Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 12.01. 2022

IRWIn-BBMRI-CZ

Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je partnerem projektu Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015959 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP.

Základní informace o projektu

Záměrem projektu je technologická modernizace a upgrade velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ. Modernizace povede ke zvýšení reprodukovatelnosti základního a translačního výzkumu v oblastech zkoumání procesů etiopatogeneze nádorových a dalších společensky závažných onemocnění napříč různými obory medicíny.
 
  • Příjemce a partneři projektu
Příjemce projektu:
Masarykův onkologický ústav
Partneři projektu:
Univerzita Karlova (1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Lékařská fakulta v Plzni)
Univerzita Palackého v Olomouci
 
  • Cíl projektu
Projekt IRWIn-BBMRI-CZ povede k významnému technologickému posílení existující sítě výzkumných biobank. Investiční rozvoj bude zaměřen zejména na:

1) Dlouhodobé optimalizované (ekonomické) uložení HBM pomocí robotizovaných úložišť;
2) Optimalizace úkonů spojených s přípravou biobankových alikvotů na pracovištích patologie a laboratorní medicíny;
3) Kvalitativní rozvoj digitální patologie a rozvoj souvisejících činností a funkcionalit IT (moduly NIS/BBM, jejich napojení na IT služby BBMRI-ERIC, jako Directory, Negotiator, Locator, Connector a další připravované).

Návazným cílem projektu je další rozvoj expertízy BBMRI-CZ s potenciálem jejího využití pro externí uživatelskou komunitu. 

Výslednou ambicí a dlouhodobým cílem tohoto projektu je v souladu se strategií BBMRI-CZ a politikou BBMRI-ERIC poskytovat vědecké komunitě špičkové služby parametrické a dohledatelné kvality (odkaz).

Poznámka: Portfolio služeb, které dnes BBMRI-CZ poskytuje je uvedeno zde a je průběžně rozšiřováno. Uživatelská komunita medicínského výzkumu využívá odborných znalostí kvalifikovaných pracovníků BBMRI-CZ, jejich konzultačních služeb a zejména HBM/D uloženého v biobankách BBMRI-CZ ke kvalitnímu reprodukovatelnému výzkumu, zaměřeného zejména na personalizovanou, individualizovanou a precizní medicínu.
 
  • Dotace
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 87 272 308,00 Kč. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí celkové způsobilé výdaje 84 150 000,00 Kč, z toho 61 513 650,00 Kč (73,10 %) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 22 636 350,00 Kč (26,90%) ze státního rozpočtu.

Celkové způsobilé výdaje Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy na realizaci projektu jsou ve výši 7 152 794,00 Kč.
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2020
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2020
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 19. 3. 2020
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2022
 
  • Realizační tým
hlavní řešitel za LF HK:              prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
koordinátor projektu za LF HK:  Kristýna Vaňková