Global Administrator
Poslední změna: 12.09. 2017

Přijímací řízení

Studijní program

Ošetřovatelství

Obor

Všeobecná sestra

Termín přijímací zkoušky

13. června 2017

Náhradní termín

je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

35

Administrativní poplatek

590,- Kč

 

Poplatek je splatný s podáním přihlášky na č. ú.198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové,
variabilní symbol je identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

Průběh

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma

test z biologie, somatologie a chemie  (celkem 60 otázek)

Hodnocení

test 60 bodů
(za každou správnou odpověď je udělen 1 bod, za chybnou odpověď - 0,25 bodu a za žádnou odpověď 0 bodů)

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

Přihláška

Termín zaslání:  do 28. 2. 2017
 

Přihlášku lze podat elektronickou formou na adrese:

https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace


Uchazeči podávají přihlášku elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno začátkem května, kdy bude všem uchazečům zaslána pozvánka s datem a konkrétním místem konání přijímací zkoušky.

 

 

Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.