Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 14.02. 2017

GA UK ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2015

187515 MUDr. Slavomír Blažej Testování a porovnání prokrvení anastomózy tračníku konstruované tkáňovým lepidlem ve vztahu k tradičně používaným technikám vytváření anastomóz
Průběh řešení: 2015  2016
160315 MUDr. Radek Štichhauer Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu
Průběh řešení: 2015  2016
2014
1854214 Rishikaysh Pisal, M.Sc. Role miRNA 302/367 v buněčném reprogramování
Průběh řešení: 2014  2015
2094214 Mgr. Alžběta Filipová Molekulárně biologické změny primární řasinky a jejich význam v procesech nádorové progrese a rezistence
Průběh řešení: 2014

2013

906613 MUDr. Lucia Hrnčířová Vliv konzervačních látek na složení mikrobiomu a vznik Crohnovy nemoci u geneticky predisponovaného hostitele.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
438213 MUDr. Dita Protopopová Měření endoteliální dysfunkce v rámci stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií.
Průběh řešení: 2013
1220313 Mgr. Barbora Šalovská Radiosensibilizující efekt inhibice DNA reparace u linií MOLT-4 a SAOS-2: Fosfoproteomická analýza ozářených nádorových buněk.
Průběh řešení: 2013
736213 Mgr. Hana Hrebíková Příprava decelularizovaných tkáňových skafoldů pro osídlení kmenovými buňkami.
Průběh řešení: 2013 2014
304313 MDDr. Tereza Suchánková Kleplová Diferenciace kmenových buněk zubní pulpy dočasných zubů.
Průběh řešení: 2013 2014

2012

668512 MUDr. Vojtěch Mezera Vliv epigalokatechingalátu (EGCG) na regeneraci jater potkanů po parciální hepatektomii.
Průběh řešení: 2012 2013 2014
699912 Mgr. Eva Peterová Vliv růstového faktoru fibroblastů FGF-1 na expresi genů v jaterních myofibroblastech.
Průběh řešení: 2012 2013 2014
723912 Mgr. Monika Drastíková Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů 1 a 4 a estrogenového receptoru u klinicky afunkčních adenomů hypofýzy.
Průběh řešení: 2012 2013 2014

2011

373611 MUDr. Miriam Lánská Aktivita vybraných trombocytárních a koagulačních markerů po LDL-aferéze a rheoferéze.
Průběh řešení: 2011 2012 2013
432411 MUDr. Petra Kanioková Veselá Hodnocení vztahu leptinu a markerů kostního metabolismu u předčasně narozených dětí
Průběh řešení: 2011 2012
444311 MUDr. David Kalfeřt Analýza vybraných prognostických a prediktivních markerů u karcinomů orofaryngu a hrtanu
Průběh řešení: 2011 2012

2010

157310 MUDr. Eva Křepinská

Mutace genu K-ras v karcinogenezi endometriálního karcinomu
Průběh řešení: 2010 2011 2012

144210 Ing. Petr Paluska

Využití "cone beam" CT pro rekonstrukci dávkové distribuce dodané obrazem řízené radioterapie ca prostaty - porovnání zaměření na kosti vs. zaměření na implantované markery
Průběh řešení: 2010 2011

2009

104909 MUDr. Jana Šefrová

Změny cílových objemů při použití MRI k plánování radioterapie u pacientů po radikální prostatektomii
Průběh řešení: 2009

135809 MUDr. Zdeněk Turek Vliv anesteziologických technik na mikrocirkulaci orgánů
Průběh řešení: 2009 2010
103809 MUDr. Marie Kalfeřtová

Sledování opacit zadního pouzdra po operaci katarakty
Průběh řešení: 2009 2010 2011

132309 Mgr. Petra Hiršová Studium potenciálního významu epigalokatechingalátu v prevenci a terapii jaterního poškození podmíněného intrahepatální a extrahepatální cholestázou
Průběh řešení: 2009 2010 2011
17709 MUDr. Alireza Matloobi Fibrilácia siení a jej súvislosť zo zápalovými cytokýnmi a mitochondriálnymi funkciami po kardiochirurgických operáciách (CABG)
Průběh řešení: 2009
66809 MUDr. Rudolf Praus Úloha echokardiografie při optimalizaci biventrikulárního stimulátoru
Průběh řešení: 2009 2010 2011
129609 RNDr. Věra Králová, Ph.D. Účinky seleničitanu sodného na proliferaci a buněčnou smrt buněk kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem
Průběh řešení: 2009 2010 2011
44609 Mgr. Ivana Gunčová Morfologická charakteristika neurodegenerativního procesu v mozku potkanů transgenních pro Huntingtonovu chorobu
Průběh řešení: 2009
73809 MUDr. Michaela Hůlková Hemodynamické, klinické a biochemické sledování nemocných před a po transjugulárním intrahepatálním portosystémovém zkratu (TIPS), část IV
Průběh řešení: 2009 2010
126109 MUDr. Tomáš Garnol Ovlivní ztukovatění jater nealkoholového původu průběh regenerace jater po částečné hepatektomii?
Průběh řešení: 2009 2010
94509 MUDr. David Rychtrmoc Mechanismus ukončení jaterní regenerace po parciální hepatektomii
Průběh řešení: 2009 2010
134609 Mgr. Ondřej Libiger Asociační studie v genetice za použití sekvencí DNA a jejich biologických vlastností
Průběh řešení: 2009 2010

2008

79008/2008 C MUDr. Filip Gabalec

Kvantitativní exprese dopaminergních receptorů v klinicky afunkčních nádorech hypofýzy
Průběh řešení: 2008 2009 2010

95708/2008 C MUDr. Tomáš Holeček

MIO versus ORIF intraartikulárních zlomenin patní kosti
Průběh řešení: 2008 2009 2010

132808/2008 C Tomáš Briatka (Stanislav John)

Studium vlivu zinku na proliferaci a buněčnou smrt buněk kolorektálního karcinomu in vitro
Průběh řešení: 2008 2009 2010

122408/2008 C Mgr. Gabriela Kolouchová Studium potenciálního terapeutického významu pravastatinu v terapii jaterního poškození během akutní a chronické extrahepatální cholestázy a biliární cirhózy u potkanů
Průběh řešení: 2008 2009 2010
102908/2008 C MUDr. Jakub Suchánek

Fenotypizace kmenových buněk zubní pulpy a periodoncia
Průběh řešení: 2008

81508/2008 C MUDr. Lenka Vavřičková Cytotoxicita dentálních materiálů
Průběh řešení: 2008 2009 2010

2007

120707/2007 C - 2207 MUDr. Jiří Bajnárek Energetický metabolizmus v kritických stavech: Termický efekt parenterální výživy
Průběh řešení: 2007 2008
123307/2007 C - 2233 MUDr. Jan Brožík Hodnocení aktivity Crohnovy choroby pomocí kontrastní dynamické ultrasonografie
Průběh řešení: 2007 2008
24807/2007 C - 7248 MUDr. Jaroslava Dusová Intravitrealní aplikace triamcinolon acetonidu u makulárního edému různé etiologie
Průběh řešení: 2007 2008
142007/2007 C - 2420 MUDr. Ludovít Klzo Porovnání sycení abdominálních struktur po aplikaci MR kontrastní látky: srovnání gadobutrolu a Gd-EOB-DTPA
Průběh řešení: 2007
32207/2007 C - 7322 Mgr. Miroslav Kovařík Vliv beta-hydroxy-beta-methylbutyrátu na metabolismus proteinů a aminokyselin u modelu sepse
Průběh řešení: 2007
36007/2007 C - 7360 MUDr. Dana Liláková Kvalita vidění u nedonošených dětí
Průběh řešení: 2007 2008
53107/2007 C - 7531

Mgr. Olga Popelová
(Mgr. Anna Potáčová)

Změny matrixových metaloproteinas a jejich inhibitorů na modelu chronické kardiotoxicity antracyklinů
Průběh řešení: 2007 2008

66107/2007 C - 7661

MUDr. Lidmila Procházková

Využití OCT Visante při vyšetření úhlu u pacientů se sekundárním glaukomem po PPV
Průběh řešení: 2007 2008 2009

40207/2007 C - 7402

Ing. Rastislav Slavkovský

Studium hojení ran na zvířecím modelu diabetes mellitus typu II - potkanovi Zucker Diabetic Fatty
Průběh řešení: 2007 2008

24207/2007 C - 7242

MUDr. Ing. Aleš Urban

Zraková "mismatch" negativita u pacientů se schizofrenií
Průběh řešení: 2007 2008

2006

86/2006 C

Mgr. Alena Jiroutová

Vliv extracelulární matrix na expresi genů jaterních myofibroblastů
Průběh řešení: 2006 2007 2008

89/2006 C

Mgr. Olga Popelová

Studium účinků deferipronu z hlediska potenciálního protektivního působení u experimentálně navozené antracyklinové kardiotoxicity
Průběh řešení: 2006 2007

90/2006 C

Mgr. René Endlicher
(Mgr. Tomáš Roušar)

Spektrofluorimetrická detekce oxidačního stresu během modelového toxického poškození hepatocytů kultivovaných in vitro
Průběh řešení: 2006 2007 2008

91/2006 C

Mgr. Martin Štěrba

Aplikace proteomické analýzy do studia antracyklinem-indukované kardiomyopatie na experimentálním modelu
Průběh řešení: 2006

2005

80/2005 C

MUDr. Jarmila Čelakovská

Sledování některých imunologických parametrů u nemocných s atopickým ekzémem a vypracování metodiky atopických epikutánních testů
Průběh řešení: 2005 2006

82/2005 C

MUDr. Petr Hájek

Histochemické změny nervového systému vyvolané vysoce toxickými inhibitory cholinesteráz
Průběh řešení: 2005 2006

92/2005 C

MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Cytochrom P450 3A4 a multidrug resistance proteiny MDR1 a MRP2 jako hlavní příčina lékových interakcí na úrovni eliminace léčiv z organizmu
Průběh řešení: 2005 2006

86/2005 C

Mgr. Anna Potáčová

Podíl metaloproteináz na remodelaci myokardu u daunorubicinové kardiomyopatie
Průběh řešení: 2005 2006

2004

123/2004 C

Mgr. Radka Bolehovská

Studium indukce exprese UCP-2 RNA v jaterní tkáni potkanů po podání trijodtyroninu
Průběh řešení: 2004 2005 2006

126/2004 C

Mgr. Pavla Křiváková

Porovnání energetického metabolismu v jaterním homogenátu, izolovaných mitochondriích a izolovaných a kultivovaných hepatocytech
Průběh řešení: 2004 2005 2006

137/2004 C

MUDr. Milan Vošmik

Léčba nádorů hlavy a krku radioterapií s modulovanou intenzitou s využitím simultánního integrovaného boostu
Průběh řešení: 2004 2005 2006