LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 02.09. 2021

Dodatečné přijímací řízení - doktorské studium (Ph.D.)

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 dodatečné přijímací řízení do následujících doktorských studijních programů:

 

Doktorský studijní program

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Anatomie, histologie a embryologie

vyhlášeno vyhlášeno

Fyziologie a patologická fyziologie

vyhlášeno vyhlášeno
Gynekologie a porodnictví vyhlášeno vyhlášeno

Hygiena, preventivní lékařství

vyhlášeno vyhlášeno

Chirurgie

vyhlášeno vyhlášeno

Klinická biochemie

vyhlášeno vyhlášeno

Klinická onkologie a radioterapie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská biofyzika

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská biologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská farmakologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská chemie a biochemie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská imunologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská mikrobiologie

vyhlášeno vyhlášeno
Neurologie vyhlášeno vyhlášeno

Oční lékařství

vyhlášeno vyhlášeno

Patologie

vyhlášeno vyhlášeno
Pediatrie vyhlášeno vyhlášeno

Psychiatrie

vyhlášeno vyhlášeno

Radiologie

vyhlášeno vyhlášeno

Stomatologie

vyhlášeno vyhlášeno
Veřejné zdravotnictví vyhlášeno vyhlášeno

Vnitřní nemoci

vyhlášeno vyhlášeno

 

Všechny programy jsou v českém jazyce se standardní dobou studia na 4 roky.

Bližší informace: is.cuni.cz

Dodatečný termín přijímacího řízení

  • Uzávěrka přihlášek: 1.9. 2021
  • Termíny zkoušek: 15. - 20. 9. 2021 (termín stanoví OR dle počtu uchazečů)
  • Náhradní termíny: 21. - 22. 9. 2021
 

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně (viz informace pod odkazy v tabulce). V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou než prezenční formou (např. videokonference). Žádost schvaluje děkan. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.


Přihlášky zpracujte elektronicky z webové aplikace is.cuni.cz/studium/prijriz/ . Elektronicky zpracované přihlášky netiskněte. Požadované přílohy zašlete poštou na studijní oddělení.

Studijní oddělení 

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Studijní oddělení
Šimkova 870
Hradec Králové 
500 03

Tel.: +420 495 816 134, E-mail:  pgs@lfhk.cuni.cz

 

Doklady, které je nutné zaslat na studijní oddělení

  • odborný životopis
  • úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu, případně dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v magisterském stupni studia (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia a písemné prohlášení o předpokládaném termínu jeho ukončení). Nejsou-li doklady vystaveny v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je zapotřebí doložit i jejich úřední překlad. Pro volbu formy úředního ověření dokumentů je určující sídlo instituce, která doklad vystavila. Způsoby ověření ZDE.  Na základě toho, do které skupiny patří země, podle jejíhož právního řádu byl doklad vystaven, uchazeč doloží buď úředně ověřenou kopii dokumentu, nebo úředně ověřenou kopii apostilovaného či superlegalizovaného dokumentu. Dokumenty, u nichž je možné apostilu / superlegalizaci nahradit potvrzujícím e-mailem od zahraniční vysoké školy, postačí tedy doložit ve formě úředně ověřené kopie dokumentu, je-li tento potvrzující e-mail zaslán zahraniční vysokou školou přímo na e-mailovou adresu fakulty, která se posouzením zabývá
  • seznam publikovaných vědeckých prací
  • stručnou anotaci zamýšlené práce (téma lze stanovit na základě dohody se školitelem)
  • další doklady o splnění podmínek požadovaných příslušným doktorským studijním programem nebo hodné zřetele

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studia v českém jazyce je stanovený v souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Výše poplatku: 720,- Kč  (poplatek je splatný ke dni podání přihlášky)

Č.ú.: 198592792 / 0300 ČSOB, a.s. Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 50002
Variabilní symbol: číslo přihlášky
Specifický symbol: 83003


Pro platby na tento účet ze zahraničí nutno uvést:

IBAN: CZ 4603000000000198592792

SWIFT: CEKOCZPP