Věda a zahraničí

LFUK-HK-slamovate
Poslední změna: 14.06. 2019

Podpora rozvoje studijního prostředí na UK

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MMR

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je spolupříjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_17_044 ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP, pro projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR vedeného pod registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561.
 
  • Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách a součástech Univerzity Karlovy v průřezových oblastech v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů. Aktivity projektu tak efektivně podpoří intervence financované v rámci ESF projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.
Projekt je zaměřen na řešení nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů jak v oblasti odborně obsahové, reagujících na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami a přístroji, nábytkem a materiálem. Projekt se zaměřuje na dovybavení výukových a studijních prostor jednotlivých fakult a součástí UK, které tvoří samostatné funkční celky projektu. Jedná se o vybavení fakultních knihoven, studoven, přednáškových sálů a specializovaných učeben, výukových sálů pro praktickou výuku, jejichž modernizace má přímou vazbu na studijní programy bakalářských a magisterských studijních oborů. Prostřednictvím dílčích projektů jednotlivých fakult je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního, neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci reakreditací studijních programů a inovovaných předmětů probíhá na jednotlivých fakultách díky podpoře ESF projektu.
Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MRR je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském, Královéhradeckém, Středočeském a Jihočeském kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králové, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Pedagogické fakultě v lokalitě Brandýs nad Labem a ve výukových střediscích a prostorách, které provozně zajišťuje součást UK Správa budov a zařízení ve Špindlerově mlýně a v Dobronicích u Bechyně. V rámci dílčího projektu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy je cílem pořízení elektronických informačních zdrojů pro využití studenty bakalářských a magisterských studijních programů na jmenovaných fakultách v méně rozvinutém regionu. 
 
  • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 77 435.440,50 Kč, z toho 73 563 668,47 Kč činí dotace, zbylých 3 871 772,03 Kč tvoří vlastní prostředky UK. Zmíněná částka dotace je ještě dále dělena na část poskytnutou z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 65 820 124,42 Kč a část ze státního rozpočtu ve výši 7 743 544,05 Kč. Celkový obnos dotace je poskytnut na realizaci projektu napříč více fakultami UK. Pro LF HK je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 21 954 996,80 Kč.
 
  • Harmonogram
Zahájení fyzické realizace projektu:                1. 1. 2017
Ukončení fyzické realizace projektu:               31. 10. 2019
Doba trvání projektu:                                       34 měsíců
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:         31. 5. 2018
 
  • Realizační tým na LF HK
Administrátor projektu za LF HK: Ing. Hana Žižková
Administrátor veřejných zakázek za LF HK: Mgr. Karolína Fischerová