Ticha, Zuzana
Poslední změna: 12.09. 2017

Přijímací řízení - magisterské studium

Studijní programy

Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Termín přijímací zkoušky

21. června 2017 (pro oba programy)

Náhradní termín

(je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech)

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

Všeobecné lékařství:

 

Zubní lékařství:

90+210

 

18+28

Administrativní poplatek

590,- Kč

 

poplatek je splatný s podáním přihlášky na č. ú. 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové,
variabilní symbol je identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol je 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

 

 Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky

Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky 90 nejlepších uchazečů/ek  do programu Všeobecné lékařství (uchazečům, kteří dosáhli shodného aritmetického průměru známek s uchazečem/kou na 90. místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o vyhovění o upuštění od přijímací zkoušky) a 18 nejlepších uchazečů/ek do programu Zubní lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného aritmetického průměru známek s uchazečem/kou na 18. místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o vyhovění o upuštění od přijímací zkoušky). O přijetí bez přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky, kteří splní následující podmínky:

 

  1. Uchazeč/ka musí být po celou dobu studia střední školy žákem denní formy vzdělávání na střední škole v České republice zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve školním roce 2016/2017  ukončit střední vzdělání maturitní zkouškou.
  2. Aritmetický průměr všech známek musí být do hodnoty 1,100 včetně. U čtyřletých středních škol se započítává průměr z konečných vysvědčení za 1. – 3. ročník a za pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia. Průměr se počítá ze všech známek včetně nepovinných předmětů bez známky za chování.
  3. Uchazeč/ka musí absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika, chemie, matematika – v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.
 

Spolu s přihláškou je třeba doložit do 28. 2. 2017:

  • žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
  • úředně ověřené kopie vysvědčení

 

Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení, podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud uchazeč nedoloží stanovené přílohy k přihlášce v termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do výše stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu. Uchazeč/ka bude písemně vyrozuměn/a před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl/a podmínkám přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude přizván/a k přijímací zkoušce.

 

Přijetí na základě přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění na 1. až 210. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
  • umístění na 1. až 28. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

 

Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky

Forma:

testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědi

Hodnocení:

test (biologie, somatologie, fyzika, chemie)         80 bodů

 

Bodové ohodnocení testu

správná odpověď

+ 1 bod

žádná odpověď

0 bodů

nesprávná odpověď 

- 0,25 bodu

 

Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2017, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Přihláška

Termín zaslání:  do 28. února 2017

Přijetí přihlášky bude potvrzeno začátkem května, kdy bude zaslána pozvánka s datem a konkrétním místem konání přijímací zkoušky.

Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace.


Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.


Informace pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové jsou k dispozici na adrese: www.unob.cz/fvz.

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

Další informace

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.

 

Oba magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství lze studovat též v anglickém jazyce. Za studium v anglickém jazyce je stanoven poplatek.

 

 

Přehledy o počtech přihlášek v přijímacím řízení