Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 23.11. 2018

CORE FACILITIES

Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP, pro projekt Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

Základní informace o projektu

  • Cíl projektu
Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK pořízením core facilities a dalšího materiálně technického a infrastrukturního zabezpečení nezbytného pro modernizaci doktorských studijních programů, která bude provedena v rámci komplementárního projektu INODOK. Projekt podpoří odborný růst studentů DSP a akademických pracovníků vč. postdoků a umožní jim získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v moderních metodikách biomedicínského VaV.
 
  • Specifické cíle
1) Pořízení tzv. core facilities.

2) Výchova cílových skupin studentů DSP a mladých vědeckých či klinických pracovníků v oblasti biomedicínského výzkumu, včetně osvojení praktických metodik a dovedností a využití mezioborové, příp. mezifakultní spolupráce.

3) Zavádění vhodných metodických přístupů pro výše zmíněné vzdělávání.

4) Podpora individuálního rozvoje mentorů, a to prostřednictvím soustavného vzdělávání v oboru (účast na zahraničních výměnných pobytech, stážích, workshopech či konferencích).

5) Systematická podpora vědeckých aktivit mladých pracovníků a studentů v rámci programů SVOČ a DSP.

6) Smluvní výzkum a spolupráce s aplikační sférou vč. nabízení využití přístrojů a služeb.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 192 699 824,53 Kč, z toho 163 794 850,85 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 19 269 982,45 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 9 634 991,23 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 01. 2016
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 05. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31. 07. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 07. 2021​
 
  • Realizační projektový tým
ředitel projektu:     doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
manažer projektu: Mgr. Petra Kubizňáková
finanční manažer: Ing. Lucie Sotonová
asistent projektu:  Kristýna Vaňková

Aktuality

Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Spektrofotometry
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř průtokové cytometrie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Automatizovaný detekční systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Automatický izolátor nukleových kyselin
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Běžné laboratorní přístroje
Seahorse XF metabolic workshop 16th October, 2018
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Gradientový real-time cyklér
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Vybavení a zařízení do vivária
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na PCR systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na multifunkční destičkový reader