Moravova, Marketa
Poslední změna: 16.11. 2017

Přijímací řízení (Ph.D.)

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vyhlašuje pro akademický rok 2017/ 2018 přijímací řízení do následujících doktorských studijních programů:

 

Doktorský studijní program

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Anatomie, histologie a embryologie

vyhlášeno vyhlášeno

Fyziologie a patologická fyziologie

vyhlášeno vyhlášeno
Gynekologie a porodnictví vyhlášeno vyhlášeno

Hygiena, preventivní lékařství

vyhlášeno vyhlášeno

Chirurgie

vyhlášeno vyhlášeno

Klinická biochemie

vyhlášeno vyhlášeno

Klinická onkologie a radioterapie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská biofyzika

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská biologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská farmakologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská chemie a biochemie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská imunologie

vyhlášeno vyhlášeno

Lékařská mikrobiologie

vyhlášeno vyhlášeno
Neurologie vyhlášeno vyhlášeno

Oční lékařství

vyhlášeno vyhlášeno

Patologie

vyhlášeno vyhlášeno
Pediatrie vyhlášeno vyhlášeno

Psychiatrie

vyhlášeno vyhlášeno

Radiologie

vyhlášeno vyhlášeno

Stomatologie

vyhlášeno vyhlášeno
Veřejné zdravotnictví vyhlášeno vyhlášeno

Vnitřní nemoci

vyhlášeno vyhlášeno

 

 

Všechny programy jsou v českém jazyce se standardní dobou studia na 4 roky.

Bližší informace: is.cuni.cz

 

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2017 
 • Termíny zkoušek: 9. – 23. 6. 2017 (termín stanoví OR dle počtu uchazečů)
 • Náhradní termíny: 7. 7. – 14. 7. 2017

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně (viz informace pod odkazy v tabulce). V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou než prezenční formou (např. videokonference). Žádost schvaluje děkan. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.

UPOZORNĚNÍ: 2. kolo přijímacího řízení nebude vyhlašováno


Přihlášku z webové aplikace  is.cuni.cz/studium/prijriz/   je třeba po vyplnění vytisknout (pdf formát), podepsat  a s přílohami odeslat na níže uvedenou adresu.

Studijní oddělení 

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Studijní oddělení
Šimkova 870
Hradec Králové 
500 03

Tel.: **420 495 816 131, 220; E-mail: pgs@lfhk.cuni.cz

 

Doklady, které je nutné přiložit k přihlášce

 • odborný životopis
 • úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání (není-li magisterské studium k datu předložení přihlášky ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o probíhajícím studiu s předpokládaným termínem jeho ukončení)
 • uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání přiloží doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B2,
 • seznam publikovaných vědeckých prací
 • stručnou anotaci zamýšlené práce (uchazeč se na tématu práce dohodne se školitelem, jméno kontaktovaného školitele uvede do anotace)
 • další doklady o splnění podmínek dle specifikace  v příslušném oboru doktorského studijního programu
 • doklad o uhrazení administrativního poplatku (příkaz k úhradě není dokladem o provedení platby!)

   

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

 

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studia v českém jazyce je stanovený v souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Výše poplatku: 540,- Kč  (poplatek je splatný s podáním přihlášky)

- příkaz k úhradě není dokladem o provedení platby!
- bezhotovostní platby nutno doložit výpisem z účtu o provedení úhrady dané položky

Č.ú.: 198592792 / 0300 ČSOB, a.s. Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 50002

Pro platby na tento účet ze zahraničí nutno uvést:

IBAN: CZ 4603000000000198592792

SWIFT: CEKOCZPP