Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 24.03. 2020

PERSONMED

Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je partnerem Fakultní nemocnice Hradec Králové příjemce dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP, pro projekt Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441.
 

 • Cíl projektu

Cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci těchto vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů na poli personalizované medicíny. Dále prověřit sadu nadějných výsledků z pohledu jejich aplikovatelnosti a zajistit jejich ochranu. V neposlední řadě pak zúročit kvalitu výzkumných témat rozvíjených na zapojených institucích v mezinárodní soutěži, vybudovat odborná konsorcia.
 

 • Výzkumné záměry
 1. Point-of-care testy u předčasného porodu: intraaminiální komplikace
 2. Point-of-care testy u předčasného porodu: mateřské a fetální komplikace
 3. Vaginální mikrobiom a předčasný porod
 4. Vliv exogenních a endogenních faktorů (zapojena LF HK)
 5. Moderní zobrazovací technika a nové technologie v predikci závažné neonatální morbidity u předčasného porodu
 6. Multimodální zobrazování a vyhodnocování efektu léčby roztroušené sklerózy
 7. Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví předčasného porodu: intraaminiální komplikace
 
 • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 39 422 352,95 Kč, z toho 33 509 000,00 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 913 352,95 Kč (15%) ze státního rozpočtu.
 
 • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2018
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31. 5. 2018
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
 
 • Realizační projektový tým na LF HK
Garant výzkumu za LF HK:              prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Administrátor projektu za LF HK:     Ing. Tereza Slámová