Ticha, Zuzana
Poslední změna: 17.01. 2018

Přijímací řízení - magisterské studium

Studijní programy

Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Termín přijímací zkoušky

11. června 2018 (pro oba programy)

Náhradní termín

(je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech)

Minimální předpokládaný
počet přijímaných

Všeobecné lékařství:

 

Zubní lékařství:

340

 

45

Administrativní poplatek

600,- Kč

 

poplatek je splatný s podáním přihlášky na č. ú. 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové,
variabilní symbol je identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol je 83001.

IBAN  CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
SWIFT  CEKOCZPP
Režim platby ze zahraničí  OUR

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

 

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
  • na 1. až 340. místě
  • umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
  • na 1. až 45. místě
  • uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).

 

Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky

Forma:

testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědi

Hodnocení:

test (biologie, somatologie, fyzika, chemie)         80 bodů

 

Bodové ohodnocení testu

správná odpověď

+ 1 bod

žádná odpověď

0 bodů

nesprávná odpověď 

- 0,25 bodu

 

Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Přihláška

Termín zaslání:  do 28. února 2018

Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?akce=registrace.


Uchazeči o studium se speciálními potřebami - pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu postižení, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou.


Informace pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové jsou k dispozici na adrese: www.unob.cz/fvz.

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání na UK

Další informace

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu.

 

Oba magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství lze studovat též v anglickém jazyce. Za studium v anglickém jazyce je stanoven poplatek.

 

 

Přehledy o počtech přihlášek v přijímacím řízení