Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 24.01. 2020

BBMRI-CZ

Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolu příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP, pro projekt: BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob; registrační číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674.
Příjemcem projektu je Univerzita Karlova (1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Plzni). Partnery s finančním příspěvkem je Masarykův onkologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci.
 
  • Základní informace o projektu
Projekt je zaměřen na prospektivní sběr a výzkum vzorků připravovaných v rámci sítě bank lidského biologického materiálu sdružených v infrastruktuře BBMRI-CZ. Projekt povede k rozšíření spektra vzorků, zefektivnění postupů přípravy a dlouhodobého uchování vzorků (preanalytická fáze). Zásadním přínosem bude výzkum etiopatogeneze širokého spektra nádorových onemocnění i socioekonomicky závažných nenádorových chorob z různých oblastí medicíny (gastroenterologie, kardiologie, oftalmologie).
 
  • Cíl projektu
Projekt má 3 základní cíle, které jsou reflektovány třemi vědeckými programy (VP). Cílem VP1 je rozšířit spektrum, ale i množství získaného biomateriálu (BM) pro jeho zpracování a přímé použití v rámci projektu, období udržitelnosti a dále. Vzorky budou využity v rámci IS BBMRI-CZ, ale budou k dispozici i pro potřeby vědeckých institucí v ČR a zahraničí. Dojde k rozšíření spektra BM získaného z nádorových onemocnění (nádory ledvin, prostaty) i socioekonomicky závažných neonkologických chorob (gastroenterologie, kardiologie, neurologie, oftalmologie).
Náplní VP2 je modifikace, optimalizace a standardizace postupů primárního zpracování BM a podmínek dlouhodobého skladování vzorků (preanalytická fáze) s cílem minimalizovat jak pokles kvality vzorku, tak objem potřebný pro následné zkoumání buněčně-molekulárními postupy. Cílem je charakterizovat změny, ke kterým v BM dochází na molekulární úrovni během přípravy a skladování, definovat a standardizovat optimální podmínky pro skladování tkání s maximální výtěžností pro studium různých typů biomarkerů, ale i umožnit současnou detekci nukleových kyselin, proteinů a metabolitů.
Cílem VP 3 je studium etiopatogeneze nádorových a nenádorových chorob a výzkum biomarkerů na získaných vzorcích. Výzkum je zaměřen na objasnění etiopatogeneze nádorových onemocnění (karcinom dělohy, děložního čípku, ovaria, kolorekta, malignity hlavy a krku, urologické malignity, nádory ledvin, varlat, prostaty, oka), přičemž studium biomarkerů potenciálně využitelných v klinické praxi se bude lišit podle jednotlivých studovaných diagnóz. Z nenádorových onemocnění budou zkoumány idiopatické střevní záněty s cílem ozřejmit vztah střevního mikroprostředí ke vzniku a aktivitě choroby. Cílem je i využití různých sérových biomarkerů pro časný záchyt dědičných kardiomyopatií a dalších chorob srdce a plic. 
 
  • Dotace 
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu  ve výši  35 456 060,00 Kč, z toho 30 137 651,00 Kč činí dotace, výše 1 772 803,00Kč tvoří vlastní prostředky financování.
Pro LF UK v Hradci Králové je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 11 262 876,40 Kč.
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 10. 2017
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2017
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 23. 8. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2020
 
  • Realizační projektový tým
Vedoucí výzkumného týmu LF HK:      prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Koordinátor projektu za LF HK:            Ing. Marie Kotlovská