Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 12.01. 2022

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA UK

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) , výzvy č. 02_16_015 ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP, pro projekt  Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce vedeného pod registračním číslem  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Základní informace o projektu

 • Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na UK a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikání a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů. Projekt je na LF HK komplementární s ERDF projekty E-LEARNING a FANTOM .
 
 • Specifické cíle
 1. Rozvoj oborů, které byly identifikovány na trhu práce jako oblasti klíčové pro dosažení evropské úrovně kvality ve VŠ vzdělávání. 
 2. Úprava obsahu stávajících studijních programů, zařazení nových studijních oborů, vzdělávání praktických předmětů a rozpracování formy distančního vzdělávání s cílem zajištění relevance vzdělávacích aktivit pro trh práce a souladu pedagogických činností s vědecko-výzkumnou činností UK. (zapojena LF HK)
 3. Úprava výukových materiálů a zavádění metod výuky s využitím moderních technologií v návaznosti na infrastrukturu řízenou v komplementárních projektech podávaných do výzev č. 16 OP VVV. (zapojena LF HK)
 4. Posilování odborných a jazykových kompetencí pedagogů pro kvalitní přenos znalostí na studenty v souladu s rozvojem vzdělávacích aktivit relevantních pro trh práce. (zapojena LF HK)
 5. Realizace r ektorátních aktivit vedoucí ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin studentů ke vzdělávání na UK. (zapojena LF HK)
 6. Posílení mezinárodních vazeb fakult, rozvoj studijních pobytů studentů i akademických pracovníků včetně výměnných programů za účelem přenosu poznatků a zkušeností. (zapojena LF HK)
 7. Rozvoj tuzemské a mezinárodní spolupráce s akademickými subjekty, odbornou veřejností a institucemi veřejné správy. (zapojena LF HK)
 8. Rozvoj strategického řízení univerzity jako instituce poskytující prestižní vzdělávání a jako zaměstnavatele podporujícího rozvoj svých akademických a ostatních pracovníků.
 
 • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace JSOU celkové způsobilé výdaje projektu ve Výši 189 808 200,36 Kč, Z TOHO 180 317 790,31 Kč Cini dotace, zbylých 9 490 410,05 Kč Vlastní prostředky tvoří prostředky Británie. Zmíněná částka dotace je ještě dále dělena na část poskytnutou z Evropského sociálního fondu ve výši 138 749 794,43 Kč a část ze státního rozpočtu ve výši 41 567 995,88 Kč. Celková obnos dotace je poskytnuta na realizaci projektu napříč všemi fakultami UK. Pro LF HK je z výše uvedeného finančního objemu na realizaci projektu vyčleněna částka 7 404 702,14 Kč.
 
 • Harmonogram
Předpokládané zahájení projektu: 1. 6. 2017  (na LF HK 1. 7. 2017) Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2017 (na LF HK 1. 7. 2017) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. 8. 2017 Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 

 
 
 • Realizační projektový tým
Odborný ředitel projektu LF HK:  prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Fakultní koordinátor LF HK:         Mgr. Karolína Fischerová
Finanční manažer LF HK:            Ivana Lochmanová
Administrátor projektu LF HK:      Ivana Lochmanová