Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 10.08. 2020

GA ČR - Grantová agentura České republiky

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

                                                                                                     2018
18-13283S prof. MUDr. Jan Bureš,CSc., FCMA Vliv experimentálního gastrointestinálního poškození na farmakokinetiku léčiv Alzheimerovy
choroby
Průběh řešení: 2018 2019 2020
                                                                                                     2017
17-10331S prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. Objasnění role kadherinů a EMT v rozvoji chemoterapeutické rezistence u metastatického kolorektálního karcinomu
Průběh řešení: 2017 2018 2019
17-05466S prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Role kanonické signální dráhy Wnt v neurogenezi.
Průběh řešení: 2017 2018 2019
                                                                                                     2015
15-09161S prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. Remodelace svalu na podkladě extracelulární matrix osázené funkčně charakterizovanými buňkami
Průběh řešení: 2015 2016 2017 
LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

              2019
19-
14497S   
prof. RNDr. Petr Pávek, Ph.D.        Nové terapeutické možnosti ovlivnění metabolismu triglyceridů, cholesterolu
a žlučových kyselin prostřednictví ligandů lidského CAR receptoru
Průběh řešení: 2019 2020 2021
prof. MUDr. Stanislav Mičuda,  
Ph.D. 

2018
18-08169S          
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.                             
Studium jednotlivých isoforem topoisomerasy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperaziny
Průběh řešení: 2018 2019 2020
doc. RNDr. Martin Štěrba, Ph.D.  
18-13323S Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek
Průběh řešení: 2018 2019 2020
RNDr.Radim Havelek,Ph.D.
2017
17-13541S doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. -
FVZ UO Brno 
Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibitorů
Průběh řešení: 2017 2018 2019
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 
 

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2006 a dále
Projekty řešené v letech 2012 a dále - spolupříjemci