Zaludova, Alena
Poslední změna: 21.05. 2021

Sdělení k náhradnímu termínu přijímací zkoušky

Sdělení

Vážení uchazeči o studium na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové,

řádný termín přijímací zkoušky do magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové byl pro akademický rok 2021/2022 stanoven na den 15. 6. 2021.

Vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodlo po vyhodnocení současné epidemiologické situace v ČR o konání přijímací zkoušky prezenční formou. O této skutečnosti jste byli informováni 30 dní před jejím konáním dle platných předpisů.

Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci přijímací zkoušky v řádném termínu dne 15. 6. 2021 zúčastnit, máte možnost písemně požádat děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky v řádném termínu, tedy do 18. 6. 2021 (rozhodující je datum odeslání žádosti) o povolení vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu. V žádosti je nezbytné uvést důvod, pro který jste se nemohli zúčastnit zkoušky v řádném termínu a tento důvod doložit prokazatelným dokladem.  Za závažný důvod se považují zejména zdravotní důvody, studium v zahraničí jako příprava ke studiu na vysoké škole a další závažné důvody, ležící mimo osobu uchazeče.

Náhradní termín konání přijímací zkoušky byl stanoven na den 30. 6. 2021.

Další náhradní termín konání prezenční přijímací zkoušky se nepřipouští a ani žádný termín zkoušky distanční formou nebude Lékařská fakulta v Hradci Králové vypisovat z důvodu zachování rovnosti podmínek přijímacího řízení v témže studijním programu pro všechny uchazeče.

Tento postup je zcela v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.
 
V Hradci Králové dne 21. 5. 2021
 
 
 
Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan