Zaludova, Alena
Poslední změna: 15.05. 2020

Změna podmínek pro přijetí

Sdělení děkana fakulty k přijímacím zkouškám

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, ze dne 17. 4. 2020, umožňuje vysokým školám, není-li možné konat ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu podle původních podmínek, stanovit podmínky přijímacího řízení nově (termín, forma i obsah přijímání ke studiu) a zveřejnit je nejpozději 15 dnů přede dnem jejich ověřování.
Na základě § 3 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb. stanovila Lékařská fakulta v Hradci Králové nově podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 takto:

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění na 1. až 400. místě podle aritmetického průměru známek ze střední školy     pro studijní program Všeobecné lékařství
  • umístění na 1. až 40. místě podle aritmetického průměru známek ze střední školy       pro studijní program Zubní lékařství
  • umístění na 1. až 35. místě podle aritmetického průměru známek ze střední školy       pro studijní program Ošetřovatelství

Uchazečům, kteří dosáhli stejného aritmetického průměru z vysvědčení ze střední školy, jako přijatí na posledním místě, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.
 

Přijetí na základě aritmetického průměru známek ze střední školy

 
1. Aritmetický průměr všech známek: u čtyřletých středních škol se započítává průměr ze závěrečných vysvědčení za 1. – 3. ročník a za první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia. Průměr se počítá ze všech známek, včetně nepovinných předmětů bez známky za chování, se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
 
2. Bonifikace za aritmetický průměr v hodnotě 1,00 z profilových předmětů matematika (seminář z matematiky), fyzika (seminář z fyziky), chemie (seminář z chemie) a biologie (seminář z biologie): u čtyřletých středních škol se započítává průměr ze závěrečných vysvědčení za 1. – 3. ročník a za první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia. Průměr se počítá ze všech známek za daný profilový předmět se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
 
V případě aritmetického průměru 1,00 z jednoho profilového předmětu se přizná bonifikace mínus 0,1 z aritmetického průměru ze všech výše uvedených vysvědčení, maximálně mínus 0,4 z aritmetického průměru ze všech výše uvedených vysvědčení.
Při souběhu předmětů v jednom ročníku (např. fyzika a seminář z fyziky) se do bonifikace započítá předmět s lepším hodnocením.

Podle kritéria uvedeného v bodě 1. a 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči o studium do výše stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu.
 
  1. Uchazeč z ČR zašle do 15. června 2020 originál Katalogového listu potvrzeného školou (razítko a podpis odpovědné osoby).
  2. Pro cizince platí povinnost uvedená v bodě A nebo musí do 15. června 2020 zaslat úředně ověřenou kopii vysvědčení (závěrečné z 1., 2., 3. ročníku a pololetní ze 4. ročníku) a úředně ověřený soudní překlad do českého nebo anglického jazyka. Uchazeči ze SR, kteří mají Katalogový list, jej zašlou dle informací uvedených v bodě A.
  3. Uchazeči, kteří splní podmínky bonifikace, zašlou do 15. června 2020 písemnou žádost o přidělení bonifikace s aritmetickým průměrem za jednotlivé profilové předměty opatřenou svým podpisem. Na žádosti podané po 15. červnu 2020 nebude brán zřetel.
 

Adresa k zaslání výše uvedených dokladů: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.