Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 21.01. 2016

IGA MZ ČR ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2013

NT/14089-3 doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. Personalizace antibiotické léčby u chirurgických nemocných se závažnou bakteriální infekcí a významnou sekvestrací tekutin.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
NT/14037-3 prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D. Optimalizace léčby suché formy věkem podmíněné makulární degenerace rheohemaferézou.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
NT/14035-3 prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. Kineticky řízené odstranění plazmatického pegylovaného liposomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
2012
NT/13721-4 prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Cílená proteomická analýza u hypertrofické kardiomyopatie.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015
NT/13477-4 doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. Užití syntetických biomateriálů k léčení rozsáhlých defektů skeletu při reimplantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015
NT/13461-4 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Vztah mezi množstvím bakterií v plodové vodě a intenzitou intraamniální zánětlivé odpovědi u pacientek s předčasným odtokem plodové vody.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015
NT/13475-4 MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. Léčba percepční ztráty sluchu reohemaferézou.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015
NT/13457-4 doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. Antracyklinová kardiotoxicita – nové možnosti farmakologické protekce a rizika kombinace s biologicky cílenou protinádorovou léčbou.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015
NT/13473-3 prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. Patofyziologie nádoru prsu a její ovlivnění rostlinnými protinádorovými látkami, boldinem a alfa-tomatinem.
Průběh řešení: 2012 2013 2014

2011

NT/12287-5 prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. Význam insulinové resistence v patogenezi kardiometabolického rizika u diabetes mellitus.
Průběh řešení: 2011 2012 2013 2014 2015
2010
NT/11344-4 MUDr. Filip Gabalec Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy.
Průběh řešení: 2010 2011 2012 2013

2009

NS/10348-3

Mgr. Eva Vachková

Pacientovo pojetí nemoci - téma obohacující ošetřovatelské modely, ošetřovatelskou diagnostiku a intervenci
Průběh řešení: 2009 2010 2011

NS/10364-3

doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Pilotní studie neinvazivního monitorování hepatotoxicity v průběhu dlouhodobé farmakokineticky řízené léčby psoriázy metotrexátem a kyselinou listovou
Průběh řešení: 2009 2010 2011

NS/10353-3

doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.

Orální zdraví předškolních dětí, příjem fluoridů a postoje a chování rodičů v prevenci zubního kazu dočasného chrupu
Průběh řešení: 2009 2010 2011

NS/10363-3

prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

Hemodynamické, klinické a biochemické sledování nemocných před a po transjugulárním intrahepatálním portosystémovém zkratu (TIPS), část IV
Průběh řešení: 2009 2010 2011

2008

NS/9741-3/2009 prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Katetrizační léčba nemocných s těžkou aortální stenosou
Průběh řešení: 2009 2010

NS/9744-3/2008 MUDr. Lenka Vavřičková

Koroze protetických materiálů v dutině ústní
Průběh řešení: 2009 2010

NS/9738-4/2008 prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Vliv systémové léčby rheoferézou na funkční stav sítnice u věkem podmíněné makulární degenerace
Průběh řešení: 2009 2010 2011

NS/9737-3/2008 MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

Změny chemorezistence/chemosensitivity ovariálních nádorových buněk
Průběh řešení: 2009 2010

NS/9739-3/2008 doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.

Mohou statiny zmírnit rozvoj cholestatického jaterního poškození?
Průběh řešení: 2009 2010

NS/9742-2/2008 doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.

Dokončení vývoje a výroba univerzální aparatůry pro měření minutového srdečního výdeje, zkratů a regurgitací
Průběh řešení: 2009

NS/9743-4/2008 prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Patogeneze malnutrice při renálním selhání a vliv léčebné intervence
Průběh řešení: 2009 2010 2011

2007

NR9181-3/07

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Léčba závažné tyreoidální orbitopatie hemoreoferézou, význam změn vybraných patogenetických činitelů
Průběh řešení: 2007 2008 2009

NR9182-3/07

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Izolace, kultivace, diferenciace a fenotypizace kmenových buněk zubní pulpy
Průběh řešení: 2007 2008 2009

NR9174-3/07

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Stanovení a význam rezistence na protidestičkovou léčbu
Průběh řešení: 2007 2008 2009 2010

NR9176-3/07

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Úloha a časový průběh změn cirkulujících metaloproteináz, solubilní ligandy CD40 a tkáňového faktoru u nemocných s akutním koronárním syndromem
Průběh řešení: 2007 2008 2009

2006

NR/9096-4/06

prof. MUDr. Bohuslav Melichar. Ph.D.

Rizikové faktory aterosklerózy u nemocných s nádorovým onemocněním
Průběh řešení: 2006 2007 2008 2009

NR/8781-3/06 doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. Vliv kouření na onemocnění dutiny ústní
Průběh řešení: 2006 2007 2008

NR/8768-3/06

doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

Klinický význam rozdílu chování čerstvě izolovaných a zmrazených ovariálních nádorových buněk
Průběh řešení: 2006 2007 2008

2005

NR/8419-4/05

prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

Hemodynamické, klinické a biochemické sledování nemocných před a po transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS),
část III+
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008

NR/8404-3/05

MUDr. Martin Kanta, Ph.D.

Ověření významu peroperačního měření tlaku v karpálním tunelu při operacích karpálního tunelu minimálně invazivními technikami
Průběh řešení: 2005 2006 2007

NR/8407-4/05

MUDr. Vladimír Koblížek

Vyšetřování funkce a struktury cílií respiračního epitelu u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Průběh řešení: 2005 2006 2008 2008

NR 8421-4/05

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.

Nové typy zrakových evokovaných potenciálů pro diagnostiku funkčních poruch CNS
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008

1A/8671-5/05

prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Farmakokinetika gentamicinu, predikce dávkování u nedonošených a donošených novorozenců
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009

NR/8392-3/05

prof. MUDr. Bohuslav Melichar. Ph.D.

Prediktivní a prognostické faktory u nemocných s karcinomem prsu léčených neoadjuvantní chemoterapií
Průběh řešení: 2005 2006 2007

NR/8363-3/05

MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.

Imunohistochemické stanovení prognostických markerů u ovariálního karcinomu a jejich korelace s klinickým průběhem onemocnění
Průběh řešení: 2005 2006 2007

NR/8373-3/05

doc. MUDr. Lukáš Smolej

Vztah angiogeneze k expresi ZAP-70 a klinickému průběhu u chronické lymfocytární leukémie
Průběh řešení: 2005 2006 2007

2004

NR8154-3/04

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Zhodnocení úrovně zdravotního rizika Goeckermanovy terapie (UV-B + dehet) psoriázy u dospělých
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/8159-3/04

MUDr. Dana Hrnčiariková

Výskyt malnutrice a karenčních stavů u pacientů vyššího věku přijímaných do nemocnice. Vliv pobytu v nemocnici a možnosti nutriční podpory
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/7947-3/04

doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Nové postupy sledování a prevence nežádoucích účinků farmakoterapie psoriázy metotrexátem: farmakokinetika MTX a vlivy genového polymorfizmu enzymu methylentetrahydrofolátreduktáza, suplemetace foláty ve stravě a podávání kyseliny listové
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/8037-5/04

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Vlivy standardního předoperačního hladovění a žíznění na celkový stav operovaných
Průběh řešení: 2004 2005 2006 2007 2008

NR/8036-3/04

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Resistence na kyselinu acetylosalicylovou (ASA) u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a změny funkce trombocytů u non responderů na ASA jako bioindikátory léčebné strategie a prognózy těchto nemocných
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/7969-3/04

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Terapie demyelinizačních onemocnění CNS neurálními kmenovými buňkami
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/7935-3/04

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Interakce galantaminu s modulátory membránového transportu na úrovni centrálního nervového systému
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/7953-3/04

doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

Stanovení zásad týmové spolupráce při diagnostice a léčbě páteřních metastáz. Určení kritérií pro výběr pacientů vhodných k radikální chirurgické léčbě
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/7964-3/04

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Výživa a Alzheimerova choroba
Průběh řešení: 2004 2005 2006

NR/8156-3/04

MUDr. Vobořilová

Postižení sliznice tenkého střeva při chemoterapii ovariálního karcinomu a sledování hladiny neopterinu v moči u nemocných
s ovariálním karcinomem jako ukazatele systémové imunitní aktivace
Průběh řešení: 2004 2005 2006

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

NR/8131-3/04

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Stanovení hladiny tkáňového faktoru u akutních koronárních syndromů a stabilních forem ischemické choroby srdeční
Průběh řešení: 2004 2005 2006