Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 24.01. 2020

ERDF II

ERDF pro VŠ II na UK - MRR

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolupříjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP, pro projekt ERDF pro VŠ II na UK - MRR vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295.
 
  • Cíl projektu
Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na inovace bakalářských a magisterských studijních programů a oborů, prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách Univerzity Karlovy. Předmětem projektu je podpořit realizaci aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK a to prostřednictvím pořízení nezbytného vybavení a pomůcek (popř. stavebních úprav).
 
  • Specifické cíle
Hlavním cílem projektu je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králově a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, konkrétně se bude jednat o:
- Rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové), pořízení informačních zdrojů
- Modernizace poslucháren a učeben v budově teoretických ústavů a Výukového centra Lékařské fakulty v Hradci Králové (Lékařská fakulta v Hradci Králové), pořízení virtuálních učebních pomůcek
- Vytvoření modelového výukového prostředí Simulační centrum (Lékařská fakulta v Plzni)

Cíle projektu jsou také v souladu s Dlouhodobým záměrem UK pro období 2016-2020, konkrétně s cíli 2, 3, 4 a 5, konkrétně jsou informace k provazbám mezi DZ UK 2014 -20 a aktivitami OP VVV uvedeny ve Strategickém plánu rozvoje Univerzity Karlovy (SPR UK), v kapitole 4.4.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 97 796 428,32 Kč, z toho 83 126 964,07 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 9 779 642,83 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 4 889 821,42 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
Celkový obnos dotace je poskytnut na realizaci projektu napříč více fakultami UK. Pro LF HK je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 38 276 401,99 Kč.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01.10.2019
Zahájení fyzické realizace projektu: 01.01. 2020 
Ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2019
 
  • Realizační projektový tým LF HK
odborný garant:             doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
projektový manažer:      Mgr. Karolína Fischerová
finanční manažer:          Ing. Hana Žižková