Zaludova, Alena
Poslední změna: 23.07. 2018

Nedoručená rozhodnutí děkana fakulty

Sdělení o uložení písemnosti na studijním oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové

Jestliže si adresát do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto sdělení písemnost nepřevezme, považuje se poslední den této lhůty za den doručení písemnosti ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.


Nedoručená rozhodnutí   

Nedoručená rozhodnutí 

Nedoručená rozhodnutí     

 

V Hradci Králové 20.7.2018          

                                                                                          Ing. Eva Faistová

                                                                                   vedoucí studijního oddělení