Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 23.04. 2019

FANTOM

Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP, pro projekt Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519.

Základní informace o projektu

  • Cíl projektu
Cílem projektu je inovace a modernizace výuky klinických a teoretických oborů LF UK v HK, a to prostřednictvím pořízení simulátorů a fantomů, které umožní studentům bezpečně si osvojit znalosti a dovednosti nezbytné pro budoucí lékaře. Na pořizovaných výukových trenažérech bude možné zajistit, za maximálně realistických podmínek, nácvik základních vyšetřovacích a terapeutických technik či lékařského rozhodování. Projekt je komplementární s ESF projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK.
 
  • Specifické cíle
  1. Vznik simulačního centra zaměřeného na základy péče o kriticky nemocného (vyšetření, zajištění pacienta vč. kanylací, KPR a ostatních postupů) a pořízení dalších specializovaných simulátorů, fantomů a trenažérů pro kliniky LF UK v HK.   
  2. Inovace výuky studentů v magisterských programech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, resp. General medicine, Dentistry, a v bakalářském programu Ošetřovatelství. 
  3. Procvičení pracovních postupů a získání praktických návyků zejména v oblasti anesteziologie a resuscitace, radiologie a napříč interními obory (ošetřovatelství, fyziologie, biofyzika a biochemie, resp. chirurgie, porodnictví a gynekologie, stomatologie, oční lékařství a ORL). 
  4. Propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech.
  5. Výuka lékařského rozhodování prostřednictvím manuálního provádění zdravotnických úkonů na simulátorech.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 47 566 024,81 Kč, z toho 40 431 121,08 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 4 756 602,48 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 2 378 301,25 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 7. 2017
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. 8. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2020
 
  • Realizační projektový tým
Garant projektu:           doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
Projektový manažer:    Bc. Jiří Černý
Finanční manažer:       Ing. Lenka Michálková
Administrátor projektu: Ing. Lenka Michálková