Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 12.01. 2022

ESF II

ESF pro VŠ II na UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolupříjemcem dotace v rámci  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) , výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP, pro projekt  ESF pro VŠ II na UK vedeného pod registračním číslem  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322 .
 
  • Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na LF UK v HK pomocí zvýšení personálních kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro zavádění nových trendů a metod výuky. Dalším dílčím cílem je posílení vazeb mezi VŠ a jejími absolventy. Projekt je na LF HK komplementární s projektem ERDF pro VŠ II na UK – MRR.
 
  • Specifické cíle
1. Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy (zapojena LF HK)
2. Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace strategického řízení studijních programů na vysokých školách (zapojena LF HK)
3. Komplexní systém podpory studentů se SP a dalších znevýhodněných skupin studentů na UK
4. Podpora uchazečů a studentů se socioekonomickým znevýhodněním
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 59 963 984,74 Kč, z toho 43 833 672,82 Kč (73,1 %) z Evropského sociálního fondu, 13 132 112,67 Kč (21,9 %) ze státního rozpočtu a 2 998 199,25 Kč (5 %) z vlastních zdrojů.
Celková obnos dotace je poskytnuta na realizaci projektu napříč více fakultami UK. Pro LF HK je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 5 153 000 Kč.
 
  • Harmonogram
Zahájení fyzické realizace projektu: 01.01. 2020 
Ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.11.2019
 
  • Realizační projektový tým LF HK
Odborný garant:                MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Projektový manažer:        Ing. Tereza Slámová
Finanční manažer:            Ivana Lochmanová