Global Administrator
Poslední změna: 01.10. 2017

Přijímací řízení

Studijní program

Ošetřovatelství

Obor

Všeobecná sestra

Termín přijímací zkoušky

18. června 2018

Náhradní termín

je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

35

Administrativní poplatek

600,- Kč

 

Poplatek je splatný s podáním přihlášky na č. ú.198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové,
variabilní symbol je identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

Průběh

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma

test z biologie, somatologie a chemie  (celkem 60 otázek)

Hodnocení

test 60 bodů
(za každou správnou odpověď je udělen 1 bod, za chybnou odpověď - 0,25 bodu a za žádnou odpověď 0 bodů)

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

Přihláška

Termín zaslání:  do 28. 2. 2018
 

Přihlášku lze podat elektronickou formou na adrese:

https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace
 

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou, netisknou ji a neposílají poštou na fakultu.  
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
 

 

 

Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.