Global Administrator
Poslední změna: 03.03. 2020

Přijímací řízení

Studijní program

Ošetřovatelství

Obor

Všeobecná sestra

Termín přijímací zkoušky

22. června 2020

Náhradní termín

je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

35

Administrativní poplatek

760,- Kč

 

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

Průběh

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma

test z biologie – 20 bodů, somatologie – 20 bodů a chemie – 20 bodů, celkem 60 otázek

Hodnocení

test celkem 60 bodů
(za každou správnou odpověď je udělen 1 bod, za chybnou odpověď - 0,25 bodu a za žádnou odpověď 0 bodů)

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

Přihláška

Termín zaslání:  do 29. 2. 2020
 

Přihlášku lze podat elektronickou formou na adrese:

https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace
 

Uchazeči/ky podávají přihlášku pouze elektronickou formou; netisknou ji a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.


Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.

Nostrifikace

Středoškolská nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.