Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 12.03. 2020

ERDF II

ERDF pro VŠ II na UK - MRR

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolupříjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP, pro projekt ERDF pro VŠ II na UK - MRR vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295.
 
  • Cíl projektu
Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách Univerzity Karlovy.
 
V současné době je nutností zavádění nových forem a metod výuky tak, aby absolventi lékařských a farmaceutických oborů byli dostatečně připraveni na vstup do praxe s ohledem na neustálý vývoj v oblasti nových léčebných a laboratorních postupů, a s nutností umět v praxi používat nejmodernější stroje a zařízení, kterými jsou zdravotnická zařízení vybavena. Projekt řeší nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů, jak v oblasti oborově obsahové, reagující na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem a v neposlední řadě materiálem. Bez infrastrukturní podpory není možné potřebné inovace výuky zavádět. 
 
V rámci jednotlivých fakult bude nutné realizovat stavební úpravy, dojde k modernizaci a vybavení výukových laboratoří, modernizaci a vybavení poslucháren, modernizaci učeben, modernizaci přístrojového vybavení, modernizaci softwarového a hardwarového vybavení a v neposlední řadě dojde ke zpřístupnění či vytvoření elektronických informačních zdrojů.
 
Prostřednictvím aktivit jednotlivých fakult je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního a neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci inovování předmětů nebo studijních programů je předmětem komplementárního ESF projektu. 
 
  • Specifické cíle
Hlavním cílem projektu je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králové a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Konkrétně se bude jednat o:
1) Rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové), pořízení informačních zdrojů
2) Modernizace poslucháren a učeben v budově teoretických ústavů a Výukového centra Lékařské fakulty v Hradci Králové (Lékařská fakulta v Hradci Králové), pořízení virtuálních učebních pomůcek
3) Vytvoření modelového výukového prostředí - Simulační centrum (Lékařská fakulta v Plzni)

Realizací projektu dojde ke komplexnímu zkvalitnění výuky poskytované studentům bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách v méně rozvinutých regionech. Komplexní zkvalitnění výuky spočívá v zajištění prostředí pro výuku, která je v rámci ESF aktivit inovovaná v souladu s potřebami trhu práce tak, aby tato výuka mohla být realizována na moderním, kvalitním, technologicky pokročilém vybavení a pomůckách, a studenti tak byli lépe připraveni na vstup do praxe.  Modernizované a nově vybavené studijní prostředí rovněž umožní zavedení inovovaných metod výuky studijních oborů a umožní studentům osvojit si dovednosti nezbytné pro budoucí výkon praxe.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 97 796 428,32 Kč, z toho 83 126 964,07 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 9 779 642,83 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 4 889 821,42 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
Celkový obnos dotace je poskytnut na realizaci projektu napříč více fakultami UK. Pro LF HK je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 38 276 401,99 Kč.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01.10.2019
Zahájení fyzické realizace projektu: 01.01. 2020 
Ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2019
 
  • Realizační projektový tým LF HK
odborný garant:             bude doplněn
projektový manažer:      Mgr. Karolína Fischerová
finanční manažer:          Ing. Hana Žižková