Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 24.01. 2020

IRWIn-BBMRI-CZ

Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolu příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP, pro projekt: Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ vedeného pod registračním číslem projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015959
Příjemcem projektu je Masarykův onkologický ústav. Partnery s finančním příspěvkem je Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova (1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Plzni).
 
  • Základní informace o projektu
Záměrem projektu je technologická modernizace a upgrade velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ. Cíle projektu jsou plně v souladu s Výzvou č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II, specifickým cílem 1 (SC 1). Modernizace povede ke zvýšení reprodukovatelnosti základního a translačního výzkumu v oblastech zkoumání procesů etiopatogeneze nádorových a dalších společensky závažných onemocnění napříč různými obory medicíny.
 
  • Cíl projektu
Portfolio služeb, které dnes BBMRI-CZ poskytuje je uvedeno na https://www.bbmri.cz/tools-services, a je průběžně rozšiřováno. Uživatelská komunita medicínského výzkumu využívá odborných znalostí kvalifikovaných pracovníků BBMRI-CZ, jejich konzultačních služeb a zejména HBM/D uloženého v biobankách BBMRI-CZ ke kvalitnímu reprodukovatelnému výzkumu, zaměřeného zejména na personalizovanou, individualizovanou a precizní medicínu.
Specifické cíle projektu: navrhovaný projekt IRWIn-BBMRI-CZ povede k významnému technologickému posílení existující sítě výzkumných biobank. Investiční rozvoj bude zaměřen zejména na dlouhodobé optimalizované (ekonomické) uložení HBM pomocí robotizovaných úložišť, na optimalizace úkonů spojených s přípravou biobankových alikvotů na pracovištích patologie a laboratorní medicíny, na kvalitativní rozvoj digitální patologie a rozvoj souvisejících činností a funkcionalit IT (moduly NIS/BBM, jejich napojení na IT služby BBMRI-ERIC, jako Directory, Negotiator, Locator, Connector a další připravované). Návazným cílem projektu je další rozvoj expertízy BBMRI-CZ s potenciálem jejího využití pro externí uživatelskou komunitu.
Výslednou ambicí a dlouhodobým cílem tohoto projektu je v souladu se strategií BBMRI-CZ a politikou BBMRI-ERIC poskytovat vědecké komunitě špičkové služby parametrické a dohledatelné kvality.
 
  • Dotace
Celkový rozpočet projektu činí 87 272 308,- Kč; celkové způsobilé výdaje: 84 150 000,- Kč; celkové nezpůsobilé výdaje: 3 122 308,- Kč;
Zmíněná částka dotace je ještě dále dělena na část poskytnutou z příspěvku Unie: 61 513 650,- Kč; národní veřejné zdroje: 22 636 350,- Kč. Pro LF UK v Hradci Králové je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 7 152 794,- Kč.
 
  • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2020
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2020
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: bude doplněno
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021
 
  • Realizační tým
Hlavní řešitel LF HK:      prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.