Ticha, Zuzana
Poslední změna: 03.03. 2020

Přijímací řízení - magisterské studium

Studijní programy

Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Termín přijímací zkoušky

15. června 2020 (pro oba programy)

Náhradní termín

(je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech)

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

Všeobecné lékařství:

 

Zubní lékařství:

400

 

40

Administrativní poplatek

760,- Kč

 

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
  • na 1. až 400. místě
  • umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
  • na 1. až 40. místě
  • uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí

 

Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky

Forma:

testy z biologie - 20 bodů, somatologie - 20 bodů (včetně základní latinské terminologie), chemie - 20 bodů a fyziky - 20 bodů
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědi

Hodnocení:

testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)         celkem 80 bodů

 

Bodové ohodnocení testu

správná odpověď

+ 1 bod

žádná odpověď

0 bodů

nesprávná odpověď 

- 0,25 bodu

 

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
 

Přihláška

Termín zaslání:  do 29. února 2020

Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace.


Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.


Informace pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové jsou k dispozici na adrese: www.unob.cz/fvz.

Nostrifikace

Středokolská nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

Další informace

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.

 

Oba magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství lze studovat též v anglickém jazyce. Za studium v anglickém jazyce je stanoven poplatek.

 

 

Přehledy o počtech přihlášek v přijímacím řízení