Studenti

LFUK-HK-drbohlavovav
Poslední změna: 03.06. 2021

Středoškolská nostrifikace

V souladu s § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách., uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:

 
 1. dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů,
 
 1. dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
 
 1. zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 
 1.  zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; ustanovení § 90 odst. 2 věty druhé a § 90 odst. 3 se použijí obdobně, přičemž vysoká škola může také vyžadovat předložení doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia a potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: každý uchazeč bez ohledu na výše uvedený typ splnění podmínky musí zažádat o ověření středoškolského vzdělání elektronicky v univerzitním systému, kde podal přihlášku ke studiu

  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ti uchazeči, kteří žádají o ověření SŠ vzdělání přímo Fakultou, hradí poplatek ve výši 870 Kč, který je hrazen kreditní kartou online v elektronickém systému při podání žádosti. Jiný způsob platby není možný. 

Ti uchazeči, kteří splňují podmínku 1) až 3), poplatek nehradí. 


 

Uchazeč je povinen předložit tyto dokumenty:

 • Středoškolský diplom

 • Dodatek k diplomu s výsledky závěrečné zkoušky

 • Studijní výsledky za poslední dva roky studia

 • Potvrzení, že je daný uchazeč oprávněn studovat na vysoké škole v zemi, kde dokončil SŠ vzdělání

 • Potvrzení od vyššího orgánu, že daná střední škola je akreditovanou školou v dané zemi a je tak oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání

 
Veškeré výše uvedené dokumenty musí být oficiálními, úředně ověřenými doklady, jehož ověření provede právník, právní zástupce či notář. Dokumenty musí také obsahovat apostilu či superlegalizační doložku (ověření českou ambasádou pro danou lokalitu), s ohledem na formální požadavky pro danou zem. Zde naleznete seznam s formálními náležitostmi pro danou zem. 
 
Uchazeči jsou povinni zaslat dokumenty poštou. Tyto dokumenty musí přijít k rukám Studijního oddělení nejdéle 3 týdny před samotným zápisem uchazeče do studia.
 
Pokud jsou originální certifikáty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, uchazeč je povinen nechat dokumenty úředně přeložit a přeložené dokumenty pevně přiložit k originálu (certifikované kopii originálu). Na místě připevnění musí být razítko a překladatelská doložka.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: