Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 05.09. 2022

INODOK

Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP, pro projekt Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002520.

Základní informace o projektu

  • Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení kvality a uplatnitelnosti absolventů doktorských studijních programů (DSP) Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK v HK ) a stabilizace jejich počtu. Řešení staví na komplexní inovaci povinné i volitelné výuky 22 akreditovaných DSP s větší orientací na aktuální potřeby řešeného výzkumu a na rozvoj praktických dovedností ve špičkových metodách. Projekt je komplementární k projektu CORE FACILITIES, který řeší modernizaci výzkumných infrastruktur.
 
  • Specifické cíle
1) Rozšíření spektra metodických možností a vzájemné provázání týmů s využitím všech jejich dostupných kapacit.

2) Zavedení nových předmětů a reorganizace stávajícího vzdělávacího procesu tak, aby došlo ke kvalitnímu pokrytí vzdělávání v problematikách zásad vědecké práce, organizace preklinických i klinických studií, kritického hodnocení výsledků, softwarové podpory vědecké práce ve vztahu k používání citačních a statistických programů, tvorby publikací a sepisování grantových žádostí a prezentace vědeckých výsledků.

3) Zavedení nových praktických kurzů inovativních experimentálních a molekulárně-diagnostických metod biomedicínského výzkumu a pokročilých in vivo metod.

4) Podpora mezioborové uplatnitelnosti absolventů DSP.

5) Vytvoření platformy pro trvalou komunikaci mezi týmy v klinickém a preklinickém výzkumu. Rozvinutí spoluprací s ostatními součástmi UK, regionálními akademickými pracovišti – Univerzita Hradec Králové (UHK), Univerzita Pardubice (UPCE), Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) a s aplikační sférou.

6) Zvýšení a podpora mobility studentů DSP s aktivním přístupem zejména k dlouhodobým zahraničním stážím, včetně implementace motivačních a kontrolních nástrojů.

7) Rozvoj vědecké činnosti pregraduálních studentů na LF UK v HK a podpora účasti pregraduálních studentů ve studentských vědeckých a odborných činnostech.

8) Vyšší motivace ke studiu DSP a k vědecké práci. Obecná popularizace a podpora vědy a výzkumu na LF UK v HK.
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 10 470 258,40 CZK, z toho 8 899 719,64 Kč (85%) z Evropského sociálního fondu, 1 047 025,84 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 523 512,92 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 03. 2016
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 07. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31. 07. 2017
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2022
 
  • Realizační projektový tým
ředitel projektu:         doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
manažer projektu:     Mgr. Tereza Silbernaglová
finanční manažer:     Ing. Lucie Radoňová
asistent projektu:      Sára Podhrázská

Aktuality

Prodloužení výběrového řízení na zahraniční stáže pro doktorandy
Informujeme o prodlouženém výběrovém řízení na semestrální zahraniční stáže pro doktorandy. Informace k výběrovému řízení naleznete zde. Stáže se mohou zúčastnit také studenti zapsaní do prvních ročníků DSP. Přihlášky podávejte průběžně, nejpozději však do 31.10.2022. Přihlášku lze podat také bez souhlasu školitele, v tom případě tento souhlas zajistí projektový tým. (publ. 5. 9. 2022)

Zahraniční stáže pro doktorandy
Nabízíme semestrální zahraniční stáže pro doktorandy. Informace k výběrovému řízení naleznete zde. Přihlášky podávejte průběžně, nejpozději však do 31.8.2022. Přihlášku lze podat také bez souhlasu školitele, v tom případě tento souhlas zajistí projektový tým. (publ. 25. 7. 2022)

Dodatečné přijímací řízení do doktorských studijních programů pro AR 2020/2021
Prodlužujeme příjem přihlášek do nově akreditovaných studijních programů, uzávěrka je 1. 9. 2021, více informací zde. (publ. 4. 5. 2021)

Zahraniční stáže pro doktorandy - prodloužení výběrového řízení
V případě zájmu o zahraniční stáž v rámci projektu INODOK můžete podat přihlášku do 15. 3. 2021. Více informací naleznete zde. (publ. 1. 2. 2021)

Zahraniční stáže pro doktorandy - vyhlášení výběrového řízení
Možnost výjezdu na zahraniční stáž v rámci projektu INODOK je podmíněna účastí ve výběrovém řízení. Informace k výběrovému řízení naleznete zde a přihlášku do výběrového řízení zde. (publ. 18. 12. 2020)

Zahraniční stáže pro doktorandy
Prostřednictvím klíčové aktivity "Zahraniční stáže studentů DSP" projektu INODOK nabízíme studentům doktorských studijních programů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy možnost vyjet na zahraniční stáž. Základní informace naleznete zde. (publ. 5. 10. 2020)

Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro AR 2020/2021
Probíhá příjem přihlášek do nově akreditovaných studijních programů. Uzávěrka je 30. dubna 2020, více informací zde. (publ. 28. 2. 2020)

Informace o akreditacích
Lékařská fakulta v Hradci Králové získala od Rady pro vnitřní hodnocení UK oprávnění k realizaci doktorských studijních programů, inovovaných v rámci projektu INODOK. Výuka v inovovaných programech bude zahájena v akademickém roce 2020/2021. Děkujeme všem, kteří se na přípravě žádostí o akreditaci podíleli! Přehled doktorských studijních programů naleznete zde. (publ. 6. 12. 2019)

Informace o realizaci projektu za rok 2018
V rámci sběru podkladů pro přípravu výroční zprávy LF HK publikujeme informace o činnosti za rok 2018. (publ. 31. 3. 2019)

Žádost o stáž akademických pracovníků
Prostřednictvím klíčové aktivity "Zahraniční stáže akademiků" projektu INODOK umožňujeme akademickým a výzkumným pracovníkům Lékařské fakulty v Hradci Králové vyjet na tuzemskou nebo zahraniční stáž, která bude přínosná pro následnou inovaci DSP. Jedná se především o stáže k infrastruktuře pořízené z komplementárního projektu CORE FACILITIES. Formulář "Žádost o vyslání stáž" naleznete v editovatelné podobě zde. (publ. 12. 6. 2018)

Kulatý stůl IV na téma Supervision and monitoring of (PhD) students (publ. 21. 2. 2019)
Kulatý stůl III na téma Organizace vzdělávání v doktorských studijních programech (publ. 13. 9. 2018)
Kulatý stůl II na téma Organizace vzdělávání v doktorských studijních programech (publ. 28.3.2018)
Pozvánka na XXII. vědeckou konferenci (publ. 10.1.2018)
Kulatý stůl na téma Organizace vzdělávání v doktorských studijních programech (publ. 15.11.2018)