Students


Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 58th Medical Students Conference - 2012

Abstrakta

V í t ě z n é p r á c e – 15. května 2012

SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Martin Bortlík (3. r.)
Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK buněk pupečníkové krve
pracoviště řešitele: Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Klinika infekčních
nemocí LF UK a FN Hradec Králové

 

2. místo
Samer Mudhi Subhe Al-Dury (5. r.)

Vliv valproátu na intaktní a steatotické hepatocyty potkana v podmínkách
in vitro
pracoviště řešitele: Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Otto Kučera, Ph.D., Ústav fyziologie LF UK
v Hradci Králové

 

3. místo
David Astapenko (5. r.)

Reagují endogenní neurální kmenové buňky na progresi Huntingtonovy choroby?
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc., Ústav histologie
a embryologie LF UK v Hradci Králové

 

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Barbora Křížkovská (5. r.)

Indikace chirurgické léčby u pacientů s infekční endokarditidou hospitalizovaných
na I. interní kardioangiologické klinice FN HK
pracoviště řešitele: I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN
Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Radek Pelouch, I. interní kardioangiologická
klinika LF UK a FN Hradec Králové


2. místo
Kateřina Chládková (5. r.)

Využití bioindikátorů k monitorování alergických onemocnění u dětí
pracoviště řešitele: Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D., Dětská klinika
LF UK a FN Hradec Králové

 

3. místo
Pavel Vodárek (5. r.)

Prognostický význam zobrazovacích metod u chronické lymfocytární leukémie
pracoviště řešitele: II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie, LF UK
a FN Hradec Králové
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., II. interní klinika,
Oddělení klinické hematologie, LF UK a FN Hradec Králové


SEKCE PRACÍ STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ

1. místo
Marcela Halenková (3. r.)

Domácí násilí - úloha poučeného zdravotnického personálu poskytujícího
přednemocniční neodkladnou péči
pracoviště řešitele: Územní středisko zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje, oblast Kutná Hora
školitel a pracoviště školitele: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Lékařská fakulta UK
v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství
 

2. místo
Monika Marušková (3. r.)

Zdravotník jako pacient
pracoviště řešitele: Panochova nemocnice Turnov s.r.o., úsek hlavní sestry
školitel a pracoviště školitele: Jaroslava Pečenková, Lékařská fakulta UK
v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství