Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 31.05. 2019

InoMed

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je partnerem projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP.

Základní informace o projektu

  • Příjemce a partneři projektu
Příjemcem projektu:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové

Partneři projektu:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
  • Popis projektu
Projekt InoMed spočívá v posílené výzkumné spolupráci mezi FaF UK, LF HK a FN HK a je tvořen čtyřmi výzkumnými záměry, které se zaměřují na předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií v následujících oblastech: protinádorová léčiva, prevence negativního dopadu protinádorové léčby na kardiovaskulární systém, léčiva pro metabolické onemocnění jater spojená se steatózou a cholestázou a rozvoj včetně praktického uplatňování poznatků klinické farmacie v geriatrii.​
 
  • Cíl projektu
Primárním cílem projektu je posílení a zkvalitnění předaplikačního výzkumu na spolupracujících institucích a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V rámci projektu budou vytvořeny mezioborové výzkumné týmy napříč jednotlivými institucemi, tak aby bylo optimálně využito odborných schopností jednotlivých výzkumníků k danému cíli. Dále bude tímto projektem vytvořen formální rámec, infrastrukturní zázemí a motivace pro přechod od základního výzkumu do  předaplikační a aplikované oblasti. Projekt také vybuduje kapacity a bude motivovat výzkumné pracovníky pro posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, včetně žádoucí internacionalizace výzkumu.
Cílem projektu je využít bohatých zkušeností ve 4 konkrétně definovaných oblastech pro realizaci předaplikačního výzkumu s významným potenciálem pro ovlivnění celospolečenských problémů, zejména zdraví a kvalitu života populace. Očekáváme nalezení nových léčiv přírodního i syntetického původu vhodných pro léčbu nádorových onemocnění, a zároveň léčiva a biomarkery, které zabrání toxickému působení chemoterapie na kardiovaskulární systém. Dalším cílem je nalezení inovativních léčiv pro léčbu nealkoholové steatohepatidy a cholestázy a v neposlední řadě budou vypracovány softwarové nástroje pro podporu bezpečné a účinné farmakoterapie u geriatrických pacientů.
Cílem projektu je publikovat zajímavé výsledky předaplikačního výzkumu, ale také ochrana duševního vlastnictví formou patentových přihlášek a užitných vzorů, tak aby bylo možné využít výsledky výzkumu v praxi.
 
  • Dotace
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 93 883 307,74 CZK, z toho 79 800 811,57 Kč (85%) podpora z příspěvku Evropské unie, 9 388 330,78 Kč (10%) ze státního rozpočtu ČR a 4 694 165,39 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
Způsobilé výdaje Lékařské fakulty v Hradci Králové činí 29 433 727,60 Kč, z toho 607 290 Kč investičních a 28 826 437,60 Kč neinvestičních finančních prostředků.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 01. 2019
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 01. 2019 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 11. 4. 2019
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
 
  • Realizační projektový tým
odborný garant:        doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
projektový manažer: Ing. Tereza Slámová