Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 15.09. 2022

NANOBIO

Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismyUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je partnerem projektu Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP.

Základní informace o projektu

  • Příjemce a partneři projektu
Příjemcem projektu:

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Partneři projektu:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové.
 
  • Cíl projektu
Hlavním (rámcovým) cílem projektu NANOBIO je vytvoření multioborového centra špičkových výzkumných pracovišť Hradecko-pardubické aglomerace.
Cílem projektu je vytvořit tým odborníků komplementárních vědeckých oborů a vybudovat moderní infrastrukturu pro:
1) vývoj a charakterizaci nových nanomateriálů,
2) jejich povrchovou modifikaci a biofuncionalizaci,
3) testování vlivu nanomateriálů na lidský organismus.
Ve spolupráci všech biomedicínsky zaměřených pracovišť bude pro tento účel vytvořen funkční panel testů s cílem určit míru toxicity/biokompatibility ENMs a to na úrovni buněk, tkání i celých organismů. Validací těchto metod a expertním vyhodnocením získaných výsledků chceme výrobcům i uživatelům ENMs v Hradecko-pardubické aglomeraci poskytnout odborné i infrastrukturní zázemí pro charakterizaci ENMs. Přednostně se chceme zaměřit na ENMs využitelné v biomedicíně (např. diagnostika in vivo, terapie, vakcinace) a v biotechnologických procesech (např. nosiče pro izolaci a purifikaci bioaktivních látek, výroba reagencií pro in vitro diagnostiku).
 
  • Řešená problematika
Nanotechnologie je obor věnující se vývoji, výrobě, charakterizaci a také aplikaci struktur s rozměry v nanometrické škále. Takové nanomateriály (NM) mají unikátní vlastnosti, čehož se dnes využívá v mnoha odvětvích průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství, v ochraně životního prostředí. Také mnoho firem a menších podniků regionu se nanotechnologiím a výrobě NM pro různé aplikace věnují. Množství NM uváděných na trh rok od roku stoupá, dopad tzv. "nanovýrobků" na lidské zdraví není doposud dostatečně monitorován. Legislativní rámec se teprve vytváří. Na trh jsou převážně uváděny materiály na bázi pasivních nanostruktur, které zlepšují vlastnosti finálních výrobků. V rámci projektu se chceme zaměřit na tzv. aktivní nanostruktury (cílená léčiva, tkáňové systémy, implantáty), jejichž vlastnosti se během užívání mění. Proces testování toxicity/biokompatibility NM určené pro biomedicínské aplikace probíhá v ČR doposud nesystematicky a pro výrobce NM je časově i finančně náročný. Díky strukturovanému výzkumu mnoha vzdělávacích a odborných institucí v Hradecko-pardubické aglomeraci bude možné vytvořit projektový tým zkušených vědců a inženýrů z různých oborů, který bude schopen 1) vyvíjet nové perspektivní anorganické a anorganicko-organické NM,  2) nové NM charakterizovat, povrchově modifikovat, 3) vybrat, zavést a validovat metody, pomocí nichž bude možné ověřit, zda nehrozí při aplikaci aktivních nanostruktur v biomedicíně závažná rizika pro lidský organismus. Bude vytvořen funkční panel testů, jehož úkolem bude mapovat míru toxicity/biokompatibility těchto NM. Validací tohoto panelu spolu s expertním vyhodnocením získaných dat chceme výrobcům i zpracovatelům NM v regionu poskytnout odborné i infrastrukturní zázemí s možností zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu s NM. 
 
  • Dotace
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 115 906 987,53 CZK, z toho 98 520 939,40 Kč (85%) podpora z příspěvku Evropské unie, 11 590 698,75 Kč (10%) ze státního rozpočtu ČR a 5 795 349,38 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
Způsobilé výdaje Lékařské fakulty v Hradci Králové činí 8 331 973,10 Kč, z toho 5 100 938,55 Kč investičních a 3 231 034,55 Kč neinvestičních finančních prostředků.
 
  • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 03. 2018
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 03. 2018 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29. 05. 2018
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2022
 
  • Realizační projektový tým
odborný garant:        prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
projektový manažer: Mgr. Tereza Silbernaglová
finanční manažer:     Mgr. Karolína Fischerová

Výstupy a výsledky projektu

Publikace

                 

Metodický manuál

  • Zdeněk Fiala a kol.: Soubor metodik projektu Nanobio. Hradec Králové: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022.
 

Aktuality

Výroční a závěrečná konference projektu NANOBIO (publ. 7. 6. 2022)
Zveme Vás na Výroční a závěrečnou konferenci projektu NANOBIO, která proběhne v úterý 14.6.2022 od 10:00 na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické, místnost C2. Na celodenním programu zazní příspěvky hodnotící klíčové aktivity a výstupy projektu. Za LFHK přednesou pod vedením prof. Fialy výsledky své práce členové všech pracovních skupin. Akce je určena pro odbornou i širokou veřejnost. 
Více informací na http://projekt-nanobio.cz/planovane-prednasky/

Tým LF a FN na workshopu v Kraskově (publ. 21. 10. 2021)
Projektové výzkumné týmy z Lékařské fakulty v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové a z Univerzity Pardubice se sešly v úterý 19. října 2021 na pracovní schůzce v Kraskově. Na zasedání byly zhodnoceny dosažené výsledky a koordinovány finální projektové aktivity. V průběhu zasedání vystoupili rovněž zástupci významných českých výrobců nanomateriálů, kteří projevili zájem o pokračování spolupráce v oblasti hodnocení bezpečnosti nově vyvíjených nanočástic a nanomateriálů i po ukončení projektu. 


Veřejná zakázka - pořízení přístrojového vybavení  (opakované zadání) (publ. 02. 04. 2019)
Na profilu zadavatele byla zveřejněna veřejná zakázka na pořízení přístrojového vybavení pro projekt Nanobio. Její znění naleznete zde.

Výroční zpráva – Zhodnocení realizace projektu v roce 2018
Rozšířená verze příspěvku do Výroční zprávy Lékařské fakulty v Hradci králové za rok 2018 je k dispozici zde.

Veřejná zakázka - pořízení přístrojového vybavení (publ. 20. 08. 2018)
Na profilu zadavatele byla zveřejněna veřejná zakázka na pořízení přístrojového vybavení pro projekt Nanobio. Její znění naleznete zde.

Tisková zpráva – V Hradci se zkoumá škodlivost nanomateriálů (publ. 25. 04. 2018)
Nanomateriály a jejich účinky na lidský organismus – to je nový směr výzkumu na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Ta spolu s Univerzitou Pardubice (nositelem projektu) a Fakultní nemocnicí Hradec Králové začala realizovat čtyřletý výzkumný projekt s názvem NANOBIO, který bude nanomateriály vyvíjet a modifikovat. Zároveň budou odborníci z řad zkušených toxikologů, biologů, imunologů, biochemiků a histologů zkoumat, zda některé nanomateriály nemohou pro lidský organismus představovat potenciální zdravotní rizika. (celá tisková zpráva zde, mediální ohlasy zde)

Kick off meeting – 25. dubna 2018 v Hradci Králové (publ. 23. 04. 2018)
Ve středu 25. dubna proběhne od 9,30 v seminární místnosti Ústavu hygieny a preventivního lékařství na LF HK velká zahajovací schůzka projektu NANOBIO za účasti všech partnerů projektu. Cílem schůzky je seznámení týmů, představení cílů projektu a zahájení budoucí spolupráce. Na schůzku bude následně navazovat odborná schůzka k výzkumu cytotoxicity nanomateriálů.

Pro řešitele