LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 20.08. 2021

Oblasti výzkumu jednotlivých DSP

Anatomie, histologie a embryologie

 • Charakteristika kmenových buněk kosterního svalu
 • Morfologické a funkční aspekty lokomočního systému ve vztahu k chirurgickým operačním výkonům
 • Systémy pro studium a regulaci aktivit kmenových buněk; Regenerace tkání - specifikace projektu po dohodě se školitelem

Fyziologie a patologická fyziologie

A. Fyziologie

 • Patofyziologické mechanismy spojené s rozvojem nealkoholové tukové choroby jater (NAFLD) s akcentem na mitochondriální funkce
 • Studium faktorů vedoucích k regresi nealkoholové steatohepatitidy
 • Studium toxického poškození jater
 • Studium regenerace jater
 • Účinek agonistů nukleárních receptorů (FXR, CAR aj.) na játra a hepatocyty in vivo a in vitro za různých stavů
 • Translační výzkum biomarkerů kardiotoxického poškození
 • Aminokyseliny u proteokatabolických stavů - metabolismus a možnosti terapeutického využití

B. Patologická fyziologie
 • Testování využití přenosného přístroje pro vyšetřování evokovaných potenciálů mimo laboratoř (bude s uchazečem blíže dohodnuto, které konkrétní aplikace)
 • Vývoj nových zrakových stimulací pro diagnostické účely v neuro-oftalmologii a psychiatrii
 • Monitorování změn parametrů evokovaných potenciálů pro objektivní detekci únavy/změn funkcí CNS

Gynekologie a porodnictví

 • Fetální žilní systém a intraamniální zánětlivé a infekční komplikace
 • Invazivní a neinvazivní ukazatele intraamniální infekce a sterilního intraamniálního zánětu u spontánního předčasného porodu se zachovalým vakem blan
 • Ex-vivo model intraamniální zánětlivé odpovědi
 • Role pyroptózy a nekroptózy u intraamniálních zánětlivých komplikací předčasného porodu
 • Role komplementu u intraamniálních zánětlivých komplikací předčasného porodu
 • Markery sestupu pánevních orgánů
 • Kardiotoxicita systémové léčby karcinomu ovaria
 • Role proteinů rezistence v chemorezistenci karcinomu ovaria

Hygiena, preventivní lékařství

 • Biologické účinky nanočástic
 • Patofyziologické mechanismy vybraných onemocnění;
 • Hodnocení kvality života; po dohodě se školícím pracovištěm je možné i jiné téma

Chirurgie

 • Hojení ran – nutriční a metabolické aspekty
 • Perioperační péče – operační trauma a zánětová odpověď
 • Kolorektální karcinom – onkochirurgické aspekty terapie
 • Nádory kůže – časné ukazatele malignity
 • Cévní chirurgie
 • Traumatologie
 • Neurochirurgie
  - neuroonkologie
  - cévní neurochirurgie
  - neurotraumatologie
  - zánětlivá onemocnění mozku
  - hydrocefalus
  - neurointenzivní péče
  - poranění páteře a míchy
  - degenerativní onemocnění páteře
  - funkční neurochirurgie – epileptochirurgie
  - dětská neurochirurgie
 • Ortopedie
  - Léčba kostních defektů v experimentu a klinice
  - Hojení rozsáhlých kostních defektů
 • Urologie
 • ORL - Středoušní chirurgie na laboratorním zvířeti

Klinická biochemie

 • Experimentální nebo klinické studie v osteologii a klinické biochemii
 • Molekulární biologie v klinických a výzkumných aplikacích

Klinická onkologie a radioterapie

 • Interakce imunitního systému s nádory
 • Paliativní medicína, kmenové buňky, personalizovaná medicína
 • Klinická a radiační onkologie

Lékařská biofyzika

 • Koroze tkáňových výztuží působením tělních tekutin, vliv pH
 • Statistická analýza rizik použití medicínských přípravků v souladu s pravidly MDR
 • Funkční tepelně závislé zátěžové charakteristiky stomatologických (ortodontických) přípravků
 • Vliv očních pohybů na zrakové evokované potenciály
 • Subjektivní a objektivní vyšetření periferního vidění aktivací magnocellulárního systému
 • Plasticita zrakového systému z pohledu funkční a strukturální magnetické rezonance

Lékařská biologie

 • Studium biologických účinků benzimidazolových derivátů na buňkách vybraných lidských malignit
 • Studium vybraných biologických vlastností u buněk maligního glioblastomu
 • Experimentální navození mitotické katastrofy u maligního melanomu

Lékařská farmakologie

 • Studium patofyziologických mechanizmů spojených s onemocněními jater a ledvin a jejich možného příznivého ovlivnění farmakoterapií
 • Studium kardiotoxicity léčiv a farmakologické kardioprotekce
 • Využití farmakokinetických/farmakodynamických modelů v experimentální a klinické farmakologii

Lékařská chemie a biochemie

 • Studium mechanismů protinádorového účinku potenciálních cytostatik
 • Vývoj separačních a hmotnostně-spektrometrických metod pro farmakokinetické a metabolické studie

Lékařská imunologie

 • Studium vlivu nanočástic na imunitu
 • Studium imunobiologických aspektů alergického zánětu

Lékařská mikrobiologie

 • Epidemiologie mykotických infekcí
 • Mikroflóra člověka a zvířat v souvislostech
 • Role miRNA u infekcí herpesviry a virem BK

Neurologie

 • Cerebrovaskulární onemocnění
 • Demyelinizační onemocnění
 • Onemocnění centrálního a periferního systému
 • Neurovědy

Oční lékařství

 • Výzkum nitroočních implantátů
 • Výzkum onemocnění rohovky
 • Výzkum onemocnění zrakového nervu
 • Výzkum syndromu suchého oka
 • Výzkum degenerativních chorob sítnice
 • Výzkum dystrofií sítnice
 • Výzkum onemocnění makuly
 • Výzkum cévních sítnicových patologií
 • Výzkum chorioretinálních onemocnění

Patologie

 • Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství
 • Molekulární fenotypizace nádorů
 • Interakce imunitního systému s nádory

Pediatrie

 • Psychologické aspekty závažné prematurity
 • Dlouhodobé dopady novorozenecké sepse a nekrotizující enterokolitidy
 • Prognostický vliv intraamniální infekce a zánětu u novorozence
 • Protektivní přístupy ke snížení incidence bronchopulmonální dysplázie
 • Fetální růstová restrikce
 • Nutriční aspekty chronických onemocnění v dětském věku
 • Diagnostické možnosti vrozených vývojových vad
 • Epidemiologie nefropatií v dětském věku
 • Neurofyziologie transsexuality v dětství a dospívání
 • Telemedicína v dětské diabetologii

Psychiatrie

 • Komplexní příčiny duševních poruch
 • Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky u nemocných schizofrenií

Radiologie

 • Medikamentózní léčba trombotických komplikací neuroendovaskulárních výkonů
 • Endovaskulární léčba onemocnění aorty a viscerálních tepen
 • Miniinvazivní léčba onemocnění páteře a bolestivých syndromů
 • Plicní diagnostika pomocí zobrazovacích metod
 • Diagnostika a terapie pomocí radionuklidových metod
 • CT vyšetřování v traumatologii

Stomatologie

 • Kryokonzervace kmenových buněk zubní dřeně
 • Hyaluronová kyselina a její vliv na buňky zubní dřeně
 • Zánětlivé markery u parodontitidy

Veřejné zdravotnictví

 • Všeobecné praktické lékařství v měnících se podmínkách České republiky
 • Chytrá karanténa z pohledu veřejného zdravotnictví

Vnitřní nemoci

 • Změna mikroRNA profilu při léčbě glukokortikoidy u revmatických onemocnění
 • Perzistující foramen ovale s pravolevým zkratem
 • Metabolický profil a jeho změny v průběhu redukce hmotnosti u morbidně obézních pacientů
 • Prognóza nemocných po akutním renálním selhání
 • Kardiotoxicita protinádorové léčby
 • Metylovaná DNA u dialyzovaných pacientů

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: