Ticha, Zuzana
Poslední změna: 14.03. 2018

Pro přijaté uchazeče - magisterské studium

Milé úspěšné studentky, milí úspěšní studenti,

rádi bychom vám usnadnili vaše první kroky ve studiu na naší fakultě.

Pokud se nám to nepodařilo, napište nám.

Základní informace a výhody

Jsme součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě.

   
Autor Miloš Vojíř

Naše fakulta, i když se její historie nepočítá na staletí, je podepřena významnými jmény jako je Bedrna, Fingerland a mnozí další.

 

Fotografie dokumentují neméně zajímavou současnost.

   
Autor Miloš Vojíř

Nacházíme se ve městě, které se v první polovině 20. století nazývalo „salónem republiky“, a které dnes v sociologických studiích patří k místům s nejlepší kvalitou života.

   

Máme k dispozici moderní koleje. Nároky studentů na ubytování jsou poměrně uspokojivě plněny.

 

Naše fakulta

 • zapůjčuje studentům základní povinnou literaturu;
 • disponuje špičkovými profesory a docenty, z nichž je mnoho mladých a dobře komunikujících se studenty;
 • má dobře fungující pedagogicko-psychologickou poradnu.
  Poradna pomáhá studentům zvládnout náročný přechod ze střední na vysokou školu. Během celého studia jim poskytuje též odbornou pomoc při řešení osobních problémů;
 • podporuje zapojení studentů do výzkumu v oblasti medicíny v rámci volitelných předmětů a organizuje prezentaci studentských prací formou studentských vědeckých konferencí;
 • podporuje studijní pobyty v zahraničí – vč. finanční pomoci – formou mezifakultních dohod, v rámci programu Erasmus LLP a dalších možností;
 • spolupracuje s Asociací studentů medicíny, která sdružuje mediky. ASM je jedinou organizací zastupující studenty LF a jako taková má právo jednat s vedením fakulty jménem studentů. ASM pomáhá řešit problémy se studiem, pořádá kulturní a sportovní akce;
 • žije všestranně.

Výhodou je rovněž to, milí studenti, že se ocitnete v opravdu mezinárodním prostředí – studují u nás stovky zahraničních studentů z mnoha zemí celého světa. To vám dá mimořádnou šanci získat nejen dobré možnosti komunikace s anglicky mluvícími studenty, ale i získat přátele (a budoucí kolegy) v mnoha zemích světa.

 

Zápis do studia

 • 2. 7. 2018 v 8.00 h
 • ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty UK, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 

 

Doklady nutné k zápisu

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • cizinci: certifikát B2 z českého jazyka
 • rozhodnutí o přijetí / přijatí bez přijímacího řízení: pozvánka k zápisu
 • 2 fotografie
 • občanský průkaz / cizinci: pas

 

Náhradní termín zápisu se uděluje zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech. O náhradní termín je nutno požádat písemně, a to nejpozději v den konání zápisu, a odůvodnění doložit.

Výuka v akademickém roce 2018/2019 bude zahájena 1. října 2018 v 8.00 h,
posluchárna bude uvedena v rozvrhu,
který bude vyvěšen v druhé polovině měsíce září na našich www stránkách na adrese: http://www.lfhk.cuni.cz
 
Imatrikulace
Slavnostní zahájení akademického roku (imatrikulace) se uskuteční v sobotu 20. 10. 2018 v 9.30 h v Hradci Králové. Při této příležitosti nově přijatí posluchači složí slavnostní slib. Na imatrikulaci srdečně zveme také Vaše rodinné příslušníky. Bližší informace o imatrikulaci budou uvedeny na pozvánce, kterou dostanete v den zahájení výuky.
 
Ubytování
Pokud máte o ubytování na kolejích zájem, postupujte dle pokynů, které jste dostali spolu s pozvánkou na přijímací zkoušky. (viz. www.kam.cuni.cz). Rozhodnutí o ubytování obdržíte přímo z kolejí. Upozorňujeme, že na ubytování není právní nárok.
 
Studentské průkazy
Každý student má povinnost mít průkaz studenta UK. Nárok je pouze na jeden průkaz, který si vyzvedne osobně ve výdejním centru na VŠ kolejích, Na Kotli 1147, Hradec Králové. Veškeré informace k vydávání studentských průkazů naleznete na adrese: http://www.cuni.cz/UK-1444.html
 

Další informace

Orientujte se

 

Rozvrh, studijní plán, sylaby, literatura

 • budou publikovány během srpna – září

 

Sledujte informace na webu

 

Chybí vám určitá studijní informace?

 

 

 

Za vedení fakulty

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku