise a správná klinická praxe (GCP)
- Etika publikace výsledků výzkumu
- Placebo a etické problémy jeho použití ve výzkumné práci.

Metody práce v laboratoři a ve viváriu

- Základní pojmy a legislativa SKP a SLP
- Program zabezpečení kvality práce
- Standardní operační postupy
- Nejistota laboratorních měření
- Zdroje chyb a možnosti jejich minimalizace
- Sensitivita a specifita testu
- Prediktivní hodnota testu
- Vliv „cut-off“ limitu na sensitivitu a specifitu testu

Translační výzkum

Ochrana duševního vlastnictví

Zkušenosti s realizací nekomerční mezinárodní multicentrické studie

 
  • Doporučená literatura
  1. Zásady "Správné klinické a laboratorní praxe na pracovištích LF v Hradci Králové"
  2. OECD principles of good laboratory practice. The rules governing medicinal products in the EC. Vol. III. Guide­lines on the quality, safety and efficacy of medicinal products for human use. Office for Official publications of the EC. Luxembourg, 1989, 227-248
  3. U.S.Food and Drug Administration: Good laboratory practice for nonclinical laboratory studies. Federal register. Vol. 43, No. 247, 1978, 60013-60019
  4. Helsinská deklarace
  5. Etické zásady - fakultní směrnice
  6. Statut etické komise LF, FN a FVZ UO v Hradci Králové
  7. Grantový systém GA ČR
 
  • Podmínka udělení zápočtu

Každý student připraví jako řešitel návrh projektu a předloží ho buď grantové agentuře (prostřednictvím GZO), nebo posuzovací komisi LF HK (prostřednictvím studijního odd.). Téma projektu odsouhlasí oborová rada/ školitel.

Podmínkou udělení zápočtu je podání žádosti o grant jako hlavní řešitel. V případě studentů, kteří žádost o grant již podali v minulých letech, je k uznání nutné na studijní oddělení předložit kopii žádosti o grant. Student může povinnost splnit v 1. nebo 2. ročníku, za nesplněnou bude považována při nesplnění do konce 2. ročníku (více viz Formuláře a metodiky).

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: