Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 21.05. 2019

CORE FACILITIES

Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP, pro projekt Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

Základní informace o projektu

 • Cíl projektu
Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK pořízením core facilities a dalšího materiálně technického a infrastrukturního zabezpečení nezbytného pro modernizaci doktorských studijních programů, která bude provedena v rámci komplementárního projektu INODOK. Projekt podpoří odborný růst studentů DSP a akademických pracovníků vč. postdoků a umožní jim získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v moderních metodikách biomedicínského VaV.
 
 • Specifické cíle
1) Pořízení tzv. core facilities.

2) Výchova cílových skupin studentů DSP a mladých vědeckých či klinických pracovníků v oblasti biomedicínského výzkumu, včetně osvojení praktických metodik a dovedností a využití mezioborové, příp. mezifakultní spolupráce.

3) Zavádění vhodných metodických přístupů pro výše zmíněné vzdělávání.

4) Podpora individuálního rozvoje mentorů, a to prostřednictvím soustavného vzdělávání v oboru (účast na zahraničních výměnných pobytech, stážích, workshopech či konferencích).

5) Systematická podpora vědeckých aktivit mladých pracovníků a studentů v rámci programů SVOČ a DSP.

6) Smluvní výzkum a spolupráce s aplikační sférou vč. nabízení využití přístrojů a služeb.
 
 • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 192 699 824,53 Kč, z toho 163 794 850,85 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 19 269 982,45 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 9 634 991,23 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
 
 • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 01. 2016
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 05. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31. 07. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 07. 2021​
 
 • Realizační projektový tým
ředitel projektu:     doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
manažer projektu: Mgr. Petra Kubizňáková
finanční manažer: Ing. Lucie Sotonová
asistent projektu:  Kristýna Vaňková

Aktuality


Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Běžné laboratorní přístroje
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Vybavení a zařízení do vivária
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na PCR systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na multifunkční destičkový reader
 

Přístroje

Xevo TQ-XS, ACQUITY UUPLC I-Class System (SM-FTN)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0005
Datum dodání: 18. 5. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie

Agilent Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0020

Datum dodání: 7. 6. 2018
Umístění: Ústav fyziologie


Lightcycler RT-PCR
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 9. 8. 2018
Umístění: Ústav lékařské biologie a genetiky

Ultrasound Imaging System, Vevo 3100
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0004
Datum dodání: 6. 9. 2018
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium

IVIS Spectrum In Vivo Imaging System
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0003
Datum dodání: 25. 10. 2018
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium

Laboratoř Comet assay
 • Termoblok
Jedna z položek veřejné zakázky: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 11. 9. 2018
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství

Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie
 • Wes Systém - kapilární automatizovaná platforma pro separaci proteinů
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0007
Datum dodání: 1. 6. 2018
Umístění: Ústav farmakologie
 • FUSION SOLO 7S EDGE (chemidokumentační systém), POWER BLOTTER SYSTÉM (dry blot), Soubor vybavení pro nácvik Western blotu (set přístrojů), Bioruptor pico, PowerPRO 300 (zdroj pro elektroforézu)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0006
Datum dodání: 9. 1. 2019, 16. 1. 2019
Umístění: Ústav farmakologie, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • qPCR
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 30. 7. 2018, 31. 7. 2018, 8. 8. 2018, 9. 8. 2018
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Ústav farmakologie, Ústav lékařské biologie a genetiky
 • HPLC systém
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0038
Datum dodání: 16. 10. 2018
Umístění: Ústav farmakologie

Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
 • Samag SM-12 (automatický izolátor nukleových kyselin)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0010
Datum dodání: 14. 1. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Nanodrop
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0019
Datum dodání: 31. 10. 2018
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Real-Time PCR cyklér, Gradientový cyklér
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 30. 7. 2018, 31. 7. 2018
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • GeneXpert systém
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0011
Datum dodání: 16. 1. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a dignostiky
 • VeritiTM 96-Well Thermal Cycler
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0012
Datum dodání: 19. 12. 2018
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Laboratoř průtokové cytometrie
 • UV-Vis spektrofotometr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0019
Datum dodání: 10. 12. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Průtokový cytometr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0016
Datum dodání: 19. 12. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie

Elektrofyziologická laboratoř
 • Auto Refrakto-keratometr (ARK-1a) a HEP Perimetr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0021
Datum dodání: 30. 8. 2018, 4. 9. 2018
Umístění: Ústav patologické fyziologie