Students

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 27.01. 2014

Results of the 59th Medical Students Conference - 2013

Abstrakta

Vítězné práce – 14. května 2013SEKCE PRACÍ Z TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Martina Lesná (4. r.)

Subcelulární lokalizace vybraných proteinů po ovlivnění linie leukemických buněk
MOLT–4 mitoxantronem
pracoviště řešitele: Ústav lékařské biochemie LF HK
školitel a pracoviště školitele: Mgr. Jana Ćmielová, Ph.D., Ústav lékařské biochemie LF HK

 

2. místo
Richard Adamčík (3. r.)

Decelularizace jako slibná metoda tkáňového inženýrství
pracoviště řešitele: Ústav histologie a embryologie LF HK
školitel a pracoviště školitele: Daniel Diaz Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.,
Ústav histologie a embryologie LF HK

 

3. místo
Tomáš Maruškin, Filip Varhaník (2. r.)

Využití musculus tensor fasciae latae k neovaskularizaci kostního defektu
pracoviště řešitele: Ústav anatomie LF HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Petr Hájek, Ph.D., Ústav anatomie LF HK

 

SEKCE PRACÍ Z KLINICKÝCH OBORŮ

1. místo
Pavel Skořepa (5. r.)

Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií
a u zdravých jedinců
pracoviště řešitele: IV. interní hematologická klinika LF a FN HK, Katedra válečného
vnitřního lékařství FVZ UO Brno
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D., IV. interní hematologická
klinika LF a FN HK, Katedra válečného vnitřního lékařství FVZ UO Brno

 

2. místo
Jana Viktorová (5. r.)

Hlasové pole zdravých hlasových ne-profesionálů – pilotní analýza a návrh
normativních hodnot
pracoviště řešitele: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF
a FN HK
školitel a pracoviště školitele: MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., Klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku LF a FN HK

 

3. místo
Pavel Vodárek (6. r.)

Žilní tromboembolická nemoc u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií
pracoviště řešitele: IV. interní hematologická klinika LF a FN HK
školitel a pracoviště školitele: doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická
klinika LF a FN HK

 

SEKCE PRACÍ Z OŠETŘOVATELSTVÍ A FYZIOTERAPIE

1. místo
Pavla Svobodová (3. r.)

Kvalita života matek dětí s DMO
pracoviště řešitele: Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy
školitel a pracoviště školitele: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Ústav sociálního lékařství LF HK