Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 31.05. 2019

E-LEARNING

Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP, pro projekt Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002518.
 

Základní informace o projektu

  • Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření výuky pregraduálních studijních programů na LF UK v HK (zejména pak oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine, Dentistry a Ošetřovatelství) prostřednictvím zavedení nové elektronické a interaktivní metody výuky a modernizací přístrojového a materiálového vybavení. Díky realizaci projektu dojde k podpoře části kontaktní výuky e-learningovými kurzy, přičemž větší část teoretické výuky bude doplněna inovovanými elektronickými oporami. Projekt je komplementární s celouniverzitním ESF projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK.
 
  • Specifické cíle
  1. Pořízení AV techniky vč. příslušenství, potřebné pro zpracování materiálů za účelem tvorby elektronických výukových kurzů (samotná tvorba e-learningových kurzů je dílčí součástí komplementárního projektu ESF "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce").
  2. Pořízení serverové infrastruktury pro virtualizaci z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího serveru.
  3. Pořízení zobrazovací a AV techniky, která bude sloužit pregraduálním studentům v prezenční teoretické výuce i v praktických cvičeních.
  4. Vybavení mikroskopické praktikárny, modernizace a rozšíření stávajícího zastaralého vybavení mikroskopy a AV technikou za účelem kvalitní praktické výuky patologie multimediální formou.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 14 962 961,37 Kč, z toho 12 718 517,16 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 1 496 296,14 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 748 148,07 Kč z vlastních zdrojů (5%).
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 7. 2017
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. 8. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022
 
  • Realizační projektový tým
Garant projektu:            MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.
Projektový manažer:     Ing. Tereza Slámová
Finanční manažer:        Ing. Lenka Michálková
Administrátor projektu:  Mgr. Aneta Květinová
 

Aktuality

Na profilu zadavatele jsme zveřejnili tyto veřejné zakázky:
 
Veřejná zakázka: LF HK - Pořízení hardwaru - servery pro zajištění infrastruktury virtualizace

Veřejná zakázka: LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

Veřejná zakázka: LF HK – Pořízení laboratorních mikroskopů