Global Administrator
Poslední změna: 23.07. 2021

Doktorské studium

Studijní program

viz Akreditované doktorské studijní programy

Délka studia 4 roky
Forma studia prezenční nebo kombinovaná
Jazyk studia český nebo anglický
Zakončení studia
 1. státní doktorská zkouška
 2. obhajoba disertační práce
Absolventský titul Ph.D.

 

 1. Přijímací řízení upravuje Řád přijímacího řízení UK.
   
 2. Uchazeč je příslušnou oborovou radou pozván v předstihu k přijímací zkoušce. Informace o konání přijímací zkoušky jsou uvedeny  na webu fakulty.
   
 3. Uchazeč je povinen všechny podmínky přijímacího řízení splnit a doložit nejpozději do 30. 9. daného roku (např. ukončení magisterského studia). Nesplňuje-li podmínku ukončeného magisterského studia při podání přihlášky, je třeba předložit potvrzení o studiu ze studijního odd. VŠ, kde právě studuje, s uvedením předpokládaného termínu ukončení studia nebo písemné prohlášení, které bude obsahovat požadované informace.
   
 4. Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce a písemně se předem  nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky neomluví -  předpokládá se, že svou přihlášku ke studiu ruší (v případě náhlé pracovní neschopnosti je nutná alespoň telefonická omluva později doložená písemně).
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to  ze závažných a doložených důvodů písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu.
   
 5. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek k přijetí ke studiu a doručuje se uchazeči prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas.
   
 6. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pod pojmem "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály (rozumí se veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník). Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to na studijním oddělení fakulty.
   
 7. Proti rozhodnutí děkana fakulty o nepřijetí se lze odvolat k rektorovi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno. Žádost se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti :
  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště uchazeče,
  2. označení rozhodnutí, o jehož přezkoumání uchazeč žádá (fakulta, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, studijní program,  forma studia),
  3. údaj o tom, co má být přezkoumáno, popř. důvody jeho nesouhlasu s původním rozhodnutím ve věci,
  4. vlastnoruční podpis uchazeče nebo osoby, která žádost v jeho zastoupení podala. Pokud je uchazeč v řízení zastupován zvoleným zástupcem, musí být k žádosti připojena plná moc s ověřeným podpisem uchazeče.

Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně, byla podána neoprávněnou osobou nebo neobsahuje požadované náležitosti. Rektor žádost zamítne a rozhodnutí děkana potvrdí, jestliže rozhodnutím nebyly porušeny předpisy, podmínky a předem daná pravidla, nebo jestliže jejich porušení neovlivnilo správnost výroku rozhodnutí. Jinak rektor rozhodnutí změní tak, že se uchazeč ke studiu přijímá. Rozhodnutí rektora o žádosti obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 

 1. Uchazeč má právo nahlížet do svých materiálů souvisejících s přijetím/ nepřijetím do doktorského studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Nahlížení dohodne se studijním odd. na tel. 495 816 134.

 

Proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: